Заказать реферат

Курсовая: Населення України (ID:50110)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Населення України (Код работы:50110)

Информация о работе Раздел: Демография
Вид работы: Курсовая
Объем: 43 стр.
Цена: 175 грн.
Код работы (ID): 50110
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 968
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
4
1.1. Сутність населення та основні показники аналізу його
складу та динаміки 4
1.2. Історичні аспекти розвитку населення України 6
РОЗДІЛ 2. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
11
2.1. Чисельність населення та його динаміка 11
2.2. Характер відтворення населення 18
2.3. Аналіз демографічних показників України 25
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 30
3.1. Сутність демографічної кризи та демографічного вибуху 30
3.2. Демографічна криза в Україні та шляхи її подолання 31
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
ДОДАТКИ
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика
и социология труда.- Москва, издательское объединение
"ЮНИТИ", 1999г., 408с.
2. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник.
– Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 212с.
3. Барановський М.О. Географія населення: Навч.
посібник для студ. геогр. спец. вищ. навч. закладів /
Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. -
Ніжин, 2007. - 191с.
4. Бойчук І.М. Економіка підприємств. Навчальний
посібник. – К.: Атака,
2007. – 480с.
5. Генкин Б.М. Введение в метаэкономику и основания
экономических наук: Курс лекций. – М.: Издат. группа
НОРМА-ИНФРА-М, 2005. – 198с.
6. Генкин Б.М. Экономика и социология труда. Учебник
для вузов. - 2-е изд.-М., 2005.
7. Горілий А.Г. Економіка ринків праці. Навч.посібник. -
Тернопіль, 1999.
8. Грішнова О.А. Економіка праці і соціально-трудові
відносини. - К.: Знання, 2006. - 535 с.
9. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці.
Навчальний посібник. – Львів, 2006. – 220с.
10. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А.
Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад..
НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – Вид. 2-ге перероблене і
доповнене – К.: КНЕУ, 2007. – 556с.
11. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудових
відносини. – К.: Кондор, 2006 – 432с.
12. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. –
К.:КНЕУ, 2003. – 300 с.
13. Казановський А.В., Колот А.М. Соціальне партнерство
на ринку праці. – Краматорськ: 2005.
14. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях
рынка. –
К.: МАУП, 2005.
15. Курило І.O. Трансформація соціально-економічної
структури населення та її демографічні наслідки: Автореф.
дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Інститут
демографії та соціальних досліджень. - К., 2006. - 37с.
16. Махсма М.Б. Економіка праці: посібник для
розв’язування задач: Навчальний посібник. – 2-ге видання,
доповнене. – К.: видавництво Європейського університету,
2006. – 73с.
17. Петюх В.М. Ринок праці. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
18. Прибиткова Р.М. Основи демографії/Посібник для
студентів.- „АртЕк", Київ, 2007.
19. Програма курсу "Демографічна статистика" для
студентів спеціальності 8.050110 усіх форм навчання /
Харківський держ. економічний ун-т / І.В. Аксьонова (укл.).
- Х. : ХДЕУ, 2006. - 12 с.
20. Робоча програма навчальної дисципліни "Соціальна та
демографічна статистика": Для студ. спец. 6.050100
"Прикладна статистика" всіх форм навч. / Харківський
національний економічний ун-т / Ірина Вікторівна Аксьонова
(уклад.), Тетяна Володимирівна Голубєва (уклад.). -
Х. : ХНЕУ, 2006. - 47с.
21. Романюк М.Д. Теоретико-методологічні основи
регулювання міграційних процесів в контексті реформи
соціально-економічної системи" // „Зайнятість та ринок
праці" Міжнвідомчий науковий збірник. Випуск 13, Київ –
2007 р., с102-113.
22. Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами
демографії: Підручник для студ. вищих навч. закл., які навч.
за освітньо-проф. програмою бакалавра зі спец. "Економічна
статистика". - К. : Вища школа, 2005. – 416 с.
23. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. — М.:
Наука,
2000. — 733 с.
24. Сюткін С.І. Географія населення: Курс лекцій для студ.
природн.-геогр. ф-тів пед. ін- тів та ун-тів / Сумський держ.
педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім.
А.С.Макаренка, 2007. - 80с.
25. Тучков АЛ. Экономика труда: Учеб. пособие. — М.:
ИКФ "ЗКДІОС", 2006.—240
26. Филиппова С.В., Захарченко В.И., Балан А.С.
Экономика предприятия: Практикум. – Харьков: Одиссей. –
2006. – 288с.
27. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на
підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К.,
2007 – 312с.
28. Швидка Г.Ю. Аналіз демографічного розвитку в
регіонах України. // Міжвідомчий науковий збірник. – Київ. -
Випуск 15. - 2007. – С.205-213.
29. Экономика труда и социально-трудовые отношения /
Под редакцией Г.Г.Меликяна, Р.П.Колосовой. – М.: изд-во
МГУ, 2006.
30. Экономика труда под ред. Г.Р.Погосяна – М.:
Экономика, 2005.
31. http://www.ukrstat.gov.ua/
32. http://proua.com/service/
Дополн. информацияРобота виконана на основі реальних статистичних даних, має
інформативну практичну частину. Більш детально про роботу
можна дізнатися за телефоном 093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Статистичні дослідження зайнятості населення України

