Заказать реферат

Диплом: Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні (ID:8004)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні (Код работы:8004)

Информация о работе Раздел: Международная экономика
Вид работы: Диплом
Объем: 142 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 8004
Добавлена: 14.11.2005
Просмотров: 4561
Просмотр
«Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні»
СодержаниеВступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7
1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 7
1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 19
1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 34
Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 43
2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 43
2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 51
2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 63
Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 82
3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 82
3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89
Висновки 118
Література 124
Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 130
Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 131
Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 135
Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 136
Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 137
Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 139
Литература1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV.
4. Закон України " Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991 року N 959-XІІ.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94.
6. Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96р. №93/96-ВР
7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. N 2121-III.
8. Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року N 1560-XII.
9. Закон України „Про підприємництво” № 698-XII вiд 07.02.1991.
10. Закон України „Про фінансовий лізинг” від 16 грудня 1997 року N 723/97- ВР(В редакції Закону N 1381-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.231).
11. Указ Президента України „Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27 червня 1999 рокуN 734/99.
12. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. затверджене Постановою КМУ від 07.08.96р. № 928.
13. Письмо НБУ «О размерах средневзвешенных процентных ставок» от 12.02.02 г. №13-126/578-1155
14. Постанова НБУ „Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті” N 602 від 22.12.99.
15. Арнов В. Принципи розробки креативного бренд-комплексу // Бренд-менеджмент. – 2002. – №3. – С. 31.
16. Асаул А. Формування інвестиційного клімату // Економіка України. – 2002. – №4. – С. 83–87.
17. Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.
18. Барановський О. Банківська система України: сьогодні і завтра // Дзеркало тижня. -2003. -№14(439).
19. Бізнес у кредит // [http://eedi.org.ua/eem/6-9.html]
20. Буряк Н.Д. Формування первісного капіталу малих підприємств // Фінанси України. – 2001. - №11. – С.12-15.
21. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. М.:Финансы и статистика, 1996. – 803 с.
22. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001 – 277 с.
23. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. К:Знання, 2001 р., -277 с.
24. Господарський Кодекс України: Коментар. – Х.:ТОВ «Одісей», 2004. – 848 с.
25. Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності. –К.: Деміург, 2003. – 296 с.
26. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М.Мороз, М.В. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь,1992. – 331 с.
27. Губерський Л. На чому ґрунтується міжнародний авторитет. Забезпечення позитивного іміджу України – одне з пріоритетних завдань зовнішньополітичної діяльності держави // Політика і час. – 2002. – №4. – с. 10-15.
28. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наукова думка, 1998. – 390 с.
29. Гуцал І.С. Функціонування кредитного механізму в Україні в перехідний до ринку період. – Тернопіль.: “Збруч”. – 1999. – 312 с.
30. Дахно І.І. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.
31. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. –К.: Алерта, 2004. – 478 с.
32. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под общ. ред. Г.И .Кравцовой. – Минск.: Меркавание, 1994. – 270 с.
33. Діяльність малих підприємств в 2004 році. // Експресінформація Державного комітету статистики України. –2005. –№182.
34. Загородній А.Г,. Вознюк Г.Л, Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с .
35. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2004 році // Експрес-інформація Державного комітету статистики України. –2005. –№ 44. –С.1-11.
36. Інтеграція України у світову систему господарства через спеціальний режим інвестування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Л.М. Волощенко / Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с. — укp.
37. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
38. Козик В.В., Панкова Л.А., Карп’як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
39. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання/ М.Олексієнко, В.Ольшанський, Д.Лилак, Є.Першаков-К., 1996. – 144 с.
40. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними організаціями українських підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.А. Пересада; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.
41. Кузнєцова А., Карпа Я. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційно-іноваційної діяльності // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.60-64.
42. Лук’яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №5-6. – С. 17-21.
43. Лук’яненко Д.Г., Жеваго К.В. Інвестиційний клімат в Україні: методологія та практичні параметри оцінки // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. Збірник наукових праць. — Донецьк, 2001. – Ч. 1. – С. 39-42.
44. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
45. Майборода В. Програми фінансування малих і середніх підприємств німецькими банками сприяння розвитку // Вісник НБУ. -2003. -№6. –С.68-72.
46. Мале й середнє зовнішньоторговельне підприємництво в економіці України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / С.М. Карбовник / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.
47. Мартыненко В. Формирование государственного механизма управления инвестиционным процессом в Украине: проблемы неопределенности и методы их снятия // Экономика Украины. –2004. –№8. –С.50-57.
48. Матвієнко В., Матвієнко П. Вплив іноземного капіталу на інвестиційний клімат в Україні // Вісник НБУ. -2003. -№10. –С.37-38.
49. Матеріали серверу Державного комітету статистики України - http://www.ukrstat.gov.ua
50. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С. Э., Тарасовича Л. С., Майзеля А. И. — СПб: Питер, 2002. — 576 с..
51. Милейко Я., Поплюйко А. Ринок Єврооблігацій // Цінні папери України. – 2001. – №42. – С. 14-15.
52. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963 с.
53. Міжнародна економіка: Підручник / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; за ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 117-137.
54. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Д.Г.Лук’яненко, О.М.Мозговий, Б.В.Губський та ін. – К.: КДЕУ, 1996. – 113 с.
55. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.
56. Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток: Дис. канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 168 с. — укp.
57. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
58. Онишко С. Деякі проблеми кредитного забезпечення потреб економіки інноваційного типу: досвід України // Вісник НБУ. -2004. -№4. –С.50
59. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. – 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.
60. Організаційно-економічний механізм активізації іноземного інвестування в економіку України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / І.Є. Іваніненко-Свинцицька / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. — К., 2003. — 16 с. — укp.
61. Офіційна сторінка Державного комитету статистики. – http://www.ukrstat.gov.ua
62. Офіційна сторінка Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції. – http://www.me.gov.ua
63. Офіційна сторінка Національного банку України. – http://www.bank.gov.ua
64. Парнюк В. Активізація лізингу – запорука структурних зрушень в економіці // Вісник НБУ. -2003. -№4. –С.49-52.
65. Патрікац Л,. Крохмалюк Д. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. // Вісник НБУ. -2004. -№1. –С.38-43
66. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерело формування та відтворення основних фондів підприємства // Вісник податкової служби. –2004. –№32.
67. Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки "Шляхом європейської інтеграції" / Авт. Колектив: А.С.Гальчинський, В.М.Геєць та ін. –К.:ІВЦ Держкомстату України, 2004. –416 с.
68. Терещенко О.О. Регуляторні можливості центрального банку в оздоровленні фінансів реального сектору економіки // Вісник НБУ. – 2004. - №1. – С. 9-12.
69. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
70. Финансы / В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др.; под ред. В.М. Родионовой. – М.: Финансы и статистика. – 1995. – 297с.
71. Фінансове забезпечення діяльності малих підприємницьких структур: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Бедринець; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с.: табл. — укp.
72. Dunning J.H. Multinational enterprises and the global economy. — Workingham: Addison-Wesley Publishing Company, 1993. - P. 106-109.
73. UNCTAD. World Investment Report 1998: Transnational corporations and Export Competitiveness. - New York and Geneva: United Nations, 2002. – 347 P.
74. UNCTAD. World investment report 2001: Promoting linkages. - New York: United Nations, 2001. - 326 P.
75. UNCTAD. World investment report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives. – New York and Geneva: United Nations, 2003. – 304 p.
76. http://www.academia.org.ua/index.php?p_id=95&id=317
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Вплив міжнародного кредитування на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні

