Заказать реферат

Диплом: Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права (ID:49997)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Нормативно-правові акти органів державного управління як джерело права (Код работы:49997)

Информация о работе Раздел: Административное право
Вид работы: Диплом
Объем: 103 стр.
Цена: 240 грн.
Код работы (ID): 49997
Добавлена: 12.12.2010
Просмотров: 1184
СодержаниеВ С Т У П
Р О З Д І Л 1
Загальна характеристика джерел права та місце
нормативно-правових актів в системі джерел права
1.1. Джерела права: поняття та види
1.2. Нормативно правові акти в системі джерел права
України
Р О З Д І Л 2
Органи державного управління та система нормативно
правових актів цих органів
2.1. Поняття, ознаки та система органів державного
управління
2.2. Система нормативно-правових актів органів державного
управління
2.3. Види, класифікація та юридичне значення нормативно-
правових актів органів державного управління як джерела
права
Р О З Д І Л 3
Сучасні тенденæї розвитку системи нормативно-правових
актів органів державного управління
3.1. Колізії та проблемні питання що пов’язані з нормативно-
правовими актами органів державного управління
3.2. Шляхи вирішення колізій
В И С Н О В К И
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ЛитератураГосподарський процесуальний кодекс України, прийнятий 6
листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради...
Конституція України. — К.: Парламентське видавництво...
Про внесення змін до Конституції України: Закон України від
8.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України...
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних а
визнанням недійсними актів державних чи інших органів:
Роз'яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від
26 січня 2000 р. // http://zakon.rada.gov.ua...
Про Єдиний державний реєстр нормативних актів: Указ
Президента України від 27 червня 1996 p. № 468/96 //
http://...
Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від
28.12.1992 р. №731 // http://zakon.rada.gov.u....
Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів та користування ними:
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. №
376 // http://...
Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах
виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 1997 р. №1153 із наступними змінами і
доповненнями // http://...
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996
р. // Відомості Верховної Ради України. — ...
Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади:
Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. // Урядовий
кур'єр...
Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня
1999 р. // Урядовий кур'єр…
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-
правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента
від 10 червня 1997 р. №503/97 // http://...
Про прокуратуру: Закон України від 5.11.1991 р. // Відомості
Верховної Ради України...
Про урядові комітети: Постанова Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2000 р. №339 // Офіційний вісник України...
Административное право /Под ред. Ю.М.Козлова,
Л.Л.Попова. — М.: Юристь...
Адміністративна процедура та адміністративні послуги.
Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-
упорядник В.П.Тимощук. — К...
Адміністративне право України / За ред. Т.О.Коломоєць. —
К...
Адміністративне право України / За ред. Ю.П.Битяка. — К.:
Юрінком Інтер...
Адміністративне право України / За ред. Ю.П.Битяка. — Х.:
Право...
Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М.
Административное право Российской Федерации. — М...
Бахрах Д.Н. Административное право России: Учеб. для
вузов. — М.: ...
Бахрах Д.Н., Xазанов С.Д. Формы и методы деятельности
государственной администрации. — Екатеринбург...
Бобылев А.И. Источники (формы) права // Право и
политика...
Борденюк В. Механізм (апарат) державного управління як
система органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування // Право України…
Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне
управління: конституційно-правові основи співвідношення та
взаємодії: Монографія. — К.: Парламентське видавництво…
Братасюк В.М. Інтелектуальна традиція постмодерну та
проблеми реформування правової системи сучасної України
// Проблеми філософії права. — Київ-Чернівці: ...
Васильев А.С. Административное право Украины (общая
часть). — Харьков: ...
Васильев Р.Ф. Правовые акты органов управления. — М...
Васильев А.С. Административное право Украины (общая
часть). — X...
Васильєв А.С. Акты государственного управления в системе
правовых средств управленческой деятельности // Акты
управления: вопросы теории. Межвуз. сб. науч. тр. /
Ивановский государственный университет. — Иваново:
ИГУ...
Веніславський Ф.В. Організаційно-правові проблеми
попередження державно-правових конфліктів // Актуальні
проблеми державного управління. — X...
Габричидзе Б.Н., Елисеев Б.П. Российское
административное право: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА-
ИНФРА-М...
Галлиган Д., Полянский В., Старилов Ю. Административное
право: история развития и основные современные
концепции. — М...
