Заказать реферат

Курсовая: Тема митця та мистецтва у п'єсі Г. Гауптмана Затоплений дзвін (ID:43479)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Тема митця та мистецтва у п'єсі Г. Гауптмана Затоплений дзвін (Код работы:43479)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Курсовая
Объем: 29 стр.
Цена: 120 грн.
Код работы (ID): 43479
Добавлена: 02.05.2010
Просмотров: 1374
СодержаниеВСТУП ...................................................................................................................................... 2

РОЗДІЛ І. Модернізм як художньо-естетичне явище культури ХІХ – ХХ
століття
1. 1. Світоглядні та естетичні засади модерністського мистецтва. Основні
риси модернізму ..................................................................................................... 6
1. 2. Ґ. Гауптман – представник німецької модерністської драматургії .....10

РОЗДІЛ ІІ. Тема митця та мистецтва у п’єсі Ґ. Гауптмана ,,Затоплений
дзвін“
2. 1. Характеристика основних персонажів твору ............................................15
2. 2. Символічна основа драми. Її зв’язок із німецьким фольклором ....... 18
2. 3. Осмислення теми мистецтва в житті суспільства, долі і призначення
в ньому митця в драмі ,,Затоплений дзвін“ .............................................. 20

ВИСНОВКИ.......................................................................................................................... 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ....................................................... 28
Литература1. Гауптман Г. Пьесы. Т. 1 / Пер. с нем. – М.: Искусство, 1959. – 576 с.
2. Агеєва В. П. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодер-ній інтерпретації: Монографія. – 2-ге вид., стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 264 с.
3. Борисюк Т. ,,Лісова пісня“ Лесі Українки і ,,Затоплений дзвін“ Гергарта Гауптмана // Слово і час. – 1990. - № 3. – С. 15-20.
4. Волощук Є. Література духовного досвіду: Про модернізм та його тенденції (на матеріалі німецькомовної літератури) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 7. – С. 58-62.
5. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – 3-тє вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 488 с.
6. Затонский Д. Что такое модернизм? // Контекст – 1974: Літературно-теоретические исследования. – М.: Наука, 1975. – С. 141-156.
7. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века [Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй]. – М.: Наука, 1979. – 392 с.
8. История немецкой литературы: В 3- т. Т. 3. – 1895-1985. – М.: Радуга, 1986. – 462 с.
9. Ласло-Куцюк М. Леся Українка і Гергардт Гауптман // Велика традиція: Українська класична література в порівняльному висвітленні. – Бухарест: Вид-во Критеріон, 1979. – С. 251 - 253.
10. Леонова Е. А. Немецкая литература конца ХІХ – начала ХХ века // Ковалева Т. В., Леонова Е. А., Кириллова Т. Д. История зарубежной литературы (Вторая половина ХІХ – начало ХХ века). – Минск: Завигар, 1977. – С. 166-198.
11. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. / Авт. ст.: М. Лив-шиц, Л.Рейнардт, Т. Кантеева, В. Крючков и др. – М.: Искусство, 1987. – 400 с.
12. Модернізм як художньо-естетичне явище культури ХХ ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. - № 9. – С. 55 -59.
13. Моклиця М.В. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Навч. посібник для студ. вузів: В 2 ч. - Луцьк: Вежа, 1999. - Ч.2: Зарубіжна література. – 181 с.
14. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. – К.: Генеза, 2007. – 296 с.
15. Петров В. Лісова пісня // Їм промовляти душа моя буде: ,,Лісова пісня“ Лесі Українки та її інтерпретації / Упоряд. В. Агеєва. – К.: Факт, 2002. – С. 149-170.
16. Сильман Т. И. Герхарт Гауптман. 1862-1956. – Л.- М.: Искусство, 1958. – 122 с.
17. Тураев С. В. Воссоединение Германии и немецкая литература // История всемирной литературы: В 9 т. / АН СССР; Ин-т мировой лит. им.А.М.Горь-кого. – М.: Наука, 1986. - Т. 7. – С. 385-393.
18. Українка Леся,,Михаэль Крамер“. Последняя драма Гергарта Гауптмана“ // Зібрання творів у 12 т. Т. 8: Літературно-критичні та публіцистичні статті. – К.: Наукова думка. – С. 132 – 154.
19. Франко І. Гергарт Гауптман, його життя і твори // Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31: Літературно-критичні праці (1897-1899). – С. 135-153.
20. Храповицька Г. Ґерхарт Гауптман // Зарубіжні письменники. Енциклопе-дичний довідник. У 2 т. Т.1: А – К / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурсь-кого. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – С. 350 – 355.
21. Шпиталь А. Г. Герхарт Гауптман // Зарубіжна література в начальних закладах. – 1997. - № 4. – С. 41-42.
22. Яценко Т. Філософсько-світоглядні теорії епохи модернізму // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 6. – С. 57-59.
ПродавецНаталья Романцова
Примечание от продавца работы По всем возникающим вопросам обращайтесь по тел. 097-482-14-92
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Естетика мистецтва

