Заказать реферат

Курсовая: Банківська система України (ID:44149)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Банківська система України (Код работы:44149)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 44149
Добавлена: 14.07.2010
Просмотров: 852
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
1. Теоретико-методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5
1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5
1.2. Структура сучасної банківської системи 8
2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 16
2.1. Аналіз ставок по кредитам та депозитам 16
2.2. Види банківських послуг 24
2.3. Рейтинг найбагатших банків України 31
3. Шляхи розвитку банківської системи України в умовах фінансової кризи. 34
Висновки 37
Список використаних джерел 38
Литература1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".- К.: Ін Юре, 2006.- 520 c.
2. Алексєєв І. В. Банківська система України: проблеми і моделі розвитку // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доп. V Міжнар. Конгр. Укр. Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - С. 262 - 264.
3. Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.
4. Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О.- К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.- 384 с.
5. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра.//Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
6. Бюлетень Національного банку України. – 2004. - №12(119). – К., НБУ, 2006. – 165 с.
7. Ващенко Ю.В. Банківське право.- К.: ЦНЛ, 2006.- 344 c.
8. Гетманцев Д.О., Шукліна Н.Г. Банківське право України.- К.: ЦУЛ, 2007.- 344 c.
9. Гетманцев Данило Банківська система України // Юридична газета України, №22 (106) 31 травня 2009 року
10. Голуб В. Методичні аспекти ціноутворення на кредитні послуги банку// Вісник НБУ. – 2004. - №7. – с.48 - 50.
11. Заруба Ю.О. Визначення собівартості банківських послуг // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 96 - 101.
12. Карєва І.О. Види підприємницької діяльності комерційних банків на фінансовому ринку // Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Общая ред. д.э.н., проф. П.В. Егоров. – Донецк: "КИТИС", ДонГУ, 2000. – с. 260 – 266.
13. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К.:КНЕУ, 2001. – 636 с.
14. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. - 2009. - № 1. - С. 25-28.
15. Шульга H., Сокольська О. Конкурентна позиція банку на ринку платіжних карток // Вісник НБУ. -2004. -№3.- С 50-54.
16. Шульга H.П. Банківський контролінг: теорія, методологія, практика. – К.: КНТЕУ, 2006. – 326 с.
17. http://www.bank.gov.ua/Statist/sfs.htm
18. finance.ua
19. nbuportal.bank.gov.ua/control
20. www.obriy.pib.com.ua
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Банківська система України та особливості її формування

  Вступ 3 1.Банківська система України на сучасному етапі 4 2.Грошова пропозиція на ринку банківських послуг 10 Висновки 14 Список використаних джерел 15
 • Банківська система України

  План Вступ 3 1. Сучасна банківська система: суть та структура 4 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Висновок 11 Список використаної літератури 12
 • 1. Грошова система та ії елементи 3 2. Банківська система України 5 Список використаної літератури 121. Грошова система та ії елементи 3 2. Банківська система України 5 Список використаної літератури 12
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  1. Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки 2 Література 14 Додаток А. Показники діяльності банківської системи України 2000-2005 рр. 15
 • БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Банківська система: сутність, побудова та функції 4 Розділ 2. Національний банк України 15 2.1. Правовий статус 15 2.2. Основні напрями діяльності НБУ (функції) НБУ 17 Розділ 3. Комерційні банки 22 3.1. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків 22 3.2. Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні 27 ВИСНОВКИ 32 Список використаних джерел 34 Додатки. 35
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 8 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 15 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 15 2.2. Розвиток банківського сектору України 19 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 24 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади побудови банківської системи 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 10 2. Сучасний стан банківської системи України та проблеми її розвитку 16 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 16 2.2. Розвиток банківського сектору України 23 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 29 3. Основні шляхи забезпечення стабільного та ефективного розвитку банківської системи України 31 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • Аналіз банківської системи України

  1. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 131. Банківська система України, її сутність та структура 3 2. Результати діяльності українських банків протягом 1991-2006 рр. 4 3. Перспективи розвитку банківської системи України 11 Список використаної літератури 13
 • БАНКИ - СУТЬ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття банків 5 1.1. Визначення фінансового посередництва 5 1.2. Характеристика банків як фінансових посередників 9 Розділ 2. Види банків 15 2.1. Банківська система 15 2.2. Банківська система України 22 Розділ 3. Функції банків 30 Висновки 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
 • Банківська система ринкового господарства

  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 6 1.1. Сутність поняття "банківська системи", основні риси 6 1.2. Функції та механізм функціонування банківської системи 9 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 13 2.1. Структура банківської ситеми 13 2.2. Особливості побудови банківської системи в Україні 18 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 31 3.1. Основні цілі та завдання розвитку банківської системи 31 3.2. Умови розвитку банківської системи 33 3.3. Напрямки реформування банківської системи 36 ВИСНОВКИ 45 ЛІТЕРАТУРА 47 ДОДАТКИ 49 Метою роботи є: розкрити теоретичні та практичні аспекти функціонування банківської системи в умовах розвитку ринкового господарства. Предметом роботи виступає банківська система ринкового господарства. Об’єктом роботи є інфраструктура банківської системи. Хронологічними межами роботи є 1990-2006 роки. Літературна база роботи: нормативно-законодавчі акти України, що регламентують банківську діяльність в Україні, учбові посібники, підручники з банківського менеджменту. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів А. Андрєєва, О.А. Костюченка, А. Крутика, С. Курінного, А.Степаненко, Л.Романенко.

©: 2011-2021 infoworks.ru