Заказать реферат

Диплом: Регіональні аспекти формування експортного потенціалу України (ID:50047)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Регіональні аспекти формування експортного потенціалу України (Код работы:50047)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 90 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50047
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 825
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА
РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 6
1.1. Експортний потенціал як економічна категорія 6
1.2. Історія формування пріоритетних напрямків розвитку
експортного потенціалу країни 17
1.3. Особливості та динаміка експорту України 25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ
“КИЇВСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД” 35
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних
показників його діяльності 35
2.2. Аналіз ринку підприємства та визначальних факторів
його експортної діяльності 40
2.3. Аналіз динаміки та структури експорту продукції
підприємства 56
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 60
3.1. Рекомендації щодо поліпшення експортної діяльності
ВАТ «Київський дріжджовий завод» в рамках перспектив
реалізації експортного потенціалу 60
3.2. Оцінка ефективності основних напрямків
удосконалення зовнішньоекономічної діяльності
підприємства 71
3.3. Обґрунтування витрат на розширення виробництва
експортної спрямованості 78
КОЕФІЦІЄНТ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ 83
ВИСНОВКИ 86
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 90
ДОДАТКИ 95
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України від 16.04.1991р. «Про
зовнішньоекономічну діяльність»,
2. Закон України від 23.09.1994р. «Про порядок
здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних відносинах»,
3. Алимов О.М. Гончарова Н.П., Дражан М.Г., Черваньов
Д.М. Управління інноваційним циклом. – К.: Наукова думка,
2006
4. Балабанов И. Т. Инновационній менеджмент.-СПб:
Издательство "Питер", 2005. - 208 с.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента.
Как упpавлять капиталом?. — М.: Финансы и статистика,
2005. — с. 382
6. Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы. Учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2006.
7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ
инвестиционных проектов. – М., 2007.
8. Бланк И.А. Инвестиционній менеджмент. – К.: МП
“Итем” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 2005
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент : Учеб. курс.
– К., 2006.
10. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. -
К.:Ника-Центр, 2004. - 592 с.
11. Бондаренко С., Бокій В. Про механізм формування
конкурентоспроможності продукції промислового
підприємства/ Економіст № 9/2007, с. 58-59.
12. Буpяковский В. В. и др. Финансы пpедпpиятий: Учеб.
пособие / Буpяковский В. В., Каpмазин В. Я., Каламбет С. В.;
Под pед. В. В. Буpяковского. — Дніпpопетpовск: Поpоги,
2007. — с. 245
13. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. –М.:
ИИД “Вилинь”, 2007
14. Валюша И.А. Инновации в производстве. – К.: Наукова
думка, 2002
15. Ван Хоpн Дж. К. Основы упpавления финансами:
[Пеp. с англ.]. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 799 с.
16. Веремеев А.П. Современное финансовое
планирование. Теория и практика. - М.:Финансы и кредит,
2006. - 286 с. : ил., табл.
17. Гpидчина М. В. Как упpавлять финансами
пpедпpиятия/ О-во „Знание” Укpаины и дp. — К., 2005. —
38, [1]с.
18. Геpчикова И. H. Финансовый менеджмент: [Учеб.
пособие]. — М.: АО „Консалтбанкиp”, 2006. — 203 с.
19. Гикиш Л. В. Финансы: Учеб. пособие / Межpегион.
акад. упp. пеpсоналом. — 2-е изд., стеp. — К., 2007. — 91
с.
20. Государственное регулирование экономики и
социальный комплекс. Учебное пособие. – Под ред.
Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В. – М.:
Финстатинформ. – 2007.
21. Гохберг.Ю, Чернеча О. Формування стратегії
досягнення високої конкурентоспроможності підприємства/
Економіст № 12/2007, с. 74-79.
22. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент: учебное
пособие.=К: МАУП, 2005.-148С.
23. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб:
"Питер", 2004.
24. Економічна енциклопедія у 3 т./ Б. Д. Гаврилишин. К.:
Академія. Т.З Академія народного господарства, 2006.
25. Захарченко В. Структурні перетворення в
машинобудуванні/ Економіка України № 9/2007, с. 30-35.
26. Інновационный менеджмент/ Под редакцией П.Н.
Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. М.: Центр
исследования и статистики
науки, 2007
27. Калити Г.І, Рубан В.Я. Творчість стратегічна парадигма
інноваційного розвитку/ Науково-технічна інформація
№5/2007 с. 29-33.
28. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.:
Знання-Прес, 2007.
29. Коpобов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності
підпpиємств: Hавч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 378 с.
30. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний
аналіз: Навчальний посібник. – К., 2006.
31. Краснокутська Й. В. Інноваційний менеджмент:
навчальний посібник.-К.: КНЕУ,2007.-504 с.
32. Лановий В. Перспектива інноваційного розвитку
України (аналітична доповідь)/ http//www.niss.gov.ua.
33. Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по
современной финансовой теории. – К., 2007.
34. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та
фінансового стану підприємства. - К.: КНЕУ, 1999 – 132 с.
35. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З.
Державне регулювання економіки. – Львів: Українські
технології. – 2004.
36. Морозов Ю. П. Управление технологическими
инновациями в условиях рыночной экономики:
монография/ Ю. П. Морозов; Нижегородский коммерческий
институт. - Нижний Новгород: издательство университета,
2007.-174 с.
37. Нікбахт Е., Гропнеллі А. Фінанси. – К.: "Вік", "Глобус",
2000.
38. Організаційні аспекти технологічної модрнізації у
машинобудуванні/ Економіка України, №12/2008 , с. 80-82.
39. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку
економіки. – К.: Поліграфкнига. – 2006.
40. Пересада А.А. Інвестування. - К., 2001.
41. Пересада А.А. Управління інвестиційними процесами.-
К., 2006.
42. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. 2-ге вид.,
перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 268с.
43. Пріоритети технологічного розвитку України/
Економіст
№ 5/2008 с. 44- 50.
44. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.
Навчально-методичний посібник; К.: ВАТ “НІОС”. 2006. –
224 с.
45. Серова Л. П. Управління експортним потенціалом
підприємства: Автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.02/
Київський національний торгово-економічний університет,
К., 2007.-21 с.
46. Скупар Г., Панков В. Шляхи виходу підприємств
машинобудівного комплексу на зовнішній ринок за рахунок
підвищення інноваційної активності та розширення діапазону
інвестиційної діяльності/ Економіст № 12/2007 с. 40-50.
47. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. К.:
МАУП. – 2006.
48. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів
господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003.
49. Управление организацией/ Под ред. А.Г.Поршнева,
З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. - М.: ИФРА-М, 2004
50. Управління зовнішньоекономічною діяльністю:
Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І.
Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2007. - 552 с.
51. Ушаков Г. Разработка мультиатрибутивной модели для
контроля уровня конкурентоспособности продукции
предприятия/ Економіст
№ 6/2007, с. 74-77
52. Фатхутдинов Р. П. «Система менеджмента».-М.:АО
«Бизнес-школа», 2006.-367с.
53. Финансовый менеджмент. /Учебник под редакцией
акад. Стояновой Е.С. - М.: Перспектива, 2007.
54. Фінанси підпpиємств: Підpучник / [Поддєpьогін А. М.,
Буpяк Л. Д., Hам Г. Г. та ін.]; Київ. нац. екон. ун-т; За pед.
Поддєpьогіна А. М. —
К., 2006. — 366с.
55. Фінанси підприємств: Підручник/Під ред.
А.М.Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
56. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Дж., Якобе Р. В.
Производственный и операциионный менеджмент, 8-е
издание.: Пер. с англ.: М.: Издательский дом «Вильяме»,
2006.-704 с.
57. Черваньов Д. М., Нейкова Л. I. Менеджмент
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України.-К.:
Товариство "Знання", КОО,
2004.- 514с.
58. Чистов С.М., Никифоров А.Є., Куценко Т.Ф. Державне
регулювання економіки. К.: КНЕУ. – 2005.
59. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового
анализа. - М.: ИНФРА - М,1995. – 176 с.
60. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий.
Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2007.
61. Экономика предприятия: Учебник для вузов/Под
ред.проф.В.Я. Горфинкеля.- 3-е изд.-М., 2005
62. Peter Isard. Exchange Rate Economics Economy of
exchange rates – 1995, 400 c., 0-521-46047-6
63. Richard E. Caves. Multinational Enterprise and Economic
Analysis. Second Edition. Transnational business and the
economic analysis. 2 изд. - 1996, 320 with., 0-521-47267-2
64. http://www.smida.gov.ua
65. http://www.ukrstat.gov.ua/
66. http://www.harchovyk.com/
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Регіональні аспекти формування експортного потенціалу України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 6 1.1. Експортний потенціал як економічна категорія 6 1.2. Історія формування пріоритетних напрямків розвитку експортного потенціалу країни 16 1.3. Особливості та динаміка експорту України 22 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “КИЇВСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД” 30 2.1. Загальна характеристика підприємства та основних показників його діяльності 30 2.2. Аналіз ринку підприємства та визначальних факторів його експортної діяльності 35 2.3. Аналіз динаміки та структури експорту продукції підприємства 51 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 55 3.1. Рекомендації щодо поліпшення експортної діяльності ВАТ «Київський дріжджовий завод» в рамках перспектив реалізації експортного потенціалу 55 3.2. Оцінка ефективності основних напрямків удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 66 3.3. Обґрунтування витрат на розширення виробництва експортної спрямованості 73 КОЕФІЦІЄНТ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ 78 ВИСНОВКИ 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ДОДАТКИ 90
 • ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

