Заказать реферат

Диплом: Фразеологізми, які характеризують вдачу людини (ID:50126)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Фразеологізми, які характеризують вдачу людини (Код работы:50126)

Информация о работе Раздел: Литература
Вид работы: Диплом
Объем: 94 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50126
Добавлена: 12.01.2011
Просмотров: 1814
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЇ 7
1.1. Сутність фразеології як мовного явища, визначення
фразеологізму 7
1.2. Семантика та природа фразеологічних одиниць 18
1.3. Основні підходи до класифікації фразеологізмів 24
РОЗДІЛ 2. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ЯКІ
ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ВДАЧУ ЛЮДИНИ 28
2.1. Полісемія та омонімія фразеологізмів 28
2.2. Семантика синонімічних фразеологізмів 34
2.3. Фразеологічні антоніми 55
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ
ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ 73
ВИСНОВКИ 90
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авксентьєв Л.Г. Семантична структура фразеологічних
одиниць сучасної української мови та особливості її
формування // Мовознавство. - 1987.- №1. - С. 43-46.
2. Алефіренко М.Ф. Проблема фразеологічного рівня
мови // Мовознавство. – 1984. - №5. - С. 42-47.
3. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ
фразеологических единиц (на материале
фразеологических единиц, семантически ориентированных
на человека в английском и русском языках). – Казань: Изд-
во Казанского ун-та, 1998. – С. 4.
4. Бакай Б.Я. Формування фразеології в переломні
моменти історії народів Європи (на матеріалі української,
російської, англійської, німецької, французької мов у періоди
першої та другої світових воєн): Автореф. дис. канд. філол.
наук від 10.02.15 / Київський національний ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К., 2000. – 16 с.
5. Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова. – К.:
Вища школа, 1986. – 359 с.
6. Гайдученко Г., Шапошникова І. Сучасна українська
літературна мова. Лексикологія. Фразеологія.
Лексикографія. - Херсон, 2001. – 268 с.
7. Гак В.Г. Фразеология, образность и культура //
Советская лексикография. Сборник статей. – М., 1988. - С.
159-169.
8. Гамзюк М.В. Особливості лексико-семантичних шляхів
утворення фразеологічних одиниць // Проблеми семантики
слова, речення та тексту. Вип. 4. – К.: КДЛУ, 2000. – 296 с.
9. Демський М.Т. Українські фраземи й особливості їх
творення. – Львів – Краків – Париж. Просвіта, 1994. – 62 с.
10. Дубова В.В. Фразеологізми як мовні знаки національної
культури та їх зв`язок з національною психологією // Збірник
наукових праць.- 2003.- С.140-142.
11. Єрченко П.Г. Класифікація фразеологічних одиниць //
Іноземна філологія. – 1994. – Вип. 4. - С. 8-12.
12. Жовтобрюх М.А., Кулик Б.М. Курс сучасної української
літературної мови. Ч.1. – К.: Наук.дум., 1993. – 470 с.
13. Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова. –
К.: Вид-во Київського ун-ту, 1992. – 592 с.
14. Каліш В.А. Вивчення функції слова у вузівському курсі
лексикології // Укр.мова та літ. в школі. – 2001. – №3. –
с.71-76.
15. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник
фразеологічних синонімів. - К., 1988.
16. Копиленко М.М., Попова З.Д. Очерки по общей
фразеологии. – В., 1972. – 196 c.
17. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська
мова: Навч. посібник. - Донецьк: БАО, 2003. – 324 с.
18. Мелерович А.М., Мокиенко В.М. О принципах словаря
индивидуально-авторских употреблений фразеологических
единиц в современном русском языке // Советская
лексикография. Сборник статей. – М., 1998. - С.101-115.
19. Науменко Л. Функціонування фразеологізмів у ранній
прозі Володимира Винниченка // Наукові записки –Вип. 44. –
Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВЦ
КДПУ ім. В. Винниченка, 2002. – с. 167-171.
20. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох
томах / Уклад.: В.В.Яременко та ін. – К., 1999. – Т.4.
21. Олійник І.С. Українсько-російський і російсько-
український фразеологічний тлумачний словник. – К.:
Радянська школа, 1991. – 400 с.
22. Панасенко А. Склад і функціонування порівняльних
фразеологізмів // Урок української.- 2005.- №5-6.- С. 25-26.
23. Пашковська Г. Фразеологічні одиниці на позначення
мовлення: етимологічні етюди // Київська старовина.- 2005.-
№4.- С.122-130.
24. Познанська В.Д., Вінтонів М.О., Сегін Л.В. Українська
лексикологія, фразеологія та лексикографія. Практикум:
Навчальний посібник. – Донецьк-Слов’янськ: ДонНУ, 2007. –
670 с.
25. Пономарів О.Д. Культура слова: Мовностилістичні
поради: навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 240 с.
26. Потебня О.О. Естетика і поетика слова. - К.:
Мистецтво, 1985. –
302 с.