  1. Історичні закономірності розвитку мистецтва 2 2. Предмет мистецтва, художній образ, зміст і форма 5 3. Стиль і художній метод 12 4. Функції мистецтва 17 Література 26
 • Принципи дегуманізації мистецтва (стаття Ортега-і-Гасета)

  1. Непопулярність нового мистецтва 2 2. Художнє мистецтво 5 3. Сутність дегуманізації мистецтва 9 Висновки. Безрезультативність мистецтва 17 Література 19
 • Конспект з культурології

  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29
 • Організація обліку (на прикладі нематеріальних активів підприємства)

  ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ. 3 Тема 3. Організація контрольного процесу. 16 ТЕМА 4 Організація аналітичного процесу. 19 ТЕМА 6. Особливості організації процесів обліку контролю та аналізу ресурсів підприємства (активів) 20 Тема 10 Організація праці персоналу зайнятого бухгалтерським обліком контролем та аналізом. 23 ТЕМА 12. Організація нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку контролю та аналізу в управлінні підприємством. 29 Тема 13. Організація розвитку бухгалтерського обліку контролю та аналізу. 42 Список використаних джерел: 44
 • Фінансування культури і мистецтва

  Вступ 3 1. Завдання закладів культури і мистецтва та необхідність їх фінансування 5 2. Сучасний стан фінансування закладів культури і мистецтва (на прикладі Управління культури у Вінницькій області) 13 3. Проблеми та перспективи фінансування закладів культури і мистецтва 25 4. Шляхи удосконалення фінансування культури і мистецтва 30 Висновки 35 Література 38 Додаток 1. Дані про видатки Державного бюджету України на культуру і мистецтво та ЗМІ в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів на 2000-2003 рр. 41 Додаток 2. Основні закони та нормативно-правові акти в галузі культури 42
 • Генезис мистецтва і формування його видової структури

  ЗМІСТ 1. Генезис мистецтва 3 2. Видова структура мистецтва 4 2.1. Принцип “розгалуження” 4 2.2. Принцип “прерогативи” 5 2.3. Принцип “синтезу” 6 Список використаної літератури 10
 • Формування у учнів початкової школи навичок оцінювання художньо-образного строю творів мистецтва

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 5 1.1. Методика викладання образотворчого мистецтва в початкових класах 5 1.2. Урок образотворчого мистецтва як основна форма навчально-виховної роботи 10 РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ НАВИЧОК ОЦІНЮВАННЯ ХУДОЖНЬООБРАЗНОГО СТРОЮ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА 16 2.1. Основні компоненти вивчення мистецького твору учнями 16 2.2. Аналіз художніх творів різних жанрів на уроках образотворчого мистецтва 22 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Контрольна з економічних ризиків

  Вступ 1. Методологічні аспекти категорії підприємницького ризику. Завдання №1. Тема. Показники ризику та система його оцінки Завдання №2. Тема. Організація управління ризиками. Завдання №3. Тема. Стратегія управління ризиками. Завдання №4. Тема. Прийоми управління ризиками. Список літератури
 • Українська мова Об'єкт економічного дослідження

  Урок 1. 1 Комунікативна тема. Об'єкт економічного дослідження. 1 Урок 5 8 Комунікативна тема. Обмеженість економічних ресурсів. 8 Урок 6 15 Комунікативна тема. Власність і її роль в економічному розвитку. 15 Урок 3 24 Урок 4 28 Комунікативна тема. Фактори виробництва (частина 1). 28 Урок 1. 1 Комунікативна тема. Об'єкт економічного дослідження. 1 Урок 5 8 Комунікативна тема. Обмеженість економічних ресурсів. 8 Урок 6 15 Комунікативна тема. Власність і її роль в економічному розвитку. 15 Урок 3 24 Урок 4 28 Комунікативна тема. Фактори виробництва (частина 1). 28
 • Представництво та надурочний час

  Тема №1. Представництво 2 Тема № 2. Надурочний час 7 Список використаної літератури 21Тема №1. Представництво 2 Тема № 2. Надурочний час 7 Список використаної літератури 21

©: 2011-2022 infoworks.ru