Заказать реферат

Курсовая: Кредитування (ID:637)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Кредитування (Код работы:637)

Информация о работе Раздел: Экономика предприятия
Вид работы: Курсовая
Объем: 60 стр.
Цена: 50 грн.
Код работы (ID): 637
Добавлена: 18.05.2004
Просмотров: 1268
Просмотр
«Кредитування»
СодержаниеВступ 2
1. Методичні засади залучення позикових коштів підприємства 5
1.1 Сутність позикових ресурсів, види і необхідність залучення 5
1.2 Управління формуванням позикового капіталу 8
2. Дослідження механізму формування і використання позикових ресурсів ПП. „...” 13
2.1 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства позичальника 13
2.2 Оцінка кредитоспроможності ПП „...” 27
2.3 Аналіз ризиків, які можуть виникнути при залученні кредиту 34
2.4 Аналіз структури капіталу та джерел формування фінансових ресурсів 36
Висновки 51
Література 52
Додаток 1. Баланс і Звіт про фінансові результати ПП „..” за 2003 рр. 56
Додаток 2. Аналіз динаміки і структури валюти балансу ПП ... за 2003 рік 61
Додаток 3. Методика розрахунку показників оцінки фінансової стійкості згідно з П(С)БО для визначення кредитоспроможності підприємства 66
Додаток 4. Елементи методики аналізу економічної заможності підприємства при визначенні рейтингу його кредитоспроможності 67
Литература1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV
2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003
4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391
5. Закон України „Про господарські товариства” N 1576-XІІ від 19 вересня 1991 року в редакції закону N 762-ІV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
6. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01. 2000 р. за №27/4248.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" Наказ Мінфіну України № 87 від 31/03/99 р.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
11. Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
12. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. - М.: “ДИС”, НГАЭ и У, 1997 г.
13. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев, МП «ИТЕМ лтд», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
14. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
15. Бланк И.А. Управление формированием капитала. К:”Ника-Центр”, 2000. – 512 с.
16. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
17. Виведення підприємства з кризи: «Дешеві експерименти нам не по кишені».//"Управление компанией". - Декабрь 1998 г. - № 23-24
18. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
19. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.
20. Грачова Р. Як визначити реальний фінансово-майновий стан свого підприємства.//Дебет-Кредит. – 2000. - №34
21. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 112с.
22. Грідчина М.В. Корпоративні фінанси (зарубіжний досвід і вітчизняна практика): Навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.
23. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
24. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для ВНЗ / Іващенко В.І., Болюх М.А. — К., 1999. — 204 с.
25. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Попович П.Я. — Т., 2001. — 456 с.
26. Економічний аналіз. Збірник завдань і тестів: Навч. посіб. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Мец В.О. — К., 2001. — 236 с.
27. Каруца С.М.. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю.// Фінансовий контроль(всеукраїнський науково-теоретичний, інформаційно практичний журнал) № 1 від 09.01.2002
28. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 336 с.
29. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
30. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.
31. Крейнина М.Н. Финансовая устойчивость предприятия: оценка и принятие решений.//Финансовый менеджмент. – 2001. - №2
32. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид., перероб. і доп. / Івахненко В.М. — К.: Знання-Прес, 2002. — 206 с.
33. Матеріали серверу http://www.istock.com.ua
34. Примак Т. О. Економіка підприємства. Навчальний посібник. 2-ге вид., стер. — К.: Вікар, 2002. — 176 с.
35. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000. 145 с.
36. Самойлов Л.Л. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей.// Статья с сервера „Корпоративные финансы” - http://www.cfin.ru/finanalysis/inec_analysis.shtml
37. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием.// http://www.cis2000.ru/publish/books/book_4/intro.shtml
38. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с.
39. Теорія економічного аналізу: Підруч. для ВНЗ. Рекомендовано Мін. освіти і науки України / Федорович Р.В. — Т., 2002. — 325 с.
40. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2001. – 348 с.
41. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
42. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
43. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
44. Фінансовий звіт ПП "ОВ-Сервіс" за 2002 рік.
45. Фінансовий звіт ПП "ОВ-Сервіс" за 2000 рік.
46. Фінансовий звіт ПП "ОВ-Сервіс" за 2001 рік.
47. Фінансовий звіт ПП "ОВ-Сервіс" за 2003 рік.
48. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
49. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. М:Инфра-М, 1996. – 176 с.
50. Электронный финансовый словарь. Финансовая устойчивость - http://www.dis.ru/slovar/economic/1298.html
51. Яркина Т.В.Основы экономики предприятия. Учебное пособие. Электронная версия - http://www.aup.ru/books/m64/
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток іпотечного кредитування в Україні

  Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні засади іпотечного кредитування 5 1.1.Сутність та види іпотечного кредитування 5 1.2.Зарубіжний досвід на прикладі німецької та американської моделей 15 1.3.Становлення іпотечного кредитування в Україні 23 Розділ 2.Аналіз практики іпотечного кредитування в КБ “НАДРА” 29 2.1.Загальна характеристика КБ “НАДРА” та його місце в банківській системі України 29 2.2.Аналіз кредитного портфелю та особливості політики банку, щодо іпотечного кредитування 30 Розділ 3.Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 35 Висновки 52 Список літератури 54
 • Банківське кредитування

  Вступ 3 1. Сутність процесу банківського кредитування 4 2. Організація управління процесом банківського кредитування 8 3. Етапи процесу кредитування 12 4. Аналіз кредитної діяльності комерційних банків України 17 Висновки 23 Задача 24 Список літератури 25 Додатки 26-30
 • Іпотечне кредитування та його розвиток в Україні

  Вступ Розділ 1. Теоретичні засади іпотечного кредитування 1.1 Сутність іпотеки та її особливості в Україні 1.2 Види та об’єкти іпотечного кредитування та їх зміст 1.3 Принципи іпотечного кредитування 1.4 Ризики іпотечного кредитування Розділ 2. Процес іпотечного кредитування (на прикладі АКІБ “УкрСиббанк”) 2.1. Основні оргнізаційні засади іпотечної програми в банку 2.2. Аналіз іпотечного кредитування в банку Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 3.1. Розширення сфери іпотечного кредитування в Україні 3.2. Удосконалення процесу іпотечного кредитування в Україні 3.3. Процентна політика в іпотечному кредитуванні Висновок Список використаної літератури ВТОРОЙ ВАРИАНТ РАЗДЕЛА 2 Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 2 3.1 Причини світового іпотечного кризису та його наслідки для економіки України 2 3.2 Сучасний стан ринку іпотечного кредитування. Аналіз діяльності державної іпотечної установи 11 3.3 Шляхи подальшого розвитку ринку іпотечного кредитування 25
 • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПРИРОДА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУ

  ВСТУП 3 1. Економічний зміст інвестиційного кредитування 4 1.1. Поняття інвестиційного кредитування 4 1.2. Природа та походження інвестиційного кредитування 9 1.3. Види та форми інвестиційного кредитування 10 2.Основні етапи інвестиційного кредитування 13 2.1. Подача заявки 13 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальника 15 2.3. Структуризація кредиту 16 2.4. Надання кредиту 18 2.5. Повернення кредиту 19 3. Напрямки розвитку інвестиційного кредитування 22 ВИСНОВКИ 23 Перелік використаних джерел 24
 • Система фінансового обслуговування бізнесу

  Вступ 3 1. Загальна характеристика фінансового ринку 4 2. Банківське кредитування бізнесу 5 3. Небанківське кредитування бізнесу 8 4. Комерційне кредитування 10 5. Лізингове кредитування. Варіанти розрахунків лізингових платежів 14 Висновки 18 Список використаної літератури 20
 • Довгострокове кредитування населення: сучасній стан та перспективи розвитку в Україні на матеріалах ВАТ «Інтербанк»

