Заказать реферат

Диплом: Конституційно-правові засади забезпечення національної безпеки України (ID:7662)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Конституційно-правові засади забезпечення національної безпеки України (Код работы:7662)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Диплом
Объем: 125 стр.
Цена: 600 грн.
Код работы (ID): 7662
Добавлена: 18.12.2005
Просмотров: 1592
СодержаниеПЛАН
ВСТУП…………………………………………………………………………..с. 3
РОЗДІЛ І. Основні положення щодо національної безпеки України………...............................................................с. 6
1.1. Поняття та сутність національної безпеки України……………..........................................................с. 6
1.2. Система забезпечення національної безпеки України…………...........................................................с. 23
РОЗДІЛ ІІ. Рада національної безпеки та оборони України, як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони України………………………………………………………….с. 30
2.1. Поняття, місце та роль Ради національної безпеки і оборони України в механізмі української держави і основні елементи її структури…………………………………………………с. 30
2.2. Основні принципи і методи формування і діяльності Ради національної безпеки і оборони України та її функціональна характеристика……………………………………с. 46
2.3. Співвідношення конституційно-правового статусу Ради національної безепеки і оборони України з конституційно-правовим статусом інших державних органів………………с. 72
РОЗДІЛ ІІІ. Функції Української держави в галузі національної безпеки…………………………………………………с. 89
3.1. Функції та повноваження Президента України в галузі національної безпеки…………………………………………………с. 89
3.2. Функції та механізм Ради національної безпеки і оборони України та форми їх здійснення……………………с. 99
3.3. Органи, що забезпечують національну безпеку України……..............................................................с. 113
ВИСНОВКИ……………………………………………....................с. 121
ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………с. 125
ЛитератураЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141.
2. Закон України “Про основи національної безпеки України”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39, ст. 351.
3. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 35, ст. 237.
4. Закон України “ Про службу безпеки України ”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 27, ст. 382.
5. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 22, ст. 303.
6. Закон України «Про державну службу». - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 52, ст. 490.
7. Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішні справ України” від 26.03.92 №2236-XII // Відомості Верховної Ради України –1992. - №29. - ст. 397.
8. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 №3543-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України.— 1993.— №44.— Ст.416; 1999.- №27. - ст. 221.
9. Закон України «Про надзвичайний стан» від 26.06.92 №2501-ХІ1 // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №37. — ст. 538.
10. Закон України «Про оборону України» від 06.12.91 №1932-ХІЇ // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №9. — Ст.106; 1993. — №44.— Ст.420; 1994.— №45. - Ст.410; 1995. - №38. - ст. 284.
11. Закон України «Про оборону» від 05.10.2000. // Відомості Верховної Ради — № 49.
12. Закон України “Про Збройні Сили України”. - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 9, ст. 108.Закон України “Про правовий режим воєнного стану” від 6 квітня 2000 р. №1647 – III // Відомості Верховної Ради України. – 2000.-№28. - ст. 224.
13. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 №1550- III// Відомості Верховної Ради України.— 2000.- № 23.— ст. 176.
14. Закон України "Про міліцію". - Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 4, ст. 20.
15. Конституційний договір між Верховною Радою і Президентом України 1995р. — ст. 25.
16. Концепція національної безпеки схвалена Постановою Верховної Ради України від 16 січня 1997 року N 2171-III із змінами і доповненнями.
17. Указ Президента України «Про новий склад Ради національної безпеки і оборони України» від 02.02.00 № 162/2000 //Офіційний вісник України,— 2000.- №5.— 18.02.00.
18. Указ Президента “Про створення міжвідомчої комісії з питань науково - технічної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” №1170/01 від 03.12.2001 р.
19. Указ Президента України “Питання Секретаріату Президента України” вiд 04.11.2005, № 1548/2005.
20. Указ Президента України від 9.04.97 №314 «Про щорічні послання Президента до Верховної Ради України». — ст. 3.
21. Указ Президента України “Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України” № 1446/2005 вiд 14.10.2005.
