Заказать реферат

Диплом: Облік аналіз аудит валових доходів (ID:50544)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Облік аналіз аудит валових доходів (Код работы:50544)

Информация о работе Раздел: Экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 105 стр.
Цена: 420 грн.
Код работы (ID): 50544
Добавлена: 25.01.2011
Просмотров: 696
СодержаниеЗМІСТ
Вступ.
Розділ 1. Теоретично - методологічні основи обліку, аналізу та аудиту валових доходів ТзОВ «СТЕК»
1. Аналіз основних техніко – економічних показників діяльності ТзОВ «Стек», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану.
2. Економічна сутність об’єкта дослідження та нормативно – правова база регулювання його обліку та аудиту.
3. Огляд літературних досліджень за темою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналізу та аудиту.
Розділ 2. Облік валових доходів.
2.1. Організація обліку валових доходів
2.2. Аналітичний та синтетичний облік валових доходів.
2.3. Складання податкової декларації
Розділ 3. Аналіз валових доходів.
3.1. Організація здійснення аналізу валових доходів підприємства (теорія)
3.2. Аналіз валових доходів ТзОВ «Стек»
3.3. Аналіз доходності підприємства
Розділ 4. Організація та методика аудиту валових доходів.
4.1. Організація проведення аудиту.
4.2. Методика проведення аудиту валових доходів.
4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту.
Висновок.
Список використаної літератури.
Додатки.
ЛитератураСписок використано літератури:
1. Про власність: Закон України від 7.02.1991р. Постанова Верховної Ради України від 3.03.1991р. (зі змінами і доповненнями)
2. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України Зі змінами зг. Закону від18.11.97р. № 639/97 ВР 22 травня 1997 р.
3. Про податок на додану вартість: Закон України (№168/97 від 3.04.97р) Постанова Верховної Ради України (зі змінами доповненнями №799/97 від 30.12.97)
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Наказ Мінфіну України №87 від 31.03.99р.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” №246 від 20.10.99р., зі змінами і доповненнями.
6. Положення про документальні забезпечення записів бухгалтерського обліку” Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.9бр. № 88
7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей - Постанова КМ України від 22.01.96р. № 116
8. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
9. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів, документів та розрахунків Наказом МФ України від 11.08.94р. № 69
10. План рахунків бухгалтерського обліку, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій №291 від 30.11.99р.
11. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями.
12. Адамс Р. Основы аудита. М.: Аудит: ЮНИТИ, 1995. – 398 с.
13. Андреев В.Д. Практический аудит. – М.: Экономика, 1994. – 366 с.
14. Андросов А.М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994. – 224 с.
15. Алборов Р.А. Аудит в промышленности, торговле и АПК. – М.: Дело и Сервис, 2000. – 195 с.
16. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О`Рейлли, М.Б. Хирш; Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
17. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 372 с.
18. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Вища шк.: Т-во „Знання”, КОО, 1998. – 573 с.
19. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник.- Київ:Центр навчальної літератури,2004.-300с.
20. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 672 с.
21. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Контроль і ревізія - Житомир: ЖІТІ, 2002. – 512 с.
22. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. - Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 544 с.
23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит”. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2002 – 544 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. – 600 с.
25. Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. – М., 2000.
26. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва. Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003. – 296 с.
27. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально–практичний посібник - Дніпропетровськ: ТОВ Баланс–Клуб. 2000. – 768 с.
28. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 363 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
29. Добровський В.М. Звітність підприємств: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. диск. – К.: КНЕУ, 2001. – 195 с.
30. Дорош Н.І. Аудит: методологія та організація. К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 402 с.
31. Жила В.Г. Ревізія та аудит. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
32. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту. – К.: А. С. К., 1998. – 768 с.
33. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник 4-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2002. – 848 с.
34. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.
35. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000 – 152 с.
36. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.
37. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності – Х.: Фактор, 2002. – 144 с.
38. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.
39. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
40. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – К.: “Інститут змісту і методів навчання”, 1996. – 236 с.
41. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. – М.: УРСС, 2000. – 368 с.
42. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: Теория и практика. – М.: Дело, 2001. – 256 с.
43. Практичний посібник для аудиторів. Збірник законодавчих та нормативних актів. – К.: Атіка, 2002 – 560 с.
44. Пушкар М.С. Управлінський облік – Тернопіль, „Поліграфіст” ЛТД, 1995 – 164 с.
45. Романов А.Н., Одинцов Б.Е. Автоматизация аудита. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999.
46. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 192 с.
47. Рудницький В.С. Внутрішній аудит. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 168 с.
48. Савченко В.Я. Аудит: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322 с.
49. Сопко В.В. Бухгалтерський облік – К., 2000. – 578 с.
50. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник. - 6–те вид., доп. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.
51. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2002. – 253 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
52. http://www.probusiness.in.ua
53. http://kmu.gov.ua
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Облік та аудит валових доходів та валових витрат

