Заказать реферат

Диплом: Міжнародна трудова міграція: особливості регулятивно-захисної політики ринку праці в умовах фінансової еокномічної кризи та оцінка впливу на соціально-економічний розвиток в країнах Центральної та Східної Європи (ID:50066)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Міжнародна трудова міграція: особливості регулятивно-захисної політики ринку праці в умовах фінансової еокномічної кризи та оцінка впливу на соціально-економічний розвиток в країнах Центральної та Східної Європи (Код работы:50066)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 136 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50066
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1210
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу міжнародної трудової
міграції, її причин, масштабів, економічних наслідків 6
1.1. Міжнародна трудова міграція, її причини, сучасні
масштаби, напрямки, економічні наслідки 6
1.2. Основні напрямки міждержавного і
внутрішньодержавного регулювання міграційних процесів в
світовій економіці 22
1.3. Особливості регулятивно-захисної політики міжнародної
трудової міграції в умовах фінансової економічної кризи 29
Висновки до розділу 1 33
Розділ 2. Аналіз міжнародної трудової міграції і особливостей
її регулювання в країнах Центральної та Східної Європи та
України 35
2.1. Особливості розвитку міжнародної трудової міграції в
країнах з перехідною економікою, її регулювання в них 35
2.2. Оцінка впливу міжнародної трудової міграції на
соціально-економічний розвиток в країнах Центральної та
Східної Європи 62
2.3. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні, її
масштаби, економічне значення та проблеми регулятивної
політики 71
Висновки до розділу 2 87
Розділ 3. Шляхи і напрямки формування в Україні
регулятивно-захисної політики в сфері трудової міграції 91
3.1. Збільшення ролі законодавства та економічних чинників
щодо регулювання міжнародної трудової міграції в умовах
фінансової економічної кризи 91
3.2. Напрямки і перспективи міждержавних угод в
регулюванні міжнародної трудової міграції в Україні 112
Висновки до розділу 3 121
Висновки 123
Список використаної літератури 136
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Закон України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття"// Відомості
Верховної Ради. – 2000, № 22. – С. 171-197 с.
2. Закон України "Про приєднання України до Конвенції
про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців (від
10 січня 2002 року) // Урядовий кур'єр - 2002 - 23 січ - С. 7-
11.
3. Закон України "Про прийняття Резолюції Ради
Міжнародної організації з міграції від 24 листопада 1998 року
№ 997 (989_002) // Відомості Верховної Ради України. -
2002 - № 36.- С. 366.
4. Закон України "Про прийняття Статусу Міжнародної
організації з міграції та Змін до Статуту № 114 (від 11 лип.
2002 р.)//Урядовий кур'єр-2002 -31 лип.-С. 15.
5. Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом
міністрів України та MOM щодо статусу MOM в Україні та
співробітництво у сфері міграцій" (від 13 липня 2000 р.)
Офіц. вісн. України.- 2002.-№ 2-С 109.
6. Березюк Р., Шиманська О. Глобалізація і проблеми
трудової міграції / Вісник Тернопільської академії народного
господарства. — Тернопіль: Економічна думка, 2002. Вип. 8
—1. — С. 174—178.
7. Бублій М.П. Державне регулювання зовнішньої міграції
робочої сили в Україні: автореф. дис. на здобуття наукового
ступеня канд. ек. наук / Бублій М. П. – Харків, 2008. – 20с.
8. Ваврищук Н. Імміграція до країн Європи: роль
економічних факторів // Наукові записки. Економічні науки.
Т. 44. – 2004. – С. 34–56.
9. Вишневский А. Альтернативы миграционной стратегии
// Россия в глобальной политике. – 2004. – № 6. – С. 14–
19.
10. Воробьева О. Миграция населения // Миграционная
политика. – М. – 2001. – С. 25–31.
11. Гайдуцький А. Вплив міграційного капіталу на
соціально-економічний розвиток України //Економіст. - 2007.
- №7. - С. 36-39.
12. Гайдуцький А. Міграційний капітал в Україні: прихована
реальність // Дзеркало тижня. — 21—27 квітня 2007. — №
15 (644).
13. Герасименко О. О.Трудова міграція в умовах
глобалізації: соціально-економічні передумови та наслідки
для України //Вісник Київськиого національного