22. Указ Президента “Про створення міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” №294/01 від 07.05.2001 р.
23. Указ Президента України “Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України” №208/2005 вiд 08.02.2005.
24. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента від 15 червня 2004 року №648/2004.
25. Коментар до Конституції України / Опришко В.Ф., Авер’янов В.Б., Корнієнко М.І. та ін.— К.: Інститут законод-ва Верховної Ради України, 1996. – 516 с.
26. Александренко В.О. Безопасность и мир. – Л.: , Сокол, 1961. – с. 143-144.
27. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. — М., 1997. — 612 с.
28. Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования. - М., 1975. – 486 с.
29. Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М.,- 1980. – 331 с.
30. Баглай Б.Н., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской Федерации. — М., 1996. — 456 с.
31. Богданович Б.Ю. Оцінка стану воєнної безпеки України // Наука і оборона. — 1998. — с. 18-22.
32. Богданович Б.Ю., Маначинский О.Я. Военно-политическая обстановка в регионе как фактор прогресса оборонной промышленности // Арсенал. — 1999. — №2. — с. 9-11.
33. Бурчак Ф.Г, Погорілко В.Ф. Розділ IX. Конституційно-правовий статус Президента України // Конституційне право України / За ред. В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики.— К.: Укр. центр правничих студій, 1999.— 532 с.
34. Вишняков В.Г. Структура и штаты органов государственного управления. – 245 с.
35. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє: До ефективніших суспільств. К. - 1993. - 195 с.
36. Дюрагин И.Я. Право и управление. - М., 1981. – 243 с.
37. Зарубіжний воєнний огляд. — 1997. — №10. – с. 23.
38. Исследование операций: Методологические основы и математические методы: В 2 т./ Под ред. Дж. Моудера, С. Элмаграби / Пер.с англ. под ред. И. М. Макарова, И. М. Бескровного. - М. : Мир, 1981. – 722с.
39. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
40. Кордони Європи – кордони України: через спільні інтереси до спільної безпеки: Матеріали круглого столу, Київ, 17 лют., 2001 р. / Центр миру, конверсії, та зовніш. політики України; [Редкол.: О.Сушко, С.Сегеда]. — К., 2001. — 38 с.
41. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. — К.: Ін Юре, 1997. — 163 с.
42. Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления. - М., 1987.- 234 с.
43. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М.,- 1972. – 357 с.
44. Лисицин Є.М. Національна ідея і стратегія національної безпеки: тези доповідей // Матеріали семінару «Стратегія національної безпеки: проблеми розробки та імплементації. — К., 2000. — березень. — 54 с.
45. Національна безпека України, 1994 - 1996рр.// Наукова доповідь НІСД. - К.-1997. – с. 197.
46. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе. — К., 1995. — 356 с.
47. Перепелиця Г.М. Функції Воєнної організації держави // Наука і оборона. — 1999. — №1. — 94 с.
48. Петрів І.М. Конституційно-правові засади організації та діяльності РНБО України. – автореферат, 15 с.
49. Погорілко В.Ф. Актуальні проблеми реформування державної влади в Україні / Академія правових наук в Україні // Вісник. — Х., 1995. — №3. — с. 78.
50. Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – К., Наукова думка, 2000. – 732 с.
51. Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. — К.: Ін Юре, 1997. — 325 с.
52. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ. — К., 1999.— 852 с.
53. Тодика Ю.М. Президент України: конституційно-правовий статус. — Х., 1999. —225 с.
54. Цвік М., Процюк І. Про державно-правову природу влади Президента України в системі розподілу влад // Вісник Академії правових наук України.- 1999.- №1 (16). - c. 58.
55. Юсупов В.А. Право и государственное управление.- М., 1986. – 343 с.
56. Яковлев Г.М. Принципы органов управления. — М., 1972. — 267 с.
57. Drucker P. Management. 1974. p.48.
58. Gulik L. , Urwick L. (eds) Papers on the Science of Administration. Columja University, Inst. of Public Administration. N. - Y., 1973. p. 47.
Дополн. информацияРабота написана в ноябре 2005 року!
ПродавецАндрей
Примечание от продавца работы Работы не переписаны с Интернета! Во всех работах имеются ссылки. Оформление - согласно ГОСТам и требованиям Министерства образования Украины! Вы можете просто купить готовую работу за цену, которая указана. За дополнительную оплату возможны любые доработки и переделки. Все ваши вопросы и уточнения по работе вы можете задать по телефонам: (+38-044-223-01-85) или (+38-093-981-27-74) - звоните, договоримся. E-mail: [email protected] ВНИМАНИЕ: правильно указывайте Вашу почту и, при возможности, номер телефона для связи.
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Конституційно-правові засади національної безпеки України

