Заказать реферат

Курсовая: Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду (ID:41407)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду (Код работы:41407)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 60 грн.
Код работы (ID): 41407
Добавлена: 17.02.2010
Просмотров: 1044
Просмотр
«Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду»
СодержаниеВступ 3
1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки 5
1.1. Принципи та суть економічної кризи 5
1.2. Види економічних криз 10
2. Особливості економічної кризи в Україні 13
2.1. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри 13
2.2. Наслідки кризи для економіки України 16
3. Антикризові заходи держави 22
3.1. Бюджетно-податкові інструменти 22
3.2. Грошово-кредитні інструменти 27
3.3. Інвестиційна політика 30
Висновки і пропозиції 33
Список використаної літератури 36
Додатки 40
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Барановський Ф. Потрібна чітка доктрина виходу з кризи //Віче. - 1997. - № 9. - C. 17-27
2. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л. В. Білецька Л. В. Білецький В. І. Савич М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури 2005. - 651 с.
3. Василик О. Д. Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС 2002. — 608 с.
4. Воробйов Є. Тіньова економіка в умовах системної кризи //Економіка України. - 1998. - № 8. - C. 43-47
5. Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України: Науково-аналітичне дослідження/ НАН України Ін-т економ. прогнозування За ред. В.М.Гейця В.О.Точиліна. - К.: Ін-т економ. прогнозування 1999. - 85 с.
6. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання //Вісник Національного банку України. - 1997. - № 9. - C. 10-17
7. Дзюбик С. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ Степан Дзюбик Ольга Ривак . - К.: Знання 2006. - 481 с.
8. Дратвер Б. Економічна теорія: Навчальний посібник/ Борис Дратвер Наталія Пасічник Мін-во освіти і науки України Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В.К.Винниченка . - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 2006. - 256 с.
9. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / Віктор Базилевич Віктор Попов Катерина Базилевич та ін. За ред. В.Д.Базилевича. - 3-тє вид. доп. і перероб.. - К.: Знання-Прес 2004. - 615 с.
10. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / Віктор Базилевич Віктор Попов Катерина Базилевич Надія Гражевська За ред. В.Д.Базилевича. - 6-те вид. доп. і пе-рероб.. - К.: Знання-Прес 2007. - 719 с.
11. Економічна теорія: Підручник/ В. М. Тарасевич В. В. Білоцерківець С. П. Горобець О. В. Давидов та ін. За ред. В. М. Тарасевича М-во освіти і науки України Нац. металургійна акад. України . - К.: Центр навчальної літератури 2006. - 779 с.
12. Економічний розвиток і державна політика/ Ю. Бажал Лайміс Вілкончюс О. Гриценко та ін. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України Ін-т підвищення кваліфікації кадрів. - К.: К.І.С.. - 2001. - 144 с
13. Єгорова Т. Економічна криза в Україні та її тенденції //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - C. 119-124
14. Іванюта С. Антикризове управління/ Світлана Іванюта М-во освіти і науки України Державний комітет статистики України Державна академія статистики обліку та аудиту. - К.: Центр учбової літератури 2007. - 287 с.
15. Антикризисное управление: Учебник/ Государственный университет управления Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М 2002. - 431 с. - (Сер. Высшее образование )
16. Ігольников А. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України //Економіка України. - 2002. - № 12. - C. 51-56
17. Крупка М. Основи економічної теорії: Підручник/ Михайло Крупка Петро Островерх Сергій Реверчук Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. - К.: Атіка 2001. – 343 с.
18. Куценко В. Бюджетна сфера з погляду сучасної економічної кризи //Трибуна. - 1998. - № 3-4. - C. 36-37
19. Лановик Б. Економічна теорія: Курс лекцій/ Богдан Лановик Микола Лазарович . - 6-те вид. стереотип.. - К.: Вікар 2006. - 405 с.
20. Мельник О. Фінансова криза та потреба відновлення економічного зростання в Україні //Фінанси України. - 1999. - № 5. - C. 40-45
21. Монтес М. Ф. Попов В. В. «Азиатский вирус» или «Голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. — М.: Дело 1999. — 136 с.
22. Мочерний С. Економічна теорія для менеджерів: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів/ Степан Мочерний В. М. Фомішина О. І. Тищенко. - Херсон: ОЛДІ-плюс 2006. - 624 с.
23. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Авт. кол.: В ячеслав Алєксєєв Ольга Андрусь Марина Вербицька та ін. За заг. ред. Петра Круша Валентини Депутат Світлани Тульчинської . - К.: Каравела 2007. - 447 с.
24. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ В. О. Білик О. І. Гойчук М. М. Гузик та ін. За ред. В. О. Білика П. Т. Саблука. - К.: Інститут аграрної економіки 1999. - 466 с.
25. Основи економічної теорії: Підручник/ В. Г. Федоренко Ю. М. Ніколенко О. М. Діденко и др. За наук. ред. В. Г. Федоренка М-во освіти і науки України. - К.: Алерта 2005. - 510 с.
26. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Відповідальний ред. Г.Н. Климко . - 5-те вид. виправлене. - К.: Знання-Прес 2004. - 614 с.
27. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ: Економіка політологія соціологія/ Михайло Павловський . - К.: Техніка 2001. - 309 с.
28. Предборський В. А. Економічна теорія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В. А. Предборський Б. Б. Гарін В. Д. Кухаренко Під ред. В. А. Предборського. - К.: Кондор 2003. - 491 с.
29. Розподіл повноважень між гілками влади в умовах суспільно-економічної кризи: (Доповіді презентації та дискусії): Науково-практична конференція м. Київ 7-9 квітня 1995 р.. - Б.м.: Б.в. 1995. - 191 с.
30. Рудавка С. І. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ С. І. Рудавка Л. Б. Ольшевський За ред. С. І. Рудавки. - 3-є вид. перероб. і доп.. - Вінниця: Тезис 2003. - 340 с.
31. Рудый К. Финансовые кризисы: теория история политика / К. В. Рудый. — М.: Новое знание 2003. — 399 с.
32. Соскин О. Державна економічна політика України: загроза фінансово-грошової кризи //Економічний часопис. - 2005. - № 7-8. - C. 8-10
33. Тимофєєв В. Шляхи подолання кризи виробництва //Економіка України. - 2001. - № 1. - C. 17-21
34. Уразов А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ Анатолій Уразов Петро Маслак Ірина Саух Міжрегіон. академія управління персоналом Житомирський ін-т МАУП . - К.: МАУП 2005. - 323 с.
35. Урчукін В. Стратегія і тактика економічних перетворень в Україні //Розбудова держави. - 1998. - № 7-8. - C. 74-78
36. Юрчишин В. Валютна політика країн з перехідною економікою: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ 2001. — 28 с.
Дополн. информация75081
Рік написання: 2008
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Еккономічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву

  ВСТУП 3 1. ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ 5 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ В УКРАЇНІ 17 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 22 4. ОСНОВНІ ФАКТОРИ СТАБІЛІЗАЦІЇЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 31 ВИСНОВОК 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 45
 • Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва: суть, причини і наслідки

  Вступ 3 Розділ І. Економічні кризи як прояв економічних коливань 5 1.1. Поняття і сутність економічних коливань й види економічних криз. 5 1.2. Поняття економічного росту і циклічності. 8 Розділ ІІ. Економічні кризи перевиробництва і недовиробництва 14 2.1. Економічні кризи перевиробництва: сутність, стадії, причини та наслідки. 14 2.2. Економічні кризи недовиробництва: сутність, значення та причини їх виникнення. 21 Розділ ІІІ. Державне антикризове регулювання циклічності виробництва 25 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву

  Вступ 1. Концепції соціально-економічних циклів та криз 2. Причини та основні фактори виникнення світової економічної кризи 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Економічні кризи в умовах глобалізації

  ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.
 • Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу

  Вступ 3 1. Кризовий стан економіки України: загальна характеристика, основні причини 5 1.1 Загальна характеристика 5 1.2 Аналіз причин кризового стану 8 2. Наслідки економічної кризи в Україні 19 2.1 Економічні 19 2.2 Соціальні та політичні 23 3. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України 26 3.1 Політичні заходи щодо подолання кризи 26 3.2 Соціальні заходи щодо подолання кризи 30 3.3 Економічні заходи щодо подолання кризи 35 Висновки 40 Список літератури 42
 • Причини виникнення демографічної кризи та шляхи її ліквідації

  1. CУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 2 2. ПРИЧИНИ СУЧАСНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 3 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ 7 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10
 • Економічні кризи

  Вступ ................................................................. 3 1. Економічні кризи як прояв циклічного розвитку економіки ........ 5 1.1. Історія виникнення проблеми циклічного розвитку економіки ......... 5 1.2. Причини і механізми економічних криз. Теорії економічних циклів...8 2. Фази економічного циклу ....................................... 15 2.1. Економічна криза .................................................. 15 2.2. Депресія, пожвавлення і підйом ................. 18 3. Антикризове регулювання ................................ 20 3.1. Державне антициклічне регулювання ................... 20 3.2. Антикризові заходи економічної політики держави ... 22 Висновки ................................. 27 Використана література ......................................... 29
 • Причини та види фінансової кризи

  Вступ 3 1. Фінансова криза на підприємствах і причини її виникнення 4 2. Види та фази фінансової кризи 8 Висновки 12 Список використаних джерел 13
 • Сутність,причини та соціально-економічні наслідки інфляції

  Вступ Розділ 1. Економічна сутність інфляційних процесів, їх причини Розділ 2. Соціально-економічні наслідки інфляції Розділ 3. Інфляційні процеси в незалежній Україні: причини, особливості, практика подолання Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
 • Банківська криза в США

  Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16 Вступ 3 1. Витоки фінансової кризи у США 4 2. Головні причини виникнення іпотечної та фінансової кризи в США 5 3. Наслідки банківської кризи США для світових економік 9 4. Вплив кризи банківської системи США на ліквідність українських банків 9 Висновки 15 Список літератури 16

©: 2011-2021 infoworks.ru