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Основи побудови обліку та аудиту валових доходів та витрат 6 1.1 Сутність валових доходів та витрат 6 1.2 Теоретико-методологічні аспекти обліку валових доходів та витрат 15 1.3 Значення обліку та аудиту для управління валовими доходами та витратами 35 РОЗДІЛ 2. Методика фінансового та податкового обліку валових доходів та витрат на підприємстві 41 2.1 Податковий облік валових доходів та валових витрат 41 2.2 Фінансовий облік валових валових витрат та валових доходів на підприємстві 65 РОЗДІЛ 3. Удосконалення обліку та аудиту валових доходів і витрат підприємства 86 3.1 Аудит валових доходів та валових витрат і його особливості 86 3.2 Напрямки удосконалення облікової політики підприємства 116 3.3 Автоматизація процедур обліку та аудиту валових доходів і валових витрат 127 ВИСНОВКИ 138 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140 ДОДАТОК А. Декларація з податку на прибуток ТОВ „...” за 2004 рік 146 ДОДАТОК Б. Звіт про фінансові результати підприємства за 2002-2004 рр. 162
 • Облік, аналіз та аудит валових доходів та валових витрат підприємства

  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти побудови обліку валових витрат і валових доходів 6 1.1. Поняття та економічний зміст валових витрат і валових доходів 6 1.2. Основні принципи та теоретичні підходи до відображення в обліку валових витрат і валових доходів 12 1.3. Теоретичні та методичні підходи до питань аналізу і аудиту валових витрат і валових доходів 25 Розділ II. Стан обліку, аналізу та аудиту валових витрат та валових доходів на підприємстві ДАХК Київський радіозавод 33 2.1. Загальна характеристика підприємства ДАХК Київський радіозавод та існуюча практика обліку валових витрат і валових доходів 33 2.2. Аналіз валових витрат і валових доходів на підприємстві та його недоліки 56 2.3. Стан проведення аудиту на підприємстві та пропозиції щодо його вдосконалення 69 Розділ III. Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту на базі використання обчислювальної техніки валових витрат і валових доходів 81 3.1. Шляхи вдосконалення обліку валових витрат і валових доходів в умовах сучасних інформаційних систем 81 3.2. Пропозиції щодо вдосконалення аналізу валових витрат і валових доходів 91 3.3. Удосконалення аудиту валових витрат і валових доходів 95 Висновки 100 Література 107 Додатки 111
 • Облік і аудит валових доходів і валових витрат (2-3 розділ)

  Розділ 2. Методологія та організація податкового обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 3 2.1. Законодавчо-нормативне забезпечення податкового обліку валових доходів і валових витрат 3 2.2. Методологія обліку та фінансової звітності валових доходів і валових витрат 7 2.3. Організація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 14 2.4. Гармонізація і стандартизація обліку і звітності валових доходів і валових витрат 21 Розділ 3. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат та напрями їх удосконалення 25 3.1. Методологія та організація аудиту валових доходів і валових витрат 25 3.2. Процедури та інформаційне забезпечення аудиту валових доходів і валових витрат 44 3.3. Шляхи удосконалення методів організації аудиту валових доходів і валових витрат 46 3.4. Використання результатів аудиту в управлінні валовими доходами і валовими витратами 50 Висновки та пропозиції 52 Список використаної літератури 54 Додатки 58
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ..................................................................................................................3 Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку........................................................................6 Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів................................................................................10 Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку..............21 Висновки............................................................................................................27 Список використаної літератури.....................................................................29 Додатки...............................................................................................................31
 • Податковий облік валових доходів