Гладун З.С. Адміністративне право України. — Тернопіль...
Горбунова Л.М. Закон — основа підзаконної нормотворчості
// Бюлетень Міністерства юстиції України...
Гураленко Л. Основні концептуальні підходи до розуміння
категорії «джерело права» // Юридична Україна...
Давид Р. Основные правовые системы современности. —
М...
Державне управління / За ред. А.Ф.Мельник. — К...
Дрейшев В.В. Правотворчество в советском
государственном управлении. — M...
Загальна теорія держави і права (основні поняття, категорії,
правові конструкції та наукові концепції) / За ред.
О.В.Зайчука, Н.М.Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер...
Загальна теорія держави і права / За ред. М.В.Цвіка,
О.В.Петришина. — Х...
История политических и правовых учений: Учебник / Под
ред. О.Э.Лейста. — M...
Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія
держави і права. — Львів: ...
Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія
держави та права. — Львів: ...
Коваль Л. В. Адміністративне право України. — К...
Козловський А.А. Право як пізнання: Вступ до гносеології
права. — Чернівці: …
Колпаков В. Правові акти державного управління: поняття,
властивості, види // Підприємництво, господарство і право...
Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право
України. — К.: ...
Коренев А.П. Административное право России: В 3-х ч. —
М.: ...
Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: Дослід
порівняльного правознавства: Монографія. — К.: Інститут
держави і права ім. В.M.Корецького HAH України...
Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права
України: Монографія. — Дніпропетровськ...
Лата Н. Прийняття нормативно-правових актів органів
виконавчої влади // Вісник прокуратури...
Лата Н.Ф. Вплив нормотворчої діяльності органів виконавчої
влади на внутрішню торгівлю // Державне регулювання
торгівлі у ринкових умовах. Матеріали конференції. — К….
Лата Н.Ф. Порядок прийняття нормативних актів органами
виконавчої влади у світлі українського законодавства //
Наука і вища освіта. Матеріали конференції. — Запоріжжя...
Лата Н.Ф. Прийняття нормативно-правових актів органів
виконавчої влади // Вісник прокуратури...
Малиновський В.Я. Державне управління. — К.: Атіка...
Манжула А. Аджміністративно-правовий статус місцевих
органів виконавчої влади щодо управління економікою в
регіоні // Підприємництво, господарство і право...
Марченко М.М. Источники права. — М...
Марченко М.Н. Источники права: понятие, содержание,
система и соотношение с формой права // Вестник
Московского университета. Серия 11. Право….
Мицкевич А.В. Акты высших органов советского
государства. Юридическая природа нормативных актов
высших органов государственной власти й управления
СССР. — М...
Місевич С.В. Поняття джерел канонічного права //
Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича. — Вип. 3. —
Чернівці: …
Морозова Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике
права // Государство и право…
Никеров Г.И. Понятие и источники административного
права зарубежных стран. —Вестник международного
университета. ...
Новоселов В.И. Законность актов органов управления. —
М...
Оборотов И. Нормативно-правовой акт: время жизни //
Юридический вестник...
Овсянко Д.М. Административное право / Под ред.
Г.А.Туманова. — М.: ...
Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі
виконавчої влади // Підприємництво, господарство і право…
Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В.
Адміністративне право. — К...
Павлов С.С. Правова традиція та звичай: смислові межі
понять // Часопис Київського університету права...
Пацурківський П.С. Сучасні проблеми правопізнання. —
Чернівці: Рута...
Петрова Л.В. Джерела права // Вісник Академії правових
наук України...
Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных актов
(организация и методика). — М...
Плахотнюк Н.Г. Нормативна модель процедури
нормотворчості органів державного управління в Україні //
Бюлетень Міністерства юстиції України...
Ромашов Р.А., Пархоменко Н.М., Легуша С.М. Теорія
держави і права. — К.: ...
Скакун О.Ф. Теорія держави і права. — Х.: Консум...
Стефанюк В. Правові акти управління // Право України...
Сущенко В.Д., Колпаков В.К., Столбовий В.П.
Адміністративне право: теоретична частина. — К...
Теорія держави і права / За ред. С.Л.Лисенкова. — К.:
Юрінком Інтер...
Тимошенко В.I. Держава і право в неокантіанстві //
Проблеми філософії права. — Київ-Чернівці...
Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс:
полный курс. — М...
Тихомиров Ю.А. Курс административного права й процесса.
— М...
Управленческие процедуры / Отв. ред. Б.М.Лазарев. — М.:
...
Черкес В. До питання про сучасні проблеми оскарження
правових актів управління // Підприємництво, господарство і
право...
Юридическая процессуальная форма: теория и практика /
Под общ. ред. П.Е.Недбайло, В.М.Горшенева. — М...
Дополн. информация2010
ПродавецАлександр
Примечание от продавца работы ЗАКАЗ написания уникальной авторской работы по юридическим и гуманитарным дисциплинам: 0983019422 или [email protected] (курсовая=30$;диплом=150$) с гарантией бесплатной доработки (если потребуется) 0983019422
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Джерела екологічного права