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні проблеми статистичної зайнятості населення 4 1.1. Поняття зайнятості населення і завдання ії статистичного виявлення 4 1.2. Інформаційне забезпечення статистичного дослідження зайнятості 7 1.3. Системи статистичних показників зайнятості 8 1.4. Статистичні методи аналізу зайнятості населення 11 Розділ 2. Статистичний аналіз зайнятості населення України 14 2.1. Характеристики зайнятості всього населення України 14 2.2. Регіональний аналіз зайнятості України 17 2.3. Прогнозування зайнятості населення України 18 Висновки 25 Література 28 Додаток 1. Населення України 30 Додаток 2. Статистичні дані про зайнятість населення в 1992-2002 рр. 34
 • Сільське і міське населення України

  Зміст Вступ 3 1. Основні чинники динаміки та розміщення міського та сільського населення України 5 2. Сучасний стан населення України 10 2.1. Особливості сучасного розміщення міського і сільського населення України 10 2.2. Вплив розміщення міського та сільського населення на територіальну організацію продуктивних сил України 14 3. Проблеми та перспективи розвитку та розміщення міського та сільського населення України в умовах розвитку ринкової економіки 18 Висновок 25 Список використаної літератури 27 Додатки 29 Мета і задачі дослідження. Метою курсової роботи є розгляд динаміки та розміщення міського та сільського населення України. Згідно з поставленою метою задачами дослідження є: - дати характеристику сільському та міському розселенню населення; - розглянути проблеми з якими воно стикається і спробувати знайти їм вирішення. Об’єкт дослідження – населення України. Предмет дослідження – демографічна ситуація в Україні.
 • Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура

  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансів населення 4 2. Структура фінансових ресурсів населення 10 3. Аналіз динаміки доходів населення України 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ЗМІНИ

  Вступ 3 Розділ 1. Доходи населення та їх структура 5 Розділ 2. Динаміка змін доходів населення України в перехідний період 13 Розділ 3. Сучасний стан доходів населення України та рівня життя 22 Розділ 4. Стан економічної активності населення та зайнятості 30 Висновки 40 Список використаної літератури 42 ДОДАТКИ 45
 • Населення і трудові ресурси України

  Вступ 4 1. Поняття населення. Основні характеристики населення нашої держави 7 1.1. Чисельні зміни населення України 7 1.2. Трудові ресурси як економічна категорія 14 2. Особливості використання трудових ресурсів України 18 2.1. Співвідношення трудових ресурсів та трудового потенціалу 18 2.2. Основні показники вітчизняних трудових ресурсів 27 2.3. Баланси трудових ресурсів 32 3. Соціальна структура населення України 36 Висновки 42 Література 45 Додатки 47
 • Сучасна демографічна ситуація на Україні

  Вступ 1. Населення як фактор економічного і соціального розвитку країни 2. Загальна характеристика структури населення України 2.1. Національний склад населення України 2.2. Статево-віковий склад населення 2.3. Склад населення за рівнем освіти 3. Сучасна демографічна ситуація в Україні Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Розселення населення України та його зайнятість

  Вступ 3 1. Сучасний стан розселення населення України 4 2. Аналіз зайнятості населення України 7 3. Регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні 11 Висновки 16 Список використаної літератури 17
 • Населення та трудові ресурси

  Вступ 2 1. Характеристика населення України 4 1.1 Загальні риси демографічної ситуації в Україні 4 1.2 Динаміка чисельності та складу населення України 5 2. Трудові ресурси України 17 2.1 Характеристика трудових ресурсів України 17 2.2 Пропозиція робочої сили 21 3. Проблеми та перспективи розвитку населення та трудових ресурсів 25 3.1 Демографічні перспективи України 25 3.2 Перспективи розвитку ринку праці 33 Висновки 40 Література 43
 • Населення України

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 4 1.1. Сутність населення та основні показники аналізу його складу та динаміки 4 1.2. Історичні аспекти розвитку населення України 6 РОЗДІЛ 2. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 11 2.1. Чисельність населення та його динаміка 11 2.2. Характер відтворення населення 18 2.3. Аналіз демографічних показників України 25 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 30 3.1. Сутність демографічної кризи та демографічного вибуху 30 3.2. Демографічна криза в Україні та шляхи її подолання 31 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38 ДОДАТКИ
 • Рівень життя населення України

  ВСТУП 2 1. ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 3 2. ДЕМОГРАФІЧНА СКЛАДОВА У ПОКАЗНИКУ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 7 3. РИНОК ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВА ПОКАЗНИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 9 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

©: 2011-2022 infoworks.ru