Заказать реферат

Диплом: Проблеми реструктуризації вітчизняної економіки: шляхи і механізми вирішення в контексті забезпечення виходу конкурентоздатної продукції на світові ринки (ID:50068)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Проблеми реструктуризації вітчизняної економіки: шляхи і механізми вирішення в контексті забезпечення виходу конкурентоздатної продукції на світові ринки (Код работы:50068)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 146 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 50068
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 859
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ, ЯК ОСНОВА ДЛЯ ВИХОДУ
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВІ РИНКИ 7
1.1. Сутність і цілі реструктуризації економіки, причини, які її
обумовлюють в Україні 7
1.2. Характеристика світових товарних ринків, на які може
орієнтуватись українська економіка 16
1.3. Конкурентоспроможність продукції як фактор її виходу
на міжнародні ринки. Показники її рівня для українських
товарів 25
Висновки до розділу 1 52
РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
І ЕКОНОМІКИ ІНШИХ КРАЇН, ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ
НАПРЯМКІВ ЇЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 53
2.1. Напрями і особливості реструктуризації вітчизняної
економіки в умовах світової фінансової кризи 53
2.2. Порівняльна характеристика економіки України та
господарств нових індустріальних країн (НІК) 74
2.3. Можливості використання досвіду Польщі та Чехії при
здійсненні реструктуризації економіки України 90
Висновки до розділу 2 103
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ
КОНКУРЕНТНОЗДАТНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ НА СВІТОВІ РИНКИ 105
3.1. Напрями формування вітчизняної економічної політики
в сфері зовнішньоекономічної діяльності при виході
конкурентноздатної продукції на світові ринки 105
3.2. Шляхи і механізми забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції 120
3.3. Рекомендації по вирішенню проблем і визначенню
перспектив виходу української продукції на міжнародні
ринки. 124
Висновки до розділу 3 139
ВИСНОВКИ 142
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 146
ДОДАТКИ 153
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про першочергові заходи щодо запобігання
негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України. Закон України вiд
31.10.2008 № 639-VI
2. Про фіксований сільськогосподарський податок. Закон
України вiд 17.12.1998 № 320-XIV.
3. Европейский Союз: Справочник-путеводитель / Под
ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова, 2-е изд. –
М.: Изд-й дом «Деловая литература», 2008. – С.303-316.
4. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної
політики України // Економіка України. - 2003. - №5. – С.19-
27.
5. Національна безпека і оборона. - 2003. - №4. – С.34-
36.
6. European economy. European Commission. Directorate
General for economic and Financial affairs. Economic forecasts.
– Spring 2003. – 2003. – p. 10-11.
7. Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми
євроатлантичної інтеграції. – К.: ППП, 2004. – С.121-134.
8. Вплив розширення ЄС на Україну // Національна
безпека і оборона. – 2007. – №11. – С. 9-41.
9. Европейский союз: Справочник – путеводитель / Под
ред. О.В.Буториной, Ю.А.Борко, И.Д.Иванова. – 2-е изд. –
М.: Издат. Дом «Деловая литература», 2003. - 288с.
10. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз:
заснування і етапи становлення. Навч. посіб. – К.: Ін Юре,
2001. - 448с.
11. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция. – М.:
Международные отношения, 2008. – 400с.
12. Европейский Союз на пороге ХХІ века: выбор
стратегии развития. Под ред. Ю.А. Борко, О.В. Буториной.
– М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 472с.
13. Шнирков О., Кузнецов О., Кульпінський О.
Європейський валютний союз: навч. посіб. –К.: Видавничій
Дім “ІН Юре”, 2001.
14. Пашков М., Чалий В. Україна і розширення ЄС:
проблеми, наслідки, перспективи //
http://www.uceps.org/ua/print/139
15. Воронов К. Пятое расширение ЕС: судьбоносный
выбор // МЭМО. – 2002. - № 9. - С. 59-69.
16. Барінгольц О. Інтеграція України до Європейського
економічного простору // Вісник КНТЕУ. – 2003. – №3. -
С.27-38.
17. Будкін В. Проблеми і перспективи співробітництва між
Європейським союзом та Україною // Економіка України. –
2000.– №9. - С.82-90.
18. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної
політики України // Економіка України. – 2003. – №5. - С.19-
27.
19. План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та
внутрішніх справ // www.me.gov.ua
20. Повідомлення Європейської комісії “Прокладаючи шлях
для запровадження нового Інструмента відносин з
країнами-сусідами” // www.me.gov.ua
21. Повідомлення Європейської Комісії для Ради та
Європейського Парламенту “Розширена Європа — Сусідні
країни : Нова структура відносин з нашими східними та
південними сусідами”(11.03.2003 COM(2003)104 final) //
http: www.foreingpolicy.org.ua/ua/topic/index.shtml?id=1543
22. Послання президента України до Верховної Ради
“Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії
економічного та соціального розвитку України на 2002-
2011рр.” // Урядовий кур”єр від 4 липня 2002р.
23. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації
за підсумками парламентських слухань з питань реалізації
державної політики інтеграції України до Європейського
Союзу” від 17.01.2002 р. № 2999 –ІІІ. www.mfa.gov.ua
24. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації
парламентських слухань про взаємовідносини та
співробітництво України з Європейським Союзом” від
28.11.2002 р. № 299. www.mfa.gov.ua
25. Постанова КМУ “Про утворення Центру європейського
порівняльного права” від 15.05.2003 р. №716
www.mfa.gov.ua
26. Правила процедури Ради з питань співробітництва між
Європейськими Співтовариствами та їх країнами-членами, з