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 5 1.1. Система екологічного права і її розвиток 5 1.2 Проблеми назви галузі права 9 1.3. Загальна характеристика джерел екологічного права 11 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 17 2.1. Конституція України в системі джерел екологічного права 17 2.2.Закон як джерело екологічного права 18 2.3. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права 21 2.4. Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування 23 2.5. Міжнародні договори як джерела екологічного права України 24 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
 • Акти державного управління

  Вступ 1. Правові акти управління 2. Класифікація актів державного управління 3. Дія актів державного управління Висновки Використана література
 • Закони та підзаконні нормативно-правові акти

  Вступ 1. Закон та його види 2. Підзаконні нормативно-правові акти 3. Юридичні властивості нормативно-правових актів Висновки Список використаних джерел
 • Джерела земельного права

  ПЛАН 1. Поняття та особливості джерел земельного права………………………..................................................с. 3 2. Класифікація джерел земельного права……………………с. 7 2.1. Конституція України як джерело земельного права.........................................................................с. 7 2.2. Закони – основні джерела земельного права……….с. 10 2.3. Підзаконні акти як додаткові джерела земельного права……...................................................................с. 13 2.4. Міжнародно-правові акти як джерела земельного права…………..............................................................с. 16 ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………..с. 17
 • Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

  Вступ Розділ 1. Поняття і види нормативно-правового акта Розділ 2. Місце та роль нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування в системі підзаконних актів Розділ 3. Правова основа нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Висновки Список використаної літератури
 • ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

  Вступ РОЗДІЛ І. Поняття та види джерел трудового права РОЗДІЛ ІІ. Конституція України як основне джерело трудового права РОЗДІЛ ІІІ. Кодекс законів про працю та інші законодавчі акти України, що регулюють трудові відносини РОЗДІЛ ІV. Підзаконні акти та локально-правові норми, що регулюють трудові відносини РОЗДІЛ V. Міжнародно-правові акти про працю Висновки Список використаних джерел і літератури
 • Організаційно-правові засади державного управління. Варіант 2

  Організаційно-правові засади державного управління 3 2) Форми впливу Верховної Ради України на систему органів виконавчої влади в Україні 4 3) Система органів Автономної Республіки Крим 8 4) Сильні і слабкі сторони адміністративної юстиції 13 5) Засоби забезпечення законності в діяльності органів державної влади 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19
 • Нормативно правові акти

  ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Історичні передумови виникнення нормативно-правових актів 4 2. Нормативно-правові акти: поняття та основні риси 9 3. Класифікація нормативно-правових актів 12 4. Дія нормативно-правових актів у просторі, часі і по колу осіб 17 Висновки 21 Список використаної літератури 22ЗМІСТ 2 Вступ 3 1. Історичні передумови виникнення нормативно-правових актів 4 2. Нормативно-правові акти: поняття та основні риси 9 3. Класифікація нормативно-правових актів 12 4. Дія нормативно-правових актів у просторі, часі і по колу осіб 17 Висновки 21 Список використаної літератури 22
 • Державне управління

  1. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функції. 3 2. Права громадян і обов'язки органів державного управління та їх посадових осіб щодо розгляду звертань громадян. 7 3. Адміністративна реформа та проблеми підвищення ефективності діяльності органів державного управління. 10 Перелік використаної літератури 13
 • Нормативно-правовий акт – основна форма права в Україні – поняття, властивості, види

  Вступ .................................................................................................... 3 1. Нормативно-правовий акт у системі джерел права .......... 5 1.1.Поняття нормативно-правового акту ..................................... 5 1.2. Структура нормативно-правового акту .............................. 12 2. Нормативно-правові акти та їх правозастосування ..... 14 2.1. Види нормативно-правових актів ............................................ 14 2.2. Вимоги до нормативно-правових актів та порядок їх зміни, припинення та скасування ........................................................... 17 3. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів.. 22 Висновки ............................................................................................. 25 Використана література ............................................................. 26

©: 2011-2020 infoworks.ru