Заказать реферат

Курсовая: Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних досладників (ID:50346)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних досладників (Код работы:50346)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Курсовая
Объем: 37 стр.
Цена: 110 грн.
Код работы (ID): 50346
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 1293
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Педагогічні аспекти електронного (дистанційного) навчання з точки зору зарубіжних дослідників 4
1.1. Електронне (дистанційне) навчання 4
1.2. Сутність дистанційного навчання 6
1.3. Перевага дистанційного навчання 9
2. Дидактичні принципи дистанційної освіти 14
2.1. Принципи дистанційної освіти 14
2.2. Підходи до визначення дидактичних принципів 15
2.3. Додаткові принципи 19
3. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні 24
3.1. Дистанційна освіта за кордоном 24
3.2. Дистанційна освіта в Росії 28
Висновок 36
Список використаної літератури 37
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Carliner S. An Overview of Online Learning. Second Edition. - Amherst: HRD Press Inc., 2004. - 229 p.
2. Morrison D. E-Learning Strategies. How to get implementation and delivery right first time. - Chichester: John Wiley & Sons Inc., 2003. - 409 p.
3. Weller M. Delivering Learning on the Net. - London, New York: Routlege Falmer, 2005. - 182 p.
4. Архангельський С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе. – М.: Высшая школа., 1976. – С. 169.
5. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К: Либідь, 1997. – С. 270.
6. Гуржій А.М. Інформаційні технології в освіті / Проблеми освіти: наук. метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. ІІ. – С. 5-11.
7. Дмитренко П.В., Пасічник Ю.А. Дистанційна освіта. – К.: НПУ, 1999. – 25 с.
8. Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 4.02.1998 р.
9. Концепція діяльності Українського центру дистанційної освіти Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. – К.: КПІ, 2000. – 5 с.
10. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К.: КПІ, 2000. – 12 с.
11. Колмогоров В.П., Малитиков Е.М., Карпенко М.П. Теоретические и практические аспекты развития дистанционного образования в Российской Федерации // Образование. – 2000. – № 1. – С. 42-54.
12. Кремень В.Г. Дистанційна освіта –– перспективний шлях розв’язання сучасних проблем розвитку професійної освіти // Вісник академії дистанційної освіти. – 2003. – № 1. – С. 9.
13. Подласый И.П. Педагогика. – М.: Владос, 1999. – С. 242.
14. Преподавание в сети Интернет: Учеб. пособие / Ответ. ред. В.И. Солдаткин. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 163.
15. Рыбалко Е.В. Сравнительный анализ дидактических принци¬пов традицион¬ного и дистанционного образования http://users.kpi.¬kharkov. ua/lre/seminar/ 19.htm
16. Сисоєва С.О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект // Неперервна професійна освіта: Теорія і практика. – Випуск ІІІ-IV. – 2003. – С. 81.
17. Татарчук Г.М. Институционализация дистанционного обучения: социологический аспект // Образование. – 2000. – № 1. – С. 63-72.
18. Триндаде А.Р. Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов // Дистанционное образование. – 2000. – № 2. – С. 5-9.
19. Хуторской А.В. Предпосылки дистанционной педагогики /Преподавание в сети Интернет: Учеб. пособие / Ответ. ред. В.И. Солдаткин. – М.: Высшая школа, 2003. – С. 678.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Macromedia director в системі дистанційного навчання

  Вступ 3 1. Сутність та характерні особливості дистанційного навчання 4 2. Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання 9 3. Використання Macromedia Director при дистанційному навчанні 13 4. Підвищення ефективності дистанційного навчання на основі Macromedia Director 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21Вступ 3 1. Сутність та характерні особливості дистанційного навчання 4 2. Використання мультимедійних технологій в системі дистанційного навчання 9 3. Використання Macromedia Director при дистанційному навчанні 13 4. Підвищення ефективності дистанційного навчання на основі Macromedia Director 17 Висновки 20 Список використаної літератури 21
 • Інформаційні технології в дистанційному навчанні