  ВСТУП 3 1. ОЦІНКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 4 2. АНАЛІЗ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 9 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 15 ВИСНОВКИ 27 ЛІТЕРАТУРА 28 ДОДАТКИ 30
 • Управління експортним потенціалом підприємства

  Вступ 3 1. Визначення експортного потенціалу 5 1.1. Експортний потенціал підприємства та умови його формування 5 1.2 Визначення експортного потенціалу з урахуванням регіональних напрямів його максимізації. 7 1.3 Управління механізмом реалізації експортного потенціалу підприємства 13 2. Організаційно-економічні механізми управління експортом 15 2.1 Механізм управління експортом 15 2.3. Оцінка ефективності експортних операцій 18 3. Проблеми прибутковості експортних операцій з виникненням операційного валютного ризику 23 Висновок 35 Список використаної літератури 38Вступ 3 1. Визначення експортного потенціалу 5 1.1. Експортний потенціал підприємства та умови його формування 5 1.2 Визначення експортного потенціалу з урахуванням регіональних напрямів його максимізації. 7 1.3 Управління механізмом реалізації експортного потенціалу підприємства 13 2. Організаційно-економічні механізми управління експортом 15 2.1 Механізм управління експортом 15 2.3. Оцінка ефективності експортних операцій 18 3. Проблеми прибутковості експортних операцій з виникненням операційного валютного ризику 23 Висновок 35 Список використаної літератури 38
 • Система та структура органів експортного контролю України, їх повноваження та правова основа діяльності

  Вступ 3 1. Історія створення і процес удосконалювання системи експортного контролю України. 4 2. Сучасна система експортного контролю України. 7 3. Правова база експортного контролю в Україні. 12 Висновок. 14 Список використаної літератури. 15
 • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти економічного потенціалу 6 1.1. Поняття економічного потенціалу 6 1.2. Проблеми визначення сутності економічного потенціалу 10 1.3. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни 16 Розділ 2. Аналіз сучасного стану української економіки 20 2.1. Передумови формування економічного потенціалу України на початку незалежності 20 2.2. Соціально-економічний розвиток країни у 2006 та 2007 роках 28 Розділ 3. Пріоритети розвитку економічного потенціалу України 36 3.1. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку України 36 3.2. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки 40 Висновки 45 Список використаної літератури 46
 • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 6 1.1. Суть понятття «економічний потенціал» 6 1.2. Структура економічного потенціалу країни 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 19 2.1. Природно-ресурсний потенціал України 19 2.2. Демографічна ситуація і трудовий потенціал України 25 2.3. Науковий та освітній потенціал України 30 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 35 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
 • Управління експортним асортиментом підприємства (на прикладі ВАТ "Ватра-Шредер")

  Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні підходи в управлінні експортним асортиментом підприємства 1.1. Сутність експортного асортименту як складова товарної політики підприємства 1.2. Ринкове середовище та зовнішні фактори, що впливають на формування експортного асортименту підприємства 1.3. Етапи розробки експортної асортиментної політики підприємства Розділ 2. Дослідження експортної асортиментної політики підприємства 2.1. Аналіз експортної політики формування товарного асортименту підприємства 2.2. Дослідження структури експортного товарного асортименту на підприємстві 2.3. Оцінка методів обгрунтування рішень у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах впливу зовнішнього середовища Розділ 3. Вдосконалення процесу формування експортного асортименту на підприємстві 3.1. Розробка експортної стратегії підприємства на основі аналізу впливу зовнішнього середовища 3.2. Інноваційна діяльність підприємства як напрям підвищення ефективності формування експортного асортименту підприємства Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Міжнародні економічні відносини

  1. Західноєвропейська економічна інтеграція країн ЄС (Європейського Співтовариства): етапи формування спільного ринку, цілі, задачі, проблеми, перспективи. 3 2. Світова організація торгівлі (СОТ) в розвитку міжнародної торгівлі. 6 3. Задача: Дайте оцінку експортного потенціалу України в порівнянні з експортним потенціалом Франції на основі аналізу: 11 Список використаної літератури 17
 • Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність, значення і місце курортного комплексу в господарстві України 5 2. Передумови розвитку і розміщення курортного комплексу України: природні, демографічні, соціально-економічні, історичні, політичні. 8 3. Сучасний рівень розвитку і структура курортного комплексу України 17 4. Регіональні аспекти розвитку і розміщення курортного комплексу України 24 5. Проблеми та напрями подальшого розвитку курортного комплексу 27 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 34
 • Контрольна робота міжнародна економіка

  1. Природно-ресурсний потенціал сучасного світового господарства 3 2. Портфельні інвестиції (в іноземні облігації, акції та інші цінні папери) 7 3. Проблеми розвитку експортного потенціалу України 12 Література 18

©: 2011-2022 infoworks.ru