економічного університету. Економіка та підприємництво.
Збірник наукових праць. – 2009. - № 22
14. Глущенко Г. Воздействие миграции
квалифицированных работников на мировое экономическое
развитие //Общество и экономика. - 2005. - №3. - С. 174-
207.
15. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та
шляхи їх вирішення // Економіка України. — 2001. — № 4. —
С. 19—22.
16. Гончаренко Г. Актуальные проблемы миграционных
процессов. - Р.-на-Д.: Изд-во Южного федерального ун-та,
2007. - Ч. 1,2. - 558 с.
17. Грішнова О.А. Вплив міграції на глобальний
перерозподіл людського капіталу // Mіжнародна міграція та
розвиток України в контексті європейської інтеграції: Зб.
матеріалів міжнар. наук. конф. - К.: ПЦ «Фоліант», 2008. с.
22-30.
18. Державна статистична звітність, форма 1-ТМ «Звіт
про чисельність та склад громадян України, які тимчасово
працюють за кордоном за 2006 рік».
19. Державна статистична звітність, форма 1-ТМ «Звіт
про чисельність та склад громадян України, які тимчасово
працюють за кордоном за 2007 рік».
20. Державна статистична звітність, форма 1-ТМ «Звіт
про чисельність та склад громадян України, які тимчасово
працюють за кордоном за 2008 рік».
21. Державна статистична звітність, форма 3-ТМ «Звіт
про чисельність та склад іноземців, які тимчасово
працюють в Україні за 2006 рік».
22. Державна статистична звітність, форма 3-ТМ «Звіт
про чисельність та склад іноземців, які тимчасово
працюють в Україні за 2007 рік».
23. Державна статистична звітність, форма 3-ТМ «Звіт
про чисельність та склад іноземців, які тимчасово
працюють в Україні за 2008 рік».
24. Договір по створені Європейського Союзу
(Маастрихської угоди) // Збірник міжнародних правових
документів регулюючих питання міграції / Міжнародна
організація по міграції. – М., 1994. – С. 147–151.
25. Драч М. Українські заробітчани можуть відмовитися від
чеських грошей на повернення додому / М. Драч //
[Електронний ресурс]: http://www.radiosvoboda.
org/content/article/1493549.html.
26. Європейська конвенція про правовий статус трудящих
мігрантів // Офіційний вісник України. – 2007.– № 74. – С.
216.
27. Жорж Тапинос. Mеждународная миграция населения
как фактор экономического развития // Статистика и учет
миграции населения:Научная серия: Mеждународная
миграция населения:Россия и современный мир / Гл. ред.
В.А. Ионцев. — M.: MAKС-Пресс, 2001. — Вып. 8. С. 56-59.
28. Иванов С. Трудова миграция: факты и альтернативы //
Россия в глобальной политика. – 2006. – № 3. – С. 56–59.
29. Ивахнюк И. Международная трудовая миграция. - М.:
МГУ, ТЕИС, 2005. - 286 с.
30. Ионцев В. Мировые миграции. - М.: Знание, 1992. - 64
с.
31. Ионцев В. Экономика народонаселения. - М.: ИНФРА-
М, 2007. - 667 с.
32. Ирина Прибыткова. Современные миграционные
исследования: в поисках новых теорий и концепций //
Mеждународная миграция населения: Каир + 10: Научная
серия: Mеждународная миграция населения: Россия и
современный мир— M.: MAKС-Пресс, 2004. — Вып. 12. —
с.39-49
33. Ирландия: приток иммигрантов – катализатор
дальнейшего развития страны // Компас. – 2007. – № 42. –
С. 39–44.
34. Київець О. Міжнародно-правовий статус трудових
мігрантів / О.Київець // [Електронний ресурс]:
http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1127.
35. Коваленко Н. Робоча сила. Чи змусить українська
криза українських заробітчан повернутися додому/
36. Коваленко Н., Лащенко О. // [Електронний ресурс]:
http://www.radiosvoboda.org/ content/Article/1358834.html
37. Кокорєва О. В. Аналіз зовнішньої трудової міграції
населення України // Журнал Бізнес – Навігатор. – 2009. -
№ 2. Електронний ресурс. Режим доступу //
http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Biznes/2009_2/inde
x.html
38. Колот А. М. Радикальні зміни в доходах працюючих як
передумова економічної і соціальної безпеки країни / Вісник
соціально-економічних досліджень. Вип. 32. — Одеський
держ. екон. ун-т. — Одеса: ОДЕУ, 2008. — С. 199—208.
39. Кондратьова Т., Новоженова І. Іммігранти у Європі:
моделі інтеграції. – М., 2005. – 360 с.
40. Концепція регулювання міждержавної трудової міграції
(проект). — Державна установа Науково-дослідний інститут
соціально-трудових відносин. — Луганськ, 2008.
41. Коржик О.М. Роль міжнародних організацій із питань