  Вступ 2 Розділ І. Історія становлення, розвитоку та інформаційно-технологічного забезпечення дистанційної освіти 4 1.1 Cтановлення і розвиток дистанційного навчання 4 1.2 Інформаційні технології дистанційного навчання 15 1.3 Комп’ютерні технології та їх використання у навчальному процесі 19 Розділ ІІ. Дистанційне навчання в зарубіжних країнах 32 2.1 Організаційна структура дистанційної освіти за кордоном. Типи відкритого та дистанційного навчання 32 2.2 Дистанційна освіта та її інформаційно-технологічне забезпечення в Європі та Північній Амереці 41 2.3 Дистанційна освіта та її інформаційно-технологічне забезпечення в країнах Азії та Африки 46 Розділ ІІІ. Дистанційна освіта в Україні: становлення, правова база, проблеми та шляхи розвитку 51 3.1 Історія становлення дистанційної освіти в Україні 51 3.2 Правова база дистанційного навчання в Україні 54 3.3 Інформаційні технології в освітній галузі України 89 3.4 Розвиток системи дистанційної освіти в Україні на сучасному етапі. Проблеми розвитку 97 Висновки 103 Список використаних джерел 105
 • Дистанційна освіта як нова технологія навчання

  Зміст Вступ 3 1. Дистанційне навчання в педагогічній освіті 5 1.1. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні 5 1.2. Проблеми розвитку технологій дистанційного навчання в Україні 9 1.3. Основні принципи і характерні риси дистанційної освіти 11 2. Прикладні дослідження й розробки в області дистанційної освіти 14 2.1. Наукові основи й методики створення комп'ютерних засобів підтримки навчання 14 2.2. Дидактико методичні комплекси в системі дистанційного навчання 18 2.3. Технологія розробки дистанційних навчальних програм 20 3. Перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні 28 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Мета дослідження – здійснити цілісний науковий аналіз сучасного стану та перспектив розвитку дидактичної системи. При цьому вирішувалися такі конкретні наукові задачі: Обґрунтувати основні засади побудови систем контролю знань в післядипломному навчанні. Обґрунтувати структуру та розглянути методологію побудови інструментальних засобів системи дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій. Обґрунтувати оцінку валідності процедури контролю знань на базі Інтернет-технологій. Об’єктом дослідження є технологія дистанційного навчання і контролю знань. Предметом дослідження є система дистанційного навчання і контролю знань на базі Інтернет-технологій.
 • Економічний механізм розвитку електронного книговидання

  "ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні аспекти електронного книговидання в Україні 1.1. Теоретичні аспекти та понятійно-термінологічний апарат електронного книговидання 1.2. Паперове та електронне книговидання: спільні і відмінні риси та тенденції розвитку 1.3. Нормативно-законодавча база та державна політика України в галузі книговидання і книгорозповсюдження 1.4. Зарубіжний досвід електронного книговидання та використання сервісів мережі Інтернет для потреб книговидання РОЗДІЛ 2. Порівняльний аналіз паперового та електронного книговидання 2.1. Розвиток книговидання в Україні: оцінка динаміки основних показників 2.2. Аналіз ринку електронного книговидання в Україні 2.3. Функціонально-вартісний аналіз паперового та електронного книговидання 2.4. Витратний механізм електронного книговидання РОЗДІЛ 3. Економічний механізм розвитку електронного книговидання в Україні 3.1. Заходи щодо вдосконалення електронного книговидання в Україні 3.2. Оцінка економічної ефективності електронного книговидання ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА"
 • Інноваційні технології навчання

  Предмет: методи викладання у вищій школі Вступ 4 Педагогічні інновації та інноваційні педагогічні технології: сутність і структура 5 Комп’ютерна технологія навчання, як приклад інноваційних технологій навчання. 10 Висновок 14 Список літератури 15
 • Ознайомлення дошкільників з вадами зору з дитячою художньою літературою

  ВСТУП 2 Розділ 1. Психолого-педагогічні і літературознавчі засади роботи з дітьми дошкільного віку з вадами зору 5 1.1. Психологічні основи виховання і навчання сліпої дитини 5 1.2. Особливості побудови занять з дітьми із вадами зору 7 1.3. Методика роботи над художнім твором 10 1.4. Складання розповіді-роздуми як різновид роботи над художніми творами 12 Розділ 2. Методика ознайомлення дошкільників з вадами зору з дитячою художньою літературою 21 2.1. Особливості вивчення віршів та казок в роботі з дітьми з вадами зору 21 2.2. Тактильна книга як засіб знайомства з дитячою літературою 22 ВИСНОВОК 26 ЛІТЕРАТУРА 28
 • Проблема свідомості з точки зору науки і філософії

  Вступ 3 1.Проблема свідомості з точки зору науки і філософії 4 2.Психологічна структура професійної свідомості 7 Висновок 11 Список використано літератури 12Вступ 3 1.Проблема свідомості з точки зору науки і філософії 4 2.Психологічна структура професійної свідомості 7 Висновок 11 Список використано літератури 12
 • Електроний документообіг в організації