одного боку, та Україною з іншого // www.mfa.gov.ua
27. Правові засади реалізації Стратегії інтеграції України до
ЄС // www.me.gov.ua
28. Пріоритети імплементації Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та ЄС, визначені Радою з
питань співробітництва Україна-ЄС (18.03.03 м. Брюссель) //
www.mfa.gov.ua
29. Програма інтеграції України до ЄС // www.me.gov.ua
30. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про заходи
щодо використання Україною нових можливостей
розширення Європейського Союзу та запобігання його
можливим негативним наслідкам для України” від 27 серпня
2003 р. № 540 // www.me.gov.ua
31. Розпорядження КМУ “Про затвердження плану заходів
щодо інформування громадськості стосовно цілей, завдань і
етапів європейської інтеграції України на 2003 р.” від
24.02.203 р. // www.me.gov.ua
32. Розпорядження КМУ “Про першочергові заходи з
виконання Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та ЄС і удосконалення інституційного
забезпечення діяльності органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції” від 28.06.2003 р. №382-р.
www.me.gov.ua
33. Розпорядження Президента України “Про підготовку
та проведення самміту “Україна – Європейський Союз” від
04.07.2003 р. № 187. www.mfa.gov.ua
34. Самміт Україна – ЄС (Ялта, 07.10.2003 р.) Спільна
заява// www.me.gov.ua.
35. Спільна доповідь виконання Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною та ЄС // www.me.gov.ua.
36. Спільна заява за результатами Шостого самміту
Україна-Європейський Союз // www.me.gov.ua
37. Спільна стратегія Європейського союзу щодо України //
www.me.gov.ua.
38. Угода про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейськими Співтовариствами //
www.me.gov.ua.
39. Указ Президента України “Про день Європи” від
19.04.2003 р. № 339 // www.me.gov.ua
40. Указ Президента України “Про забезпечення
виконання Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та ЄС і вдосконалення механізму співробітництва з
ЄС” від 24 січня 1998. - № 148 98. // www.me.gov.ua.
41. Указ Президента України “Про затвердження Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу” від 11 червня
1998 р. № 615/98. // Орієнтир: Інформаційний додаток до
газети “Урядовий кур’єр” від 18 червня 1998 року. - с. 1-3.
42. Указ Президента України “Про Положення про
Державну раду з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України”(із змінами і доповненнями від 26 лютого
2003 року N 169/2003) // www.me.gov.ua.
43. Указ Президента України “Про Положення про
Державну раду з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції” від 30.01.2003 р. №48. www.me.gov.ua
44. Європейська інтеграція та Україна: Навч.- метод.
посібник за ред. Будкина В.С., Бураковського І.В., Віткіна
Л.М. - К.: Макрос, 2002. – 480 с.
45. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз:
заснування і етапи становлення. Навч. посібник для ВУЗів. -
К., Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Т.Шевченка, 2001. – 448 с.
46. Губський Б. Євроатлантична інтеграція України. – К.:
Логос, 2003. – 328с.
47. Демчук П.О. Міжнародні відносини та проблеми
євроатлантичної інтеграції. Навч. посібник. – К.: ППП, 2004.
- 264с.
48. Муравйов В. Правові засади регулювання економічних
відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і
практика). – К.: Академ-прес, 2002. – с.298-385.
49. Міщенко А.П. Стратегічне управління. Навч. посібник,
К., 2004
50. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства.
Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.:
КНЕУ, 2001. — 227 с.
51. Нельсон P.P., Уинтер С.Дж. Эволюционная теория
экономических изменений. - М.: Изд-во "Дело", 2002. - С.
59.
52. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент.
– К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001.
53. Пешкова Е.В. Маркетинговый анализ в деятельности
фирмы. – М.: Ось-89, 1997.
54. Портер, Майкл, Э. Конкуренция.: Пер с англ.: Уч. пос.
– М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 495 с.
55. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу
галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А.Олійника та
Р.Скіпальського. – К.: Основи, 1997 - с. 152
56. Прахалад К.К., Хэмел Г. Стержневые компетенции
корпорации (в книге Минцберг Г., Куинн Дж. Б., Гошал С.
Стратегический процесс / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.
Каптуревского. — СПб: Питер, 2001. — с. 112-123)
57. Радченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч.
посібник, Львів, 2003
58. Сичевський М.П. Стан та пріоритетні напрями розвитку
харчової промисловості в Україні/ М.П. Сичевський //
Економіка АПК. - 2004. - № 1. - С.38-42
59. Стратегическое планирование/под. ред. Уткина Э.А. -
М.: Ассоциация авторов и издателей “ТЕНДЕМ”.
Издательство ЭКМОС, 1998. - 440с.
60. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический
менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред Л. Г.
Зайцева, М. И. Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
– 576 с.
61. Третьяк О. А. Маркетинг: взаимосвязи производства,
торговли и потребления. С.П.Б.: 1992
62. Управління конкурентоспроможністю підприємства:
Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ,
2006 – 272 с.
63. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика,
стратегия, управление. - М.: ИНФРА - М. - 2000.-312 с.
64. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:
Учебное пособие - М.: ЗАО “Бизнес-школа” Интел- Синтез,
2004. 304с.
65. Чирков В. Показники концентрації ринку //
Конкуренція, 2004
66. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. –
К: КНЕУ, 2004
67. http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom/export/vstup.htm
68. http://www.niurr.gov.ua/ukr/econom/export/vstup.htm
69. http://www.newsru.ua/finance/17feb2010/pii.htm
Дополн. информацияРобота виконана на основі реальних статистичних даних, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • СУЧАСНІ СВІТОВІ РИНКИ І УКРАЇНА