  Вступ………………………….……………………………………………………….3 Розділ 1. Концептуально-інституціональні основи організації довгострокового кредитування 1.1 Необхідність та сутність довгострокового кредитування в економічних відносинах…………………………………………….………………………………5 1.2 Організаційно-економічні умови сучасного довгострокового кредитування…………………………………………………………………....…..14 1.3 Види та форми довгострокового кредитування………………………………23 Розділ 2. Механізм реалізації довгостроково кредитування в Міжнародному комерційному банку України 2.1 Аналіз організації довгострокового кредитування ВАТ КБ „Інтербанк”…...32 2.2 Аналіз кредитного портфеля та кредитоспроможності позичальника………56 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку довгострокового кредитування в Україні. 3.1 Оцінка сучасного стану довгострокового кредитування в Україні………….73 3.2 Основні напрямки розвитку довгострокового кредитування в Україні……..80 3.3 Автоматизація банківської системи ВАТ КБ „Інтербанк”………………...…86 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………….94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………100 ДОДАТКИ
 • Особливості банківського кредитування

  Вступ 2 1. Кредит та його роль у формуванні ринкових відносин. 4 1.1. Поняття кредиту та його економічна сутність 4 1.2. Функції кредиту 5 1.3. Види кредиту 8 2. Особливості банківського кредитування 11 2.1. Умови надання кредиту 11 2.2. Порядок видачі кредиту 12 2.3. Зарубіжний досвід кредитування 18 3. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування 21 3.1. Проблеми банківського кредитування в Україні 21 3.2. Перспективи банківського кредитування в Україні 34 Висновки та пропозиції 37 Список використаних джерел 40
 • Особливості кредитування малого бізнесу

  Вступ......................................................................................................................3 1. Принципи та умови кредитування сфери малого бізнесу. Програма мікрокредитування в Україні ........................................................5 2. Оцінка кредитування суб єктів малого бізнесу комерційним банком .....13 3. Шляхи зростання та вдосконалення процесу кредитування малих підприємств.........................................................................................18 Висновки...............................................................................................................25 Список використаної літератури........................................................................27
 • Розкрийте основні напрямки реформування системи інвестиційного кредитування в Україні

  Вступ 3 1. Теоретичні засади кредитування інвестиційних проектів 4 2. Особливості організації процесу кредитування інвестиційних проектів 6 3. Перспективи та напрями кредитування інвестиційних проектів в Україні 10 Висновки 13 Література 15
 • Операції комерційних банків з кредитування

  Робота насичена графічним матеріалом ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 5 1.1. Суть та функції кредитування 5 1.2. Види та класифікація кредитів, що надаються підприємствам 8 1.3. Порядок отримання та погашення кредиту підприємством 12 2. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ КБ „УКРГАЗБАНК” 16 2.1 Фінансово-економічна характеристика банку 16 2.2. Фінансовий стан банку 24 2.3 Аналіз кредитування Укргазбанку 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ 33 3.1. Вдосконалення механізму кредитування 33 3.2.Проектування системи банківського контролю за використанням кредитiв 37 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46 Додатки 49
 • ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

  ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (КРЕДИТУВАННЯ) ТА ОСНОВИ ЙОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Поняття та види банківського кредиту 1.2. Принципи банківського кредитування 1.3. Зміст фінансово-правових відносин, що виникають у процесі банківського кредитування РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 2.1. Порядок кредитування банківськими установами України 2.2. Правова природа кредитного договору та його забезпечення 2.3. Відповідальність суб’єктів банківського кредитування РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 3.1. Особливості правового регулювання у галузі іпотечного кредитування 3.2. Проблеми правового регулювання споживчого кредитування 3.3. Правове регулювання інших видів банківських кредитів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

©: 2011-2019 infoworks.ru