  Зміст Вступ 3 1. Документаційне забезпечення менеджменту 5 2. Нормативно-правова база електронного документообігу в Україні 10 3. Електронний цифровий підпис 16 4. Бізнес-задачі, які вирішуються в проекті електронного документообігу в організації 20 5. Від паперового до електронного документообігу 24 Висновки 28 Література 30 Метою роботи є вивчення теоретичних засад та практики здійснення електронного документообігу в українських організаціях. Об’єктом дослідження є науково-методологічні і правові основи електронного документообігу в Україні. Предметом дослідження є проблеми і перспективи впровадження електронного документообігу в Україні.
 • Клініко-психологічні аспекти старіння

  План ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА: КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАРІННЯ 5 1.1. Проблема старіння з біологічної точки зору 5 1.2. Проблема старіння з психологічної точки зору 7 1.3. Характерологічні зміни в похилому віці 12 1.4. Психологічні кризи й етапи життя 14 1.5. Самітність - психологічна проблема старіння 17 1.6. Стрес і фрустрація в похилому віці 18 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АГРЕСИВНОГО СПОНУКАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ І ВІДНОШЕННЯ ДО ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ РЕКЛАМИ 23 ВИСНОВКИ 33 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 35 Додаток 1: Методика «Неіснуюча тварина» Додаток 2: Проективная методика "дом - дерево - человек" Мета робота у дослідженні клініко-психологічних аспектів старіння та підтвердження на практиці зростання агресивності в похилому віці. Для досягнення поставленої мети автор ставить такі завдання: 1. показати проблему старіння з біологічної та психологічної точки зору; 2. виділити головні характерологічні зміни в похилому віці; 3. охарактеризувати основні психологічні кризи; 4. визначити місце самітності в проблемі психологічного старіння; 5. показати вплив стресу на людей похилого віку; 6. на практиці довести зростання агресивності під час старіння. Літературна база курсової роботи складається як з вітчизняних досліджень та к і зарубіжних. Предметом курсової роботи є характеристика сучасних психологічних проблем старіння. Об’єктом курсової роботи є група людей похилого та студентського віку, за допомогою якої треба дослідити зростання агресивності під час старіння. Структурно робота складається зі вступу, двох розділів з підпунктами, висновків та використаної літератури.
 • Економічний механізм розвитку електронного книговидання

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні аспекти електронного книговидання в Україні 1.1. Теоретичні аспекти та понятійно-термінологічний апарат електронного книговидання 1.2. Паперове та електронне книговидання: спільні і відмінні риси та тенденції розвитку 1.3. Нормативно-законодавча база та державна політика України в галузі книговидання і книгорозповсюдження 1.4. Зарубіжний досвід електронного книговидання та використання сервісів мережі Інтернет для потреб книговидання РОЗДІЛ 2. Порівняльний аналіз паперового та електронного книговидання 2.1. Розвиток книговидання в Україні: оцінка динаміки основних показників 2.2. Аналіз ринку електронного книговидання в Україні 2.3. Функціонально-вартісний аналіз паперового та електронного книговидання 2.4. Витратний механізм електронного книговидання РОЗДІЛ 3. Економічний механізм розвитку електронного книговидання в Україні 3.1. Заходи щодо вдосконалення електронного книговидання в Україні 3.2. Оцінка економічної ефективності електронного книговидання ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРАВСТУП РОЗДІЛ 1. Сучасні аспекти електронного книговидання в Україні 1.1. Теоретичні аспекти та понятійно-термінологічний апарат електронного книговидання 1.2. Паперове та електронне книговидання: спільні і відмінні риси та тенденції розвитку 1.3. Нормативно-законодавча база та державна політика України в галузі книговидання і книгорозповсюдження 1.4. Зарубіжний досвід електронного книговидання та використання сервісів мережі Інтернет для потреб книговидання РОЗДІЛ 2. Порівняльний аналіз паперового та електронного книговидання 2.1. Розвиток книговидання в Україні: оцінка динаміки основних показників 2.2. Аналіз ринку електронного книговидання в Україні 2.3. Функціонально-вартісний аналіз паперового та електронного книговидання 2.4. Витратний механізм електронного книговидання РОЗДІЛ 3. Економічний механізм розвитку електронного книговидання в Україні 3.1. Заходи щодо вдосконалення електронного книговидання в Україні 3.2. Оцінка економічної ефективності електронного книговидання ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА

©: 2011-2022 infoworks.ru