міграції у регулювання трудової міграції // Збірник навчально-
методичних матеріалів і наукових статей історичного
факультету Волинського національного університету ім.. Лю
Українки. – 2008. - № 14. - С. 277-281
42. Костюк Л. Міграція як глобальний виклик
Європейському Союзу // Україна – Європа – Світ.
Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. - № 3. – С.
58-62
43. Кукурудза І. Міжнародна економіка. - Черкаси: ЧДУ,
2000. - 186 с.
44. Куревіна І. О. Вплив інтеграційних процесів на
міжнародну трудову міграцію: регіональний аспект
//http://niss.lviv.ua
45. Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції населення
України. — К.: РВПС України НАН України, 2002. — 206 с.
46. Малиновська О., Петрова Т., Позняк О., Чехович С.
Дослідження ситуації у сфері трудової міграції: Україна
(аналітична доповідь). — К., 2005.
47. Мельник С.В. Інтерв’ю редакції вісника пенсійного
фонду України / С.В. Мельник // [Електронний ресурс]:
http://www.vpf.spov.com.ua/ua/text.html?s=print&_
m=mag&_ c=view&_t=articles&stid=4 12&mags_
number=26&menu_cat_id=44.
48. Мельников И. Судьбы рабочих-иммигрантов в странах
Запада. - М.: Знание, 1988. - 64 с.
49. Метелев С. Международная трудовая миграция и
развитие российской экономики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2006. - 269 с.
50. Миколюк О. Роботу – для всіх! / О.Миколюк // День. –
2008. – № 216.
51. Mіграційні процеси в сучасному світі : світовий,
регіональний та національний виміри: (Понятійний аппарат,
концептуальні підходи, теорія та практика) : Енциклопедія /
Упоряд. IO.I. Римаренко; За ред. K).I. Римаренка.- К.:
Довіра, 1998.- 912с.
52. Моисеенко В.М. Mиграция как объект комплексного
исследования // В сб.: Народонаселение: современное
состояние и перспективы развития научного знания. M.,
1997— С. 24-32.
53. Мокій А. Проблеми асиметрії участі України у
міжнародному обміні людським капіталом/ А.Мокій, І.Чекан,
І.Куревіна // Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні
оцінки - 2006: [щорічник] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; за
ред. О. С. Власюка. - К. : НІСД, 2006. - С. 267
54. ОЕСР: криза і міграція // [Електронний ресурс]:
http://zgroup.com.ua/print. php?articleid=2199.
55. ООН: вихід із фінансової групи полягає в міграції //
[Електронний ресурс]: http://news.finance.ua/
ua/~/1/90/all/2008/11/02/141612.
56. Орешкин В. Россия и международная миграция
трудовых ресурсов //МЭиМО. - 2004. - №3. - С. 74-80.
57. Пальников М. Новое переселение народов: фатальный
вызов? //МЭиМО. - 2006. - №7. - С. 97-108.
58. Петрова Т. Міграції населення як фактор пропозиції
робочої сили на ринках праці України// Україна: аспекти
праці. – 1997, № 6. – С. 42-44.
59. Пирожков С, Малиновская Е., Хомра А. Внешние
трудовые миграции в Украине: социально-экономический
аспект. — К.: НИИСП, 2003. — 134 с.
60. Питер Стокер. Работа иностранцев: Обзор
международной миграции рабочей силы M.: Academia,
1996- 146 с.
61. Позняк О. Трудові міграції в Україні: сучасний стан,
проблеми, перспективи / Україна: аспекти праці. — 2001. —
№ 8. — С. 43—47.
62. Поташній Ю. Україна міграційна: міняємо докторів на
чорноробів //http://news.finance.ua
63. Пуригіна О., Сардак С. Mіжнародна міграція: Навч.
посіб. - К.: ВЦ "Академія", 2007. - 312 с.
64. Римашевская Н. Население и глобализация. - M.:
Наука, 2004. - 321 с.
65. Рішення Комітету ВРУ з прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин від 18.02.2009 //
[Електронний ресурс]: http://portal.rada.gov.ua.
66. Рішення Ради національної безпеки та оборони України
Про напрямки державної міграційної політики України та
невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності //
Офіційний вісник Президента України. – 2007. – № 21. – С.
16.
67. Розенко П. Прогнози про масове повернення в Україну
заробітчан унаслідок світової кризи є перебільшенням / П.
Розенко // [Електронний ресурс]: http://news.
ukrinform.ua/ukr/order/?id=793321.
68. Романюк М. Д. Mіграції населення України за умов
перехідної економіки. (Mетодологія і практика
регулювання). Львів: Світ, 1999.-292 с.
69. Романюк Т.М. Теоретико – методичні засади зовнішніх
міграцій // Вісник Прикарпатського університету. – 2009. –
Вип. № 7. Електронний ресурс. Режим доступу //