27. Прадід Ю.Ф. Фразеологічна ідеографія: Проблематика
досліджень. – К.; Сімферополь, 1997.
28. Привалова С. Фразеологізми як лексико-семантичні
особливості художньої мови твору (на матеріалі кіноповісті
«Україна в огні» О.Довженка)// Українська мова і література
в школі.- 2006.- №1.- С. 27-30.
29. Русанівський В.М. Історія української літературної мови.
Підручник. – K.: АртЕк, 2001. – 392 c.
30. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології
(психокогнітивний та етнокультурний аспекти): Монографія.
– К. –Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.
31. Словник української мови: В 11 т. / Редкол.: І.К.Білодід
(голова) та ін. – К.: Наук. думка, 1970-1980. – Т.11. – 751 с.
32. Солодухо Э.М. Об отдельных аспектах установления
интернационального в сфере фразеологии (на материале
языков славянской, германской и романской групп) //
Актуальные проблемы современной интерлингвистики.
Ученые записки Тартуского государственного
университета. – 1982. – № 613. – С. 149.
33. Скрипник Л.Г. Розвиток полісемії у фразеологічній
системі української мови // Мовознавство, 1973. - № 3. - С.
3-12.
34. Сучасна українська літературна мова // За ред. Тоцька.
- К.: Вища школа, 2001. – 152 с.
35. Сучасна українська літературна мова: Лексика і
фразеологія / За заг.ред.акад. І.К.Білодіда. – К.: Наукова
думка, 1973. – 440 с.
36. Сучасна українська літературна мова: Підручник /
А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ та ін.; За ред.
А.П.Грищенка. – 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Вища
школа., 2000. – 493 с.
37. Ужченко В.Д. Народження і життя фразеологізму. - К.,
1988.
38. Ужченко В.Д., Авксентьєв Л.Г. Українська фразеологія.
– Харків: Основа, 1990. – С. 22.
39. Українська мова. Навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів // За ред. І.О. Ладоня. – К.: Вища
школа, 2001. – 158 с.
40. Українська мова: Енциклопедія / НАН України. Інститут
мовознавства ім. О.О.Потебні: Редкол.: В.М.Русанівський
(співголова) та ін. - К.: Українська енциклопедія, 2000.
41. Українська фразеологія як джерело народознавства //
Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.А.
Майборода; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х.,
2002. – 18 с.
42. Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой
картины мира (аналогия в семантике). – М.: Языки русской
культуры, 2003. – 224 с.
43. Устенко Н. Особливості функціонування
фразеологічних одиниць вигукового типу у мові художніх
творів В.К. Винниченка // Наукові записки. – Вип. 48. –
Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ
КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – С.330-336.
44. Фразеологічний словник української мови // Укл.
В.М.Білоноженко, В.О. Винник, І.С. Гнатюк та ін. - К.: Наук,
думка, 1999. - Т.І. – 528 с.; ТІІ. –984 с.
45. Чак Є. Плекаймо слово! // Дивослово. - 2000. -№12. -
98 с.
46. Чёрная А.И. Фразео-семантическое поле и
фразеологический синонимичный ряд // Фразеологическая
система английского языка: Межвузовский сборник научных
трудов. – Челябинск, 1985.
47. Швець Н.В. Фразеологічні одиниці дієслівного типу на
позначення емоційних процесів у мові художніх творів В.К.
Винниченка // Дослідження з лексикології і граматики
української мови. – Т. 1. – Зб. наук. праць. –
Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – 168-175.
48. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська
літературна мова. – К.: Літера, 2000.
49. Щербачук Л.Ф. Загальномовна та індивідуально-
авторська фразеологія в художніх текстах ( на матеріалі
творів О. Гончара). – Автореф. дис....канд. філол. наук. –
Сімферополь, 2000. – 20 с.
50. Ющук І.П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – 640 с.
51. Черданцева Т.З. Язык и его образы. - М., 1977. - 218 с.
52. Панкратова С.М. Валентность единиц лексико-
фразеологического уровня. - Л., 1983. - 159 с.
53. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка.
- 5-е перераб. изд. - Т.1. - К., 1952. - 447 с.
54. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы
живем / Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова – М.:
Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
55. Дапчева Й. Фразеологизмы, обозначающие
интеллектуальные свойства человека в болгарском и
русском языках // Вестник МГУ. – Сер. № 19: «Лингвистика
и межкультурная коммуникация». – 2006. – № 1. – С. 172–
184.
56. Леонтьева Т. В. Интеллект человека в зеркале
«растительных» метафор // Вопросы языкознания. 2006. –
№ 5. – С. 57–77.
57. Хоменко Л.О. Антонімія та її зв’язок з іншими
семантичними категоріями // Іноземна філологія. – 1986. –
№ 3. – С. 70–77.
Дополн. информацияБільш детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Весільні фразеологізми та особливості їх походження