  ВСТУП 3 1. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 4 2. ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА СВІТОВИЙ РИНОК МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ 8 3. ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА СВІТОВІ ТОВАРНІ РИНКИ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ДОСЯГНУТИХ ПОЗИЦІЙ 14 ВИСНОВКИ 17 ЛІТЕРАТУРА 18
 • Місце України на світовому ринку послуг

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ 5 1.1. Склад і структура світового ринку послуг 5 1.2. Специфіка міжнародної торгівлі послугами 8 РОЗДІЛ 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 16 2.1. Україна на світовому ринку товарів та послуг 16 2.2. Напрями і особливості реструктуризації вітчизняної економіки в умовах світової фінансової кризи 23 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ І МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 30 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
 • ШЛЯХИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

  Ключові слова: зовнішні ринки, зовнішньоекономічна діяльність, процес інтернаціоналізації діяльності, пріоритетні галузі економіки, реалізація стратегії, ринкова кон'юнктура, міжнародний ринок, глобальні ринки, умовні моделі.викладено результати аналізу теоретичних підходів до виходу підприємств на зовнішні ринки, визначено необхідність розробки та реалізації базових підходів до вибору зовнішнього ринку з урахуванням особливостей конкретних ринків та змін ринкової кон'юнктури.
 • Світова економіка її структура сучасні тенденції розвитку проблеми та протиріччя (розділ 3 вступ висновок)