www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/40.pdf
70. Ромащенко Т. Особливості міжнародної міграції
висококваліфікованих працівників в умовах глобалізації //
Проблемы и перспективы сотрудничества между странами
Юго-Восточной Европы в рамках ЧЭС и ГУАM (сб. научных
трудов). - 2008. - Т. 1. - С. 339-344.
71. Ромащенко Т.І. Соціально-еконономічні наслідки
міжнародної трудової міграції // Вісник Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького. –
2009. - Вип. № 151.– С. 169-181. Електронний ресурс.
Режим доступу //
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N151/N151.ht
ml
72. Рыбаковский Л.Л. Mиграция населения: прогнозы,
факторы, политика. M.: 1987- 168 с.
73. Сапего Г. Иммигранты в Западной Европе // МЭ и МО.
– 2006. – № 9. – С. 45–62.
74. Святненко А. А. вдома не чекали. Трудові мігранти,
що повертаються на батьківщину поповнюють лави
безробітних / А. А. Святненко // Дзеркало тижня. – 2008. –
№ 47
75. Сомавій Х. 18 грудня 2008р./ Х.Сомавій // Офіційний
сайт Міністерства Праці та соціальної політики //
[Електронний ресурс]: http://mlsp.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article; jsessionid
=6FEC5C9DD4869A60E91F3D7FCF02AB6D?art_id=88402&cat_
id=50720.
76. Сороневич М. Хресна дорога нелегалів в Італії //
Українська газета в Італії. – 2008. – 20 грудн.
77. Сорос, Джордж. Джордж Сорос про глобалізацію.
– К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. – 173 с.
78. Статистичний щорічник України 2006 р. – К.:
Державний комітет статистики України, 2006. – 551 с.
79. Стокер П. Работа иностранцев: обзор международной
миграции рабочей силы. - M.: ИЦ "Академия", 1996. - 330 с.
80. Трудова міграція населення Тернопільської області:
кількісний та географічний аспекти. – Тернопіль: Лідер,
2002. – 52 с.
81. Угода між Адміністрацією Державної* прикордонної
служби України і Міжнародною організацією з міграції про
співробітництво (від 01.04.2005 р.) Офіц. вісн. України від
22.07.2005 p.- 2005.- № 27.-С. 229 - Ст. 1603, код акта
32937/2005.
82. Угода про співробітництво між Міністерством
внутрішніх справ України і Міжнародною організацією з
міграції (від 14.09.2005 р.) Офіц. вісн. України від 10.05.2006
р- 2006.- № 17- С. 360.- Ст. 1312, код акта 36104/2006
83. Україна у цифрах 2007 р. – К.: Державний комітет
статистики України, 2007. – 260 с.
84. Участь України в міжнародному обміні робочої сили //
http://in1.com.ua/book.
85. Ушкалов И. Г., Малаха И. А. «Утечка умов»: Причины.
Масштабы. Последствия. — М.: Эдиториал, 1999. — 175 с.
86. Ходов Л. Экономика международной миграции
самодеятельного населения (мировой и российский
аспекты). - M.: Mеждунар. ун-т, 2001. - 33 с.
87. Цапенко И. Роль иммиграции в экономике развитых
стран //MЭиMО. -2004. - №3. - С. 27-39.
88. Чайка-Петегирич Л.Б. Організаційно-екномічні
пріоритети регулювання міжнародної міграції робочиї сили -
2009. № 6(26) // Електронний ресурс. Режим доступу //
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/26.p
df
89. Чекан І., Куревіна І.// Україна: стратегічні пріоритети:
Аналітичні оцінки – 2006: [щорічник] / Нац. ін-т стратег.
дослідж.; за ред. О. С. Власюка. – К. : НІСД, 2006. – С. 267 -
274.
90. Юдина Т. Социология миграции. - M.: Академический
Проект, 2006. - 272 с.
91. Яценюк А. Масового повернення трудових мігрантів в
Україну, викликаного кризою, не відбудеться /
92. Яценюк А.// [Електронний ресурс]:
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2009/03/10/154 188.
93. Strengthening the comprehensive European migration
policy. European Commission unfolds new initiatives to provide
an adeguate response to increasing migratore pressures on
Europe // Europe. Eu /…/06/455 format
94. http://news.finance.ua
95. http://sf.ukrstat.gov.ua
96. http://ukrstat.gov.ua
97. http://www.confeu.org/ua
98. http://www.mfa.gov.ua
99. http://www.pravda.com.ua
100. www.brama.com/lastrada/
101. www.dialog.org.ua
102. www.iom.org.ua
103. www.ir.org.ua
104. www.kiev.rada.ua
105. www.lastrada.md
106. www.niss.gov.ua
107. www.ombudsman.kiev.ua
108. www.scnm.gov.ua
109. www.scnm.gov.ua
Дополн. информацияРобота виконана на основі реальних статистичних даних, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Міжнародний ринок фінансових деривативів