  ВСТУП 3 1. ПРЕДВЕСІЛЬНІ ГРУПИ. 5 2. ВЛАСНЕ ВЕСІЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ. 8 3. ПІСЛЯВЕСІЛЬНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ. 11 ВИСНОВОК 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ. 15
 • Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

  ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………3 Глава 1 Основні положення теорії фразеології………………….…..6 1.1 Фразеологія як наука та її предмет дослідження………….- 1.2 Семантика фразеологічних одиниць……………………...11 1.3 Природа фразеологізмів та їх компонентів………………13 1.4 Системні зв’язки у сфері фразеології……………………..22 1.5 Феномен кольору. Особливості сприймання……………..30 Глава 2 Характеристика фразеологізмів, до складу яких входять колороніми….………………………………………37 2.1 Фразеологізми-порівняння………………………………...40 2.2 Фразеологізми-метафори....………………………………..44 2.3 Фразеологізми-метонімії.…………………………………..59 2.4 Історико-етимологічний коментар досліджуваних фразеологічних одиниць………………………………...63 2.5 Системні зв’язки фразеологізмів та семантичні можливості колоронімів………………………………..67 2.6 Типологічне зіставлення фразем, що містять назви кольорів…………………………………………...79 Глава 3 Психологічні передумови вживання фразеологізмів у мовленні……………………………………………….…83 Психолого-педагогічний експеримент……………………85 Загальні висновки…………………………………………….……….89 Список використаної літератури……………………………………..91 Перелік умовних позначень…………………………………………..97 Додатки………………………………………………………………...
 • ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ ІНШОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

  ВСТУП........................................................................................ 3 РОЗДІЛ І Теоретичні аспекти поняття фразеології................. 7 1.1 Класифікація фразеологізмів у лінгвістичній літературі............................................................................ 7 1.2 Проблема класифікації фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах........................................ 18 1.3. Компоненти семантики фразеологічних одиниць........ 30 1.4. Збагачення та оновлення фразеології.......................... 37 1.4.1. Полісемія та омонімія фразеологічних одиниць... 37 1.4.2. Кальки з інших мов................................................ 41 РОЗДІЛ ІІ Функціонування фразеологічних одиниць та особливості їх перекладу в українській та англійській мовах........................................................................................... 47 2.1 Специфічні особливості англійської фразеології........ 47 2.2 Особливості перекладу англомовних фразеологізмів..................................................................... 53 2.3 Еволюція перекладів українською мовою англомовних текстів від творів А.К.Дойла до „Queen”....... 56 2.3.1. Фразеологізми в творі А.К.Дойла „Собака Баскервілів”......................................................................... 56 2.3.2. Фразеологізми у текстах „Queen”........................ 61 2.4. Фразеологічні одиниці, що виражають характер людини………................................................................................... ВИСНОВКИ 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • Психологія особистості

