Заказать реферат

Диплом: Методика і органзація обліку та аналізу амортизації основних засобів (ID:50052)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Методика і органзація обліку та аналізу амортизації основних засобів (Код работы:50052)

Информация о работе Раздел: Бухгалтерский учет
Вид работы: Диплом
Объем: 93 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50052
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 975
СодержаниеРОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6
1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів та
класифікація методів її обліку 6
1.2. Огляд нормативної бази з обліку амортизації основних
засобів 14
1.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності СП
«Служба колії, тунельних споруд і будівель» КП «Київський
метрополітен» та його облікова політика щодо амортизації
основних засобів 19
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 28
2.1. Організація обліку та документальне забезпечення
амортизації основних засобів 28
2.2. Методичні основи і облік амортизації основних засобів
36
2.3 Відмінності фінансового та податкового обліку
амортизації основних засобів 46
2.4. Програмне забезпечення обліку амортизації основних
засобів та шляхи його вдосконалення 51
2.5. Розкриття інформації про амортизаційні відрахування у
фінансовій звітності 58
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 64
3.1. Організаційні аспекти, інформаційна база та прийоми
економічного аналізу амортизації основних засобів 64
3.2. Методика аналізу амортизації основних засобів 68
3.3. Напрямки вдосконалення аналізу амортизації основних
засобів 77
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.
2. Закон України „Про аудиторську діяльність” від
22.04.93 р. № 3125 – ХІІ.
3. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні” від 26.01.93 р. № 2939 – ХІІ.
4. Закон України „Про оподаткування прибутку
підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97 р. зі змінами та
доповненнями.
5. Закон України „Про податок на додану вартість” від
03.04.97 р. № 168-97-ВР зі змінами та доповненнями.
6. Інструкція Про застосування нового плану рахунків,
затверджену міністерством фінансів України 30 листопада
1999 року № 291
7. Господарський Кодекс України № 436-IV від
16.01.2003
8. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО 4
„Облік амортизації” (переформатований у 1994 р.)
9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку МСБО
16 „Основні засоби” (переформатований у 1997 р.)
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1
„Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене
наказом МФУ від 31.03.1999 р. № 87.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2
„Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.1999 р. №
87.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3
„Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом МФУ
від 31.03.1999 р. № 87.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7
„основні засоби”, затверджене наказом МФУ від 27.04.2000
р. № 92.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
“Витрати”. Затверджено Мін.фін. України від 31.12.99.
№318.
15. Постанова КМУ „Про затвердження Програми
реформування системи бухгалтерського обліку із
застосування міжнародних стандартів” від 28.10.98 р. №
1706.
16. Постанова Кабінету Міністрів України про „Порядок
надання фінансової звітності” від 28.02.2000р. № 419.
17. Наказ МФУ про затвердження „Про затвердження
плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та
господарських операцій підприємств та організацій” від
30.11.1999 р. № 291.
18. Наказ МФУ про затвердження „Положення про
документальне забезпечення записів бухгалтерського
обліку” від 24.05.95 р. № 88.
19. Наказ МФУ „Про примітки до річної фінансової
звітності” від 29.11.2000 р. № 302.
20. Наказ Міністерства фінансів України „Методичні
рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку”. від 29.12.2000 р.
21. Наказ Міністерства статистики України „Про
затвердження типових форм первинного обліку” від
29.12.1995 р. № 352
22. Наказ Міністерства фінансів України „Методичні
рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів” від
30.09.2003 р. № 561
23. Указ Президента України „Про затвердження концепції
амортизаційної політики” від 07.03.01 р. № 169/2001
24. Алпатова Н. Примітки до річної фінансової звітності//
Все про бухгалтерський облік. 2005.-№8.с.32-45
25. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: господарські
операції, кореспонденція рахунків, первинні документи. -
Житомир: ПП „Рута”, 2002 – 357 с.
26. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для
студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних
закладів./За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир.: ПП
“Рута”, 2003 р
27. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. -
Житомир: ПП „Рута”, 2002 – 357 с.
28. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Давидюк Т.В.,
Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського
обліку: Підручник для студентів вищ. навч. закл..- Житомир:
Рута, 2002., - 544с.
29. Вареня В. Розподіляй і володарюй. Облік розподілу та
використання прибутку // Все для бухгалтера в торгівлі,
№8,2006
30. Васюта-Беркут О. І., Г.Ф. Шепітко, Н.О. Ромашевська.
Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К.:
Атіка, 2001. – 238 с.
31. Відповіді на актуальні запитання з бухгалтерського