  1.4. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку фінансових деривативів в умовах фінансової глобалізації, зокрема в країнах Центральної та Східної Європи 3 2.3. Аналіз формування ринку похідних фінансових інструментів України: 10 2.3.1. Нормативна база 10 2.3.2. Операції та їх розвиток 23 2.3.3. Сучасний стан 311.4. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку фінансових деривативів в умовах фінансової глобалізації, зокрема в країнах Центральної та Східної Європи 3 2.3. Аналіз формування ринку похідних фінансових інструментів України: 10 2.3.1. Нормативна база 10 2.3.2. Операції та їх розвиток 23 2.3.3. Сучасний стан 31
 • Радянізація Східної Європи

  Вступ Розділ 1. Суспільно-політичні, соціально-економічні перетворення в країнах Центрально-Східної та Південно-Східної Європи в умовах поляризації післявоєнного світу Розділ 2. Радянізація країн Центрально-Східної, Південно-Східної Європи і встановлення східноєвропейської та югославської самоврядної моделей соціалізму: основні фактори та напрями Висновки Список використаної літератури
 • Трудова міграція з України

  ВСТУП 3 1. Міжнародна трудова міграція: суть, причини та основні напрямки виникнення. 4 2. Регулювання міжнародних міграційних процесів. 8 3. Український аспект міжнародної міграції. 13 ВИСНОВОК 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25
 • тенденцї та особливості трансформації діяльності МБРР в Центральній та Східній Європі.

  ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ.........7 1.1. Історія створення групи Світового банку. Місце МБРР у світовій фінансовий системі (Інші фінансові органи)..................................................7 1.2. Особливості організації діяльності МБРР ....................................20 1.3. Оцінка обсягів та особливостей фінансової діяльності МБРР в країнах: центральної та східної Європи.........................................................25 1.3.1. Польща 1.3.2. Білорусія 1.3.3. Угорщина 1.3.4. Чехія 1.3.5. Росія РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР В УКРАЇНІ...........................................................................................................41 2.1. Нормативно – правова база, що обумовлює співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МБРР.......................................................................................................41 2.2. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ,ЄБРР).............................................................................45 2.2.1. Співробітництво України з МВФ 2.2.2. Співробітництво України з ЄБРР 2.3. Дослідження діяльності Світового банку Україні.........................63 2.4. Дослідження галузевих особливостей співробітництво України з МБРР.................................................................................................................76 РОЗДІЛ Ш. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР В КРАЇНАХ СВІТУ .............................................................................................................79 3.1. Перспективи діяльності МБРР в країнах Центральної та Східної Європи..............................................................................................................79 3.2 Перспективи співробітництва України з МБРР. Подальша стратегія дій МБРР в Україні...............................................................................83 ВИСНОВКИ ..............................................................................................92 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................97 ДОДАТКИ.................................................................................................104
 • Фінансові кризи і світовий фінансовий ринок