  Вступ 3 1. Поняття та сутність національної безпеки України 6 1.1. Поняття, об'єкти, суб'єкти та принципи національної безпеки України 6 1.2. Національні інтереси та загрози національній безпеці України 7 1.3. Державна політика в сфері національної безпеки України 12 2. Система забезпечення національної безпеки України 20 2.1. Поняття системи забезпечення національної безпеки та її елементи 20 2.2. Основні функції системи забезпечення національної безпеки України 21 2.3. Повноваження основних суб'єктів системи забезпечення національної безпеки 22 3. Рада національної безпеки України 26 1.3. Статус, склад, порядок формування 26 2. Основні завдання 28 3. Міжвідомчі комісії Ради національної безпеки і оборони, їхні основні завдання 31 4. Державні органи, що гарантують національну безпеку 32 Висновок 39 Список використаної літератури 41
 • Правове забезпечення екологічної безпеки

  ЗМІСТ ВСТУП..............................................................................................................................3-5 1. Забезпечення екологічної безпеки як основний напрямок екологічної політики держави............................................................................................................................6-12 а) право екологічної безпеки як комплексна галузь права...............................6-10 б) поняття екологічної безпеки, її види та принцип.......................................10-12 2. Правове регулювання екологічної безпеки..........................................................13-32 а) правові засади національної екологічної безпеки.......................................13-27 б) правові засади транснаціональної екологічної безпеки.............................27-32 3. Відповідальність за порушення екологічної безпеки...........................................33-44 а) дисциплінарна відповідальність...................................................................37-38 б) адміністративна відповідальність................................................................38-41 в) кримінальна відповідальність.......................................................................41-43 г) матеріальна відповідальність.............................................................................44 ВИСНОВКИ..................................................................................................................45-47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............................................................48-51
 • Економічна безпека контрольна робота

  План: Вступ 3 1. Концепція забезпечення економічної безпеки України 3 2. Регіональна політика та забезпечення екосестейну 13 3. Правові засади забезпечення економічної безпеки держави 16 4. Біологічний світ та забезпечення екосестейну 17 5. Зовнішньоекономічні аспекти національної безпеки 20 Висновки 23 Література 24
 • Президенський контроль за діяльністю СБУ

  Вступ 3 1. Сутність та зміст поняття «державна безпека» 5 2. Функції та компетенція Президента України в сфері забезпечення безпеки держави 18 3. Взаємовідносини Президента України з органами Служби безпеки України 25 4. Президентський контроль за реформуванням СБУ 31 Висновки 35 Література 37-39 Метою дослідження є вивчення теоретико-методологічних та нормативно-законодавчих засад президентського контролю за діяльністю СБУ й на цій основі актуальних напрямів підвищення його ефективності в сучасних умовах. Об’єкт дослідження – адміністративно-правові засади відносин у сфері забезпечення націо¬наль¬ної безпеки. Предмет дослідження – адміністративно-правові засади державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України
 • Забезпечення національної безпеки

  Вступ 3 1. Національні інтереси та їх забезпечення національної безпеки 5 2. Основні положення державної політики забезпечення національної безпеки України 8 3. Стратегічні цілі, пріоритети та завдання політики національної безпеки 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17Вступ 3 1. Національні інтереси та їх забезпечення національної безпеки 5 2. Основні положення державної політики забезпечення національної безпеки України 8 3. Стратегічні цілі, пріоритети та завдання політики національної безпеки 10 Висновок 15 Список використаної літератури 17
 • Гарантування екологічної безпеки в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 5 1.1 Право екологічної безпеки як комплексна галузь права. 5 1.2. Поняття екологічної безпеки, її види та принципи. 10 2.ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 14 2.1. Правові засади національної екологічної безпеки 14 2.2. Правові засади транснаціональної екологічної безпеки 19 3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 23 3.1. Дисциплінарна відповідальність 23 3.2. Адміністративна відповідальність 23 3.3. Кримінальна відповідальність 27 3.4. Матеріальна відповідальність 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 35
 • Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки

  Вступ 2 1. Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 3 2. Проблеми міжнародної безпеки 6 3. Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки. 9 4. Основні аспекти розробки Стратегії НБ України 10 5. Модель Стратегії НБ України 11 6. Впровадження стратегії національної безпеки 23 Висновоки 27 Список використаних джерел 29 Вступ 2 1. Геополітичні пріоритети та стратегія національної безпеки 3 2. Проблеми міжнародної безпеки 6 3. Стратегічні напрями забезпечення національної безпеки. 9 4. Основні аспекти розробки Стратегії НБ України 10 5. Модель Стратегії НБ України 11 6. Впровадження стратегії національної безпеки 23 Висновоки 27 Список використаних джерел 29
 • Організаційно-правові основи державного управління у сфері національної безпеки і оборони

  З М І С Т 1. Організаційно-правові засади управління національною безпекою 2 1.1. Державний кордон та його охорона 9 2. Організаційно-правові засади управління обороною 12 2.1. Збройні Сили України, їх види 16 2.2. Комплектування Збройних Сил України 19 2.3. Військова служба 22 2.5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу 24 Список використаної літератури: 25
 • Особливості національної безпеки України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття економічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 8 1.1. Основні складові поняття “економічна безпека” 8 1.2. Критерії визначення стану економічної безпеки держави 14 1.3. Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави 19 РОЗДІЛ 2.Основні загрози національній безпеці у зв’язку з глобалізаційними процесами 27 2.1 Сутність процесу глобалізації міжнародних економічних зв'язків 27 2.2 Передумови розвитку глобалізації міжнародних економічних відносин 34 2.3 Сучасний рівень глобалізації світової економіки 37 2.4. Аналіз тенденцій економічної глобалізації 39 2.5. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 51 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки євроінтеграції України 57 3.1. Концептуальні основи моделювання євро інтеграційних процесів 57 3.2. Євроінтеграційний напрямок зовнішньої політики України 66 РОЗДІЛ 4. Правове забезпечення національної безпеки та євроінтеграції 79 4.1. Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС як провідний чинник євроінтеграції 79 4.2. Інституціональне забезпечення адаптації українського законодавства щодо євроінтеграції 95 4.3. Правові аспекти забезпечення національної безпеки України 101 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 109ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття економічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 8 1.1. Основні складові поняття “економічна безпека” 8 1.2. Критерії визначення стану економічної безпеки держави 14 1.3. Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави 19 РОЗДІЛ 2.Основні загрози національній безпеці у зв’язку з глобалізаційними процесами 27 2.1 Сутність процесу глобалізації міжнародних економічних зв'язків 27 2.2 Передумови розвитку глобалізації міжнародних економічних відносин 34 2.3 Сучасний рівень глобалізації світової економіки 37 2.4. Аналіз тенденцій економічної глобалізації 39 2.5. Пріоритети забезпечення економічної безпеки в контексті глобалізації української економіки 51 РОЗДІЛ 3. Основні напрямки євроінтеграції України 57 3.1. Концептуальні основи моделювання євро інтеграційних процесів 57 3.2. Євроінтеграційний напрямок зовнішньої політики України 66 РОЗДІЛ 4. Правове забезпечення національної безпеки та євроінтеграції 79 4.1. Адаптація українського законодавства до стандартів ЄС як провідний чинник євроінтеграції 79 4.2. Інституціональне забезпечення адаптації українського законодавства щодо євроінтеграції 95 4.3. Правові аспекти забезпечення національної безпеки України 101 ВИСНОВКИ 106 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 109
 • Інститути та норми Конституції України.

  З М І С Т В С Т У П……………………………………………………………….2 Розділ 1. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм. 1.1.Поняття та ознаки конституційно-правових норм. 3 1.2. Види та структура конституційно-правових норм. 5 Розділ 2. Система конституційного права України, його інститути та конституційно - правові відносини. 2.1. Конституційно-правові інститути. 14 2.2. Система конституційного права України. 17 2.3. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика. 19 В И С Н О В К И 23 Список використаних джерел: 27

©: 2011-2020 infoworks.ru