обліку і оподаткування: міжнародний посібник / А. Бабак, Л.
Шевченкова. – Дн-к: Баланс – Клуб, 2003. – 183 с.
32. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Бруханський Р.Ф.,
Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві:
Навч. посібник.-Тернопіль, 2005.-464 с.
33. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Фінансовий,
управлінський і податковий облік у господарських
товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП).-
Тернопіль:Економічна думка, 2003.-480 с.
34. Горицкая Н. Г. Бухгалтерський учет и финансовый
аналіз: Практ. пособие. – К.: Ред. газеты „Бухгалтерия.
Налоги. Бізнес”, 2001. – 288 с.
35. Грачева Р. Е. Енциклопедия бухгалтерского учета. –
К.: Галицкие контракты, 2004. – 832 с.
36. Давидов Г.М. Аудит: Навч. Посіб. – 2-ге вид.,
перероб. І доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 363 с.
37. Дымова И.А. Международные стандарты
бухгалтерского учета.  М.: Главбух, 2000.  156 с.
38. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г.Фінансова звітність
підприємств: Навчальний посібник.-К.: “ЦНЛ”,2005
39. Економічний аналіз: Навч. Посібник/ М.А. Болюх, В.З.
Бурчевський, М.І. Горбаток; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г.
Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001 – 540 с.
40. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине:
Учеб. пособие для студентов вузов. – К.: А.С.К., 2002. –
847 с.
41. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.
Проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-ге вид., перероб. І доп. – Житомир:
ПП”Рута”,2002
42. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г.Бухгалтерський облік:
первинні документи та їх заповнення. Навчальний посібник.-
К.: Центр навчальної літератури, 2004.-440 с. Ковальов Д.
Що таке кавоварки та електрочайники та куди подіти
запчастини після ліквідації основних фондів //Все про
бухгалтерський облік, №12, 2006 р.
43. Котенко Т.Д., Підгорна Є.О., Рижиков В.С., Панков
В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і
діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний
посібник. -К: Центр навчальної літератури,2005.-400 с.
44. Ластовецький В.О. Виробничо  комерційний облік і
внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами
витрат і відповідальності.  Чернівці: Місто, 2003.  156 с.
45. Лень В. С., Гливенко В. В., Бочонок Н. П. Звітність
підприємств. – К.: Знання – Прес, 2004. – 474 с.
46. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік. – К.: ЦУЛ,
2003. – 628с.
47. Ляшенко М. Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку// Дебет-Кредит, №17, 2004 р.
48. Методичний посібник „Схеми бухгалтерських
проведень” серії „Баланс – Бібліотека бухгалтера” № 12, -
Дніпропетровськ.: ТОВ „Баланс-Клуб”, 2003.- 112с.
49. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів
та фінансового стану підприємства.-К.: Вища школа,2003.-
278 с.
50. Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко
Г.О., Никонович Г.І. Аналіз і контроль в системі управління
капіталом підприємства /За ред. Проф. Є.В. Мниха.-К:КНТЕУ,
2005.-232 с.
51. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Монографія. –
К.: Книга, 2004. – 544 с.
52. Пархоменко В. Бухгалтерський облік в Україні.
Нормативи.Коментарі, ч.8-Луганськ: ”Футура”ДСД “Лугань”,
2005.-640 с.
53. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та
аудиту:Навч.посіб.-К.: КНЕУ,2004.-369 с.
54. Посібник ВБА 1 курс. - Дніпропетровськ.: ТОВ „Баланс-
Клуб”, 2006.- 108с.
55. Соловьева О.В. Международная практика учета и
отчетности: Учебник.  М.: ИНФРА  М, 2004.  332 с.
56. Сопко В. В. Бухгалтерський облік. – К.: КНЕУ, 2001. –
580 с.
57. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б,
Брадул О.М. Організація і методика проведення
аудиту:Навчально-практичний посібник.-К.:
ВД”Професіонал”,2004
58. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник / за ред.
Кужельного М.В. — К.: А.С.К., 2003. — 266 с.
59. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік. - К:
А.С.К., 2000. – 625 с.
60. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах
України з різними формами власності. – К.: А. С. К., 2002. –
800 с.
61. Трансформація фінансової звітності українських
підприємств у фінансову звітність за МСБО: методичні
рекомендації/ За ред. С.Ф.Голова.-Вінниця:Консоль,2003.-
362 с.
62. Фінанси підприємств: Підручник/Керівник авт. Кол.і
наук. ред проф. Поддєрьогін.-К.: КНЕУ, 2004.-546 с.
63. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її
аналіз. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. — 360 с.
64. Шевченкова Л.. Використання амортизаційних
відрахувань //Баланс №3, 2005
65. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз:
Навчальний посібник.-К.:”АСК”, 2003
66. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні
системи і технології в обліку: Навч. посібник.-
Львів:Видавництво Національного університету “Львівська
політехніка”,2003 .- 268 с.
67. Щербіна Л. Ремонт ОЗ від „А” до „Я” //Баланс №1,
2006
68. 1С.: Предприятие Версія 7.7. Конфигурирование и
администрирование. –М.:Фирма „С”, 2001. – Ч.1. – 396с.
69. 1С.: Предприятие Версія 7.7. Конфигурирование и
администрирование. –М.:Фирма „С”, 2001. – Ч.2. – 388с.
Дополн. информацияРобота виконана за матеріалами підприємства, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік зносу (амортизації) основних засобів