  ВСТУП 2 1. СТРУКТУРА СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 3 1.1. Фінансовий ринок: економічний зміст, функції, інструменти 3 1.2. Сегментація фінансового ринку 7 2. ФІНАНСОВІ КРИЗИ ТА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 12 2.1. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави 12 2.2. Оцінка впливу фінансової глобалізації на національний та світогосподарський розвиток 16 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 22 3.1. Тенденції та суперечності розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації 22 3.2. Основні засади підвищення фінансової безпеки України 27 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41
 • трансформація діяльності МБРР в Центральній та Східній Європі.

  ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 1.1. Історія створення групи Світового банку. Місце МБРР у світовій фінансовий системі (Інші фінансові органи) 1.2. Особливості організації діяльності МБРР 1.3. Оцінка обсягів та особливостей фінансової діяльності МБРР в країнах: центральної та східної Європи 1.3.1. Польща 1.3.2. Білорусія 1.3.3. Угорщина 1.3.4. Чехія 1.3.5. Росія РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР В УКРАЇНІ 2.1. Нормативно – правова база, що обумовлює співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МБРР 2.2. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями (МВФ,ЄБРР) 2.2.1. Співробітництво України з МВФ 2.2.2. Співробітництво України з ЄБРР 2.3. Дослідження діяльності Світового банку Україні 2.4. Дослідження галузевих особливостей співробітництво України з МБРР РОЗДІЛ Ш. ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР В КРАЇНАХ СВІТУ 3.1. Перспективи діяльності МБРР в країнах Центральної та Східної Європи 3.2 Перспективи співробітництва України з МБРР. Подальша стратегія дій МБРР в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
 • Основні міжнародні показники провідних та менш розвинутих країн ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ РОЗПОДІЛУ КРАЇН У ПІДСИСТЕМАХ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КРИТЕРІЇ ЦЬОГО РОЗПОДІЛУ 3 2. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 8 3. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЄС 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
 • Контрольна з географії туризму

  1. Характеристика стану туризму в країнах Центральної і Східної Європи 3 2. Особливості розвитку туризму в країнах південної Азії 15 Список використаних джерел 20
 • Участь іноземних банків в інвестиційній діяльності в країнах Центральної та східної Європи

  Вступ 3 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності банків 5 1.1. Поняття та класифікація інвестицій 5 1.2. Участь банків в міжнародних інвестиційних потоках 8 1.3. Розвиток транснаціоналізації світового банківського інвестиційного бізнесу 12 2. Іноземні банки в системі міжнародних інвестиційних потоків в країнах Центральної та східної Європи 18 2.1. Країни ЦСЄ в міжнародному русі капіталу 18 2.2. Сучасна специфіка транскордонного руху банківських інвестицій в Європі: інфраструктура, основні учасники і фінансові інструменти 26 2.3. Роль банківського фінансування інвестиційної діяльності на європейских ринках капіталу 39 Висновки 45 Література 48 Додаток А. Обсяги синдикативних кредитів 51 Додаток Б. Прямі інвестиції в 1995-2005 рр. 52 Додаток В. Порівняльна характеристика синдикованих позик і єврооблігацій 52
 • Участь іноземних банків в інвестиційній діяльності в країнах Центральної та східної Європи

  Вступ 3 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності банків 5 1.1. Поняття та класифікація інвестицій 5 1.2. Участь банків в міжнародних інвестиційних потоках 8 1.3. Розвиток транснаціоналізації світового банківського інвестиційного бізнесу 12 2. Іноземні банки в системі міжнародних інвестиційних потоків в країнах Центральної та східної Європи 18 2.1. Країни ЦСЄ в міжнародному русі капіталу 18 2.2. Сучасна специфіка транскордонного руху банківських інвестицій в Європі: інфраструктура, основні учасники і фінансові інструменти 26 2.3. Роль банківського фінансування інвестиційної діяльності на європейских ринках капіталу 39 Висновки 45 Література 48 Додаток А. Обсяги синдикативних кредитів 51 Додаток Б. Прямі інвестиції в 1995-2005 рр. 52 Додаток В. Порівняльна характеристика синдикованих позик і єврооблігацій 52

©: 2011-2022 infoworks.ru