  ВСТУП 2 2.3 Інтеграція України в систему світової економіки 5 Висновки до 2 розділу 10 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 11 3.1. Глобальні економічні проблеми 11 3.2. Основні протиріччя в світовій економіці 17 3.3. Шляхи вирішення проблем і протиріч розвитку світової та вітчизняної економіки 22 Висновки до 3 розділу 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТОК 39
 • Управління проведенням реструктуризації підприємства

  Вступ 3 1. Наукові засади регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 7 1.1. Реструктуризація як напрям реформування української економіки 7 1.2. Антикризове управління як засіб виживання та подальшого розвитку 12 1.3. Антикризове управління на акумуляторному заводі 20 2. Сучасний стан державного регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 26 2.1. Необхідність державного регулювання процесів реструктуризації 26 2.2. Нормативно-законодавче забезпечення управління реструктуризації підприємств 29 2.3. Стратегічна реструктуризація заводу продтоварів 41 3. Удосконалення державного регулювання процесів реструктуризації в реальному секторі економіки 58 Висновки 61 Література 66-69 Метою роботи є науково-теоретичне обґрунтування методологічних, методичних питань і розробка практичних рекомендацій з управління процесами реструктуризації в реальному секторі економіки.
 • Проблеми побудови міжнародних економічний відносин

  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління міжнародною конкурентоспроможністю 6 2. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю українських підприємств на макрорівні 9 3. Визначення конкурентних позицій ВАТ “Концерн “Стирол” на світовому ринку азотних добрив 15 4. Реалізація державної стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств на макрорівні 18 5. Напрями забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства на світових ринках 26 Висновки 31 Література 35-37 Мета дослідження полягає в узагальненні теоретико-методологічних і прикладних основ формування конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємств у контексті їх виходу на світові ринки.
 • Муніціпальне управління

  1. Соціально-економічні проблеми державного рівня та напрями їх вирішення 3 1.1. Соціально-економічні проблеми забезпечення діяльності бібліотечних установ та шляхи їх вирішення 3 1.2. Соціально-економічні проблеми забезпечення зайнятості населення та шляхи їх вирішення 5 2. Соціально-економічні проблеми регіонального рівня та підходи до їх вирішення 8 3. Соціально-економічні проблеми місцевого рівня (території, де ви мешкаєте) та підходи до їхнього вирішення 14 Перелік використаних джерел 22
 • Шляхи розв’язання продовольчої та сировинної проблеми світової економіки

  ЗМІСТ Вступ 4 1. Продовольча проблема в контексті світової торгівлі 5 2. Розробка шляхів вирішення продовольчої проблеми. Сучасні концепції 6 3. Сировинна проблема світової економіки. Її аспекти та шляхи розв’язання 7 Висновок 10 Список використаної літератури: 13
 • Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти стратегічного планування виходу експортної продукції. 6 1.1. Суть та засоби стратегічного планування суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. 6 1.2.Форми організації стратегічного планування. 17 1.3. Оцінка ефективності стратегічного планування експортної діяльності 34 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стратегічного планування ЗАТ « ІДС» щодо виходу експортної продукції на ринок Росії. 43 2.1. Загальна характеристика організаційно-економічної діяльності ЗАТ « ІДС». 43 2.2. Маркетингові дослідження ЗАТ „ІДС”. 58 2.3.Концепція виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії. 84 РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрями вдосконалення стратегічного планування експортної діяльності ЗАТ « ІДС». 92 3.1. Організація стратегічного планування виходу експортної продукції ЗАТ « ІДС» на ринок Росії . 92 3.2. Проблемні питання та резерви вдосконалення експортної продукції ЗАТ « ІДС» до Росії. 101 3.4. Пропозиції щодо підвищення ефективності стратегічного планування на зарубіжні ринки. 116 ВИСНОВОК 129 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132 "
 • Аналіз стратегії виходу фірм вітчизняних виробників на зовнішній ринок та розробка міжнародного маркетингового комплексу

  Вступ 3 Розділ 1. Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки. 4 Розділ 2. Аналіз діяльності підприємств масложирової промисловості України при виході на зовнішні ринки. 10 Список літератури: 18

©: 2011-2022 infoworks.ru