  Варіант 2 1. Зазначте, яке з наведених тверджень характеризує біхевіористичне розуміння джерела розвитку особистості 3 2. Наведіть характеристики особистості на інтраіндивідному рівні її аналізу (за А. В. Петровським). Розкрийте їх сутність. 3 3. Серед наведених особливостей поведінки людини, що характеризують її або як індивіда, або як особистість, зазначте такі, що характеризують її як індивіда 4 4. Поясніть, про що свідчать установлені в дослідженні факти. 7 5. Чому ціннісні орієнтації вважають змістовною характеристикою мотиваційної сфери особистості? Обґрунтуйте свою відповідь. 7 Список використаної літератури 13
 • ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ “РИСИ ХАРАКТЕРУ” В УКРАЇНСЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

  Зміст Вступ………………………………………………………………………………3 Розділ І. Фразеологізми як лінгвістичні одиниці: статус, класифікації…………………………………………….……...…7 1.1. Кваліфікація фразеологізмів у лінгвістичній літературі......................................................................................7 1.2. Фразеологізм як лінгвістична одиниця в українській, англійській та російській мовах................................................11 1.3. Проблема класифікацій фразеологічних одиниць в українській, англійській та російській мовах..........................25 Розділ ІІ. Функціонування фразеологічних одиниць зі значенням “риси характеру” в українській, англійській та російській мовах..........................................................................................36 2.1. Семантичні особливості фразеологічних одиниць....................36 2.1.1. Компоненти семантики фразеологічних одиниць.................36 2.1.2. Фразеологічні одиниці, які виражають характер людини..... 2.2. Фразеологічні одиниці, що виражають негативні риси характеру людини...................................................................................... 2.3. Фразеологічні одиниці, що виражають позитивні риси характеру людини........................................... 2.4.Фразеологічні одиниці, що виражають нейтральні риси характеру людини........................................... Висновки............................................................................................. Список використаної літератури...................................................
 • Контрольна робота з психології

  Зміст 1. Зазначте положення, яке характеризує психоаналітичне розуміння джерела активності особистості: 3 2. Яке поняття виражає відносно стійку, більш-менш усвідомлену систему уявлень індивіда про себе на основі якої він будує свої взаємини з іншими людьми? 4 3. Серед наведених особливостей поведінки людини, що характеризують ії або як індивіда, або як особистість, зазначте такі, що характеризують ії як особистість: 7 4. Поясніть, про що свідчать установлені в емпіричному дослідженні факти: 9 5. Розкрийте сутність формули О.М. Леонтьева «зсув мотиву на мету» 10 Перелік виконаної літератури 13
 • Психологія особистості

  1 питання 1. Зазначте положення, яке характеризує психоаналітичне розуміння джерела активності особистості: Обґрунтуйте свою думку. 2 питання Яке поняття виражає відносно стійку, більш-менш усвідомлену систе-му уявлені, індивіда про себе, на основі якої він будує свої взаємини з інши-ми людьми? 3 питання Серед наведених особливостей поведінки людини, що характеризують її або як індивіда, або як особистість, зазначте такі, що характеризують її як особистість: 4 питання Поясність, про що свідчать установлені в емпіричному дослідженні фа-кти. 5 питання Розкрийте сутність формули О. М. Лєонтьєва "зсув мотиву на мету". Список літератури
 • ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ПРАВ ЛЮДИНИ

  Вступ Розділ І. Права людини в первісну епоху та період перших цивілізацій Розділ ІІ. Права людини в античному світі Розділ ІІІ. Права людини в середні віки Розділ ІV. Права людини в новий час Розділ V. Права людини в новітню добу Висновки Використана література
 • Контрольна з загальної психології

  1) У процесі дослідження встановіть особливості емоційного стану людини, не відволікаючи її від роботи: 3 1.1. Який метод психології можна використовувати в цьому разі і чому? 3 1.2. На підставі чого можна визначити емоційний стан цієї людини? 3 2. Чи можна закономірності психіки, виявлені у тварин, переносити на людину? Обґрунтуйте відповідь. 4 3. Складіть і проаналізуйте схему взаємозв'язку чуттєвих і логічних форм пізнання дійсності. 7 4. Наведені нижче особливості поведінки людини характеризують її або як індивіда або як особистість. Виділіть особливості, які відбивають поведінку індивіда, й особливості, які відбивають поведінку особистості. Обґрунтуйте свій вибір. 9 5. На підставі характеристики визначте тип темпераменту й особливості роботи психолога з людиною, яка має такий тип темпераменту. 11 Перелік використаної літератури 13
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31

©: 2011-2022 infoworks.ru