  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.1. Поняття та необхідність міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу 9 1.2. Основні форми міжнародного фінансування та кредитування підприємницьких структур 21 1.3. Зарубіжний досвід кредитування малого і середнього бізнесу 36 Висновки до 1 розділу 44 Розділ 2. Механізм реалізації міжнародних кредитних відносин у сфері малого і середнього бізнесу в Україні 47 2.1. Сучасний стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 47 2.2. Характеристика основних форм та напрямків міжнародного кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 55 2.3. Нормативно-правове регулювання іноземного кредитування в Україні 67 Висновки до 2 розділу 85 Розділ 3. Перспективи кредитування малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації 89 3.1. Пріоритетні напрямки міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 89 3.2. Моделі міжнародного фінансування та кредитування малого і середнього бізнесу в Україні 96 Висновки до 3 розділу 124 Висновки 127 Література 133 Додатки 145 Додаток А. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в окремих країнах 145 Додаток Б. Статистичні дані щодо розвитку малих підприємств в Україні 146 Додаток В. Форми фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 150 Додаток Г. Основні способи міжнародного фінансування та кредитування малих та середніх підприємств 151 Додаток Д. Динаміка міжнародної інвестиційної позиції України в 2001-2004 рр. 152 Додаток Е. Прямі інвестиції зарубіжних країн в економіку України за видами економічної діяльності в 2003-2004 рр.1 154
 • Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу + РЕФЕРАТ+ДОПОВІДЬ