  Вступ Розділ 1. Загальні положення обліку валових доходів у податковому обліку Розділ 2. Податковий облік витрат і доходів при виконані довгострокових договорів. Податковий облік інших валових доходів Розділ 3. Методика визначення скоригованого валового доходу та валових витрат і оподатковуваного прибутку Висновки Список використаної літератури
 • Бухгалтерський і податковий облік валових доходів в умовах реформування

  Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Поняття валових доходів в податковому обліку..............................6 Розділ 2. Податковий облік доходів при виконані довгострокових договорів та інших валових доходів.....................14 Розділ 3. Удосконалення методики визначення скоригованого валового доходу та оподатковуваного прибутку..............................21 Висновки...............................................................................................................34 Список використаної літератури........................................................................36
 • Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємства

  ВСТУП 3 Розділ 1. Економічна сутність доходів та витрат підприємства 6 1.1. Сутність та структура доходів підприємства 6 1.2. Сутність та класифікація витрат підприємства 18 1.3. Нормативно-законодавча база з обліку, контролю та налізу доходів та витрат 27 1.4. Характеристика фінансово-господарської діяльності ТОВ “Укрспецторг” 32 Розділ 2. Організація та методика обліку валових доходів та валових витрат. 40 2.1. Організація та методика обліку доходів. 40 2.2. Організація та методика обліку витрат 54 Розділ 3. Контроль та аналіз доходів та витрат підприємства 84 3.1. Завдання контролю та аналізу доходів та витрат. 84 3.2. Методика контролю доходів та витрат. 88 3.3. Методика проведення аудиту витрат та доходів підприємства. 91 Висновок 100 Список використаної літератури 101
 • Облік і аудит доходів від звичайної діяльності

  Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства .2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства 2.5. Облік фінансових результатів Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства 3.3. Узагальнення результатів аудиту Висновки Список використаної літератури
 • Облік і аудит доходів і витрат від звичайної діяльності

  Вступ...................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................7 1.1. Теоретична сутність та формування доходів і витрат підприємства...........................................................................7 1.2. Нормативно-правова база обліку і аудиту доходів і витрат підприємства.......................................................................14 Розділ 2. Облік доходів витрат підприємства від звичайної діяльності......16 2.1. Класифікація і загальні принципи обліку доходів і витрат підприємства........................................................................16 2.2. Облік витрат і доходів від операційної діяльності підприємства.......................................................................................24 2.3. Облік доходів і витрат від фінансової діяльності підприємства.......................................................................................27 2.4. Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності підприємства.......................................................................................38 2.5. Облік фінансових результатів...........................................................40 Розділ 3. Аудит доходів і витрат від звичайної діяльності підприємства......................................................................................43 3.1. Методика проведення аудиту доходів і витрат підприємства.......43 3.2. Способи дослідження доходів і витрат підприємства.....................45 3.3. Узагальнення результатів аудиту......................................................48 Висновки.............................................................................................................53 Список використаної літератури......................................................................56 Додатки................................................................................................................59
 • Облік, аудит і аналіз доходів від операційної діяльності

  ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аудиту та аналізу доходів від операційної діяльності 1.1.Економічна сутність доходів від операційної діяльності……………….….…6 1.2.Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури……………………………………………………………………………16 РОЗДІЛ 2. Облік доходів від операційної діяльності 2.1.Вплив організаційної структури підприємства на організацію обліку доходів…………………………………………………………………...……….….24 2.2.Проектування системи первинного обліку доходів………………………..…31 2.3.Аналітичний та синтетичний облік доходів………………………….….……37 2.4.Організація обліку доходів в системі управлінського обліку…………..……47 2.5.Звітність в системі управління доходами………………………………..….…53 2.6.Організація обліку доходів від операційної діяльності на основі використання інформаційних технологій та систем…………………….…..……66 РОЗДІЛ 3. Аудит та економічний аналіз доходів від операційної діяльності 3.1.Організація та методика аудиту доходів від операційної діяльності…...…..74 3.2.Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу……………………………………………………………….87 3.3.Аналіз доходів від операційної діяльності ТОВ «Спецметзбут»……….…...94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………......103 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………....106 ДОДАТКИ

©: 2011-2022 infoworks.ru