  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46
 • Облік зносу (амортизації) основних засобів

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36
 • АМОРТИЗАЦІЯ ОСОНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Суть амортизації як економічної категорії 6 1.1. Економічна суть амортизації (зносу) основних засобів 6 1.2. Функції амортизації (зносу) основних засобів 14 1.3. Нормативно-правове забезпечення обліку нарахування амортизації (зносу) основних засобів 18 Розділ 2. Методи нарахування амортизації, їх особливості 27 2.1. Характеристика методів нарахування амортизації згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку 27 2.2. Методи розрахунку прискореної амортизації 33 2.3. Особливості амортизації згідно податкового законодавства 40 Розділ 3. Бухгалтерський облік амортизації (зносу) основних засобів 48 3.1. Організація обліку амортизації і вибір облікової політики на підприємстві 48 3.2. Аналітичний та синтетичний облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів 52 3.3. Напрямки удосконалення методики обліку амортизації (зносу) основних засобів на підприємстві 64 ВИСНОВКИ 72 Список використаної літератури 77 ДОДАТКИ 81
 • Облік зносу та амортизації основних засобів

  ВСТУП 2 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗНОСУ 5 2. ОБЛІК НАЯВНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 9 3. ОБЛІК НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ (ЗНОСУ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 12 3.1. Облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів у фінансовому обліку 12 3.2. Облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів у податковому обліку 18 4. ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АМОРТИЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ЗВІТНОСТІ 24 5. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 26 ВИСНОВКИ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30 ДОДАТКИ. 32
 • Методика організації обліку і аналізу основних засобів ЗАТ «НВП «Західцукор»

  Вступ 4 1. Економічний зміст основних засобів 8 1.1. Визначення, визнання, оцінка та класифікація основних засобів 8 1.2. Економіко-організаційна характеристика ЗАТ «НВП «Західцукор» 14 2. Організація обліку основних засобів на прикладі ЗАТ «НВП «Західцукор» 16 2.1. Організація обліку на підприємстві 16 2.2. Первинний облік основних засобів 19 2.3. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами 21 2.3.1. Облік руху основних засобів 26 2.3.1.1. Облік надходження основних засобів на підприємство 26 2.3.1.2. Облік вибуття основних засобів 29 2.3.2. Облік ремонту та поліпшення основних засобів 35 2.3.3. Облік амортизації основних засобів 38 2.3.4. Облік переоцінки та втрати корисності основних засобів 41 2.3.5. Облік оренди основних засобів 44 2.3.6. Інвентаризація основних засобів 45 2.4. Методика формування показників фінансової та статистичної звітності підприємства щодо операцій з основними засобами 48 2.5. Міжнародна практика обліку основних засобів 50 2.6. Організація і відображення в обліку заходів з охорони праці ЗАТ «НВП «Західцукор» 54 3. Аналіз основних засобів на прикладі ЗАТ «НВП «Західцукор» 63 3.1. Ретроспективний аналіз основних засобів 63 3.1.1. Структурно-динамічний аналіз складу основних засобів 63 3.1.2. Аналіз стану та руху основних засобів 69 3.1.3. Аналіз використання основних фондів 72 3.1.4. Факторний аналіз 75 3.2. Прогнозний аналіз основних засобів 79 3.3. Заходи фінансового менеджменту 81 4. Аудит основних засобів на прикладі ЗАТ «НВП «Західцукор» 86 4.1. Загальна характеристика системи внутрішнього аудиту 86 4.2. Методика аудиту операцій з основними засобами 90 5. Автоматизація обліку і аналізу операцій з основними засобами 99 6. Шляхи вдосконалення обліку та аналізу основних засобів на ЗАТ «НВП «Західцукор» 108 Висновки 111 Список використаної літератури 114
 • Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів

  Вступ.3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів....5 1.1. Визначення основних засобів, їх класифікація та оцінка.5 1.2. Нематеріальні активи: визначення, класифікація та оцінка...10 Розділ 2. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві..17 2.1. Облік амортизації основних засобів..17 2.2. Облік амортизації нематеріальних активів...18 2.3. Особливості податкового обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів22 Розділ 3. Удосконалення обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів33 Висновки38 Список використаної літератури.40 Додатки...43
 • ОБЛІК ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу основних засобів 5 1.1. Визначення основних засобів та їх класифікація 5 1.2. Оцінка основних засобів 13 1.3. Завдання обліку та аналізу основних засобів 15 Розділ 2. Облік основних засобів на підприємстві 21 2.1. Облік надходжень основних засобів 21 2.2. Облік вибуття основних засобів 22 2.3. Облік амортизації основних засобів 24 2.4. Документальне оформлення поступлення і руху основних засобів 26 2.5. Облік поліпшень основних засобів 28 Розділ 3. Аналіз основних засобів підприємства 38 3.1. Оцінка ступеня забезпеченості підприємства основними засобами 38 3.2. Аналіз руху, стану та розвитку основних засобів 42 3.3. Оцінка ефективності основних засобів 46 3.4. Удосконалення обліку основних засобів з використанням комп'ютерної техніки 51 Висновки 56 СПИСОК ВикористанОЇ ЛІТЕРАТУРИ 58 ДОДАТКИ 61
 • Облік амортизації і основних засобів та НМА

  Зміст 1. Характеристика підприємства 3 2. Технологія обліку амортизації і основних засобів та НМА на підприємстві 5 3. Характеристика первинних документів в обліку ОЗ та НМА 9 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку (в пункті потрібно навести: зміст господарських операцій, проводки 12 5. Характеристика вихідних документів в обліку амортизації і основних засобів та НМА 20 Висновок 23 Список викорстаних джерел 24 Додатки 25
 • Облік основних засобів

  Вступ Розділ 1. Теоретичні основи обліку основних засобів 1.1. Визначення основних засобів та їх класифікація 1.2. Оцінка основних засобів 1.3. Завдання бухгалтерського фінансового об­ліку основних засобів Розділ 2. Удосконалення обліку основних засобів 2.1. Облік надходжень основних засобів 2.2. Облік амортизації основних засобів 2.3. Документальне оформлення поступлення і руху основних засобів 2.4. Облік вибуття основних засобів Розділ 3. Удосконалення обліку основних засобів з використанням комп’ютерної техніки Висновки Список використаної літератури Додаток
 • Організація обліку, аудиту та аналізу основних засобів

  Вступ 2 Розділ 1.Методологічні та організаційні основи обліку основних засобів 5 1.1. Класифікація та оцінка основних засобів 5 1.2. Документальне оформлення руху основних засобів 19 1.3. Передумови раціональної побудови обліку основних засобів 28 Розділ 2. Облік основних засобів на базі Приватного малого підприємства фірми "Вілс" (ПМП фірми "Вілс") 36 2.1. Аналітичний облік основних засобів 36 2.2. Облік руху основних засобів 38 2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів 50 2.4. Облік ремонту, модернізації, переоцінки основних засобів 61 Розділ 3. Аудит основних засобів 65 3.1. Завдання, мета, джерела аудиту основних засобів. Нормативна база. 65 3.2. Аудит руху основних засобів 70 3.3. Аудит зносу основних засобів 72 3.4. Аудит капітального ремонту основних засобів 76 Розділ 4. Аналіз основних засобів 78 4.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 78 4.2. Аналіз зношення основних засобів та використання амортизаційних відрахувань 80 4.3. Структурний аналіз основних засобів. 86 4.4. Аналіз технічного стану основних фондів. 88 Висновки 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 Додатки. 101

©: 2011-2022 infoworks.ru