  Вступ 3 Розділ 1. Необхідність малого та середнього бізнесу та специфіка банківського обслуговування 5 1.1. Специфіка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 5 1.2. Джерела фінансування малого та середнього бізнесу 20 1.3. Особливості банківського обслуговування малого та середнього бізнесу 27 Розділ 2. Аналіз кредитоспроможності позичальників – малих підприємств та ТОВ на прикладі підприємств-позичальників ЗАТ “Мікрофінансовий банк” 37 2.1. Умови та порядок надання кредитів під реалізацію приватного бізнесу 37 2.2. Проведення оцінки фінансового становища та кредитоспроможність позичальника-малого підприємства 49 2.3. Процес надання кредитів під реалізацію проектів приватними підприємствами та їх погашення 60 Розділ 3. Перспективи кредитування і обслуговування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.1. Перспективи кредитування малого та середнього бізнесу в Україні 68 3.2. Перспективи розвитку обслуговування малого та середнього бізнесу через комерційні банки 84 Висновки 91 Додатки 95 Список літератури 99
 • РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 6 1.1. Сутність та ознаки малого та середнього підприємництва 6 1.2. Методи визначення ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 12 2.1. Джерела і стан фінансування малого та середнього бізнесу в Україні 12 2.2. Стан розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 19 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 30 3.1. Зарубіжний досвід державного регулювання малого та середнього підприємництва 3.2. Підвищення ефективності фіскального регулювання малого та середнього бізнесу в Україні 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
 • Особливості розвитку малого й середнього бізнесу в Україні

  Вступ 3 1. Сутність та економічна природа малого бізнесу 5 2. Аналіз сучасного стану розвитку малого та середнього бізнесу в Україні 12 2.1. Етапи розвитку та сучасний стан малого підприємництва в Україні 12 2.2. Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄС та в Україні 14 3. Проблеми та перспективи розвитку малого і середнього бізнесу в Україні 19 3.1. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні 19 3.2. Державна підтримка малого та середнього бізнесу в Україні 21 3.3. Шляхи активізації підприємництва в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 33 Додатки 35-42
 • Особливості кредитування малого бізнесу

  Вступ......................................................................................................................3 1. Принципи та умови кредитування сфери малого бізнесу. Програма мікрокредитування в Україні ........................................................5 2. Оцінка кредитування суб єктів малого бізнесу комерційним банком .....13 3. Шляхи зростання та вдосконалення процесу кредитування малих підприємств.........................................................................................18 Висновки...............................................................................................................25 Список використаної літератури........................................................................27
 • Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні

  Вступ 3 1. Розвиток малого і середнього інноваційного бізнесу в Україні в 90-ті роки ХХ сторіччя 4 1.1 Етапи формуванні державної політики щодо малого і середнього бізнесу вУкраїні 4 1.2 Організації, що сприяють розвитку інноваційного бізнесу в Україні і його нормативній базі 6 2. Інноваційна політика – одна з найбільш важливих функцій держави 10 2.1 Впровадження державних науково-технічних програм 10 2.2 Характерні ознаки малого інноваційного бізнесу 16 2.3 Проблеми в галузі малого інноваційного бізнесу 18 3. Фактори, що сприяють розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 20 3.1 Інтелектуальний потенціал – найперша складова малого інноваційного бізнесу 20 3.2 Сприятливі кредитно-фінансові механізми в Україні – гарант стабільного фінансування інноваційної діяльності 22 3.3 Від запозичення до конкурентності 23 3.4 Інновації – справа комерційна 25 3.5 Розробка і координація інноваційної стратегії в Україні, представлені законодавчими матеріалами 28 3.6 Головний принцип взаємовідносин між бізнесом і наукою 30 3.7 Науково-прогнозний маркетинг, як ще один з факторів розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки 34 Література 38.
 • Розвиток малого бізнесу в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 1.1. Малі підприємства: поняття і функції 9 1.2. Фінансові ресурси малого бізнесу 11 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФУНКЦІЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1. Специфіка розвитку малого бізнесу в Україні 18 2.2. Аналіз діяльності малого бізнесу в Україні 20 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні 28 3.2. Шляхи позитивного розвитку малого бізнесу в Україні 31 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • Державна підтримка малого бізнесу

  Вступ 3 1. Основними напрямками державної підтримки малого та середнього підприємництва в Україні 4 2. Створення інфраструктури фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу 10 Висновок 16 Список використаної літератури 18
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА І ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РОЗВИТКУ

  ВСТУП 1.ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2. НОРМАТИВНА-ПРАВОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1 Розвиток нормативно правової бази малого бізнесу в Україні 2.2 Правове регулювання оподаткування малого бізнесу 3. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 3.1 Характеристика джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні 3.2 Державні інститути фінансової підтримки малого бізнесу 3.3 Фінансування малого бізнесу комерційними банками 3.4 Фінансування малого бізнесу за кредитними лініями міжнародних фінансових інститутів 4. ПРОБЛЕМИ РПОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
 • Фінансова підтримка інноваційного бізнесу

  Зміст 2 Вступ 3 1. Методологічні основи розвитку малого іноваційного бізнесу 5 1.1 Аналіз тенденцій та фактори розвитку малого інноваційного бізнесу 5 1.2 Місце та значення малого інноваційного бізнесу в економіці країн 7 1.3 Порівняльна характеристика розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та за кордоном 11 2.Система фінансової підтримки розвитку малого інноваційного бізнесу 14 2.1Сутність та необхідність фінансової підтримки вітчизняних підприємств 14 2.2 Державне регулювання методів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу 17 2.3 Огляд, аналіз та оцінка фінансових джерел для малого та середнього інноваційного бізнесу в Україні 22 2.4 Міжнародний досвід фінансової підтримки малого бізнесу 27 3. Перспективи розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37Зміст 2 Вступ 3 1. Методологічні основи розвитку малого іноваційного бізнесу 5 1.1 Аналіз тенденцій та фактори розвитку малого інноваційного бізнесу 5 1.2 Місце та значення малого інноваційного бізнесу в економіці країн 7 1.3 Порівняльна характеристика розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та за кордоном 11 2.Система фінансової підтримки розвитку малого інноваційного бізнесу 14 2.1Сутність та необхідність фінансової підтримки вітчизняних підприємств 14 2.2 Державне регулювання методів фінансової підтримки малого та середнього бізнесу 17 2.3 Огляд, аналіз та оцінка фінансових джерел для малого та середнього інноваційного бізнесу в Україні 22 2.4 Міжнародний досвід фінансової підтримки малого бізнесу 27 3. Перспективи розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки та пропозиції 35 Список використаної літератури 37

©: 2011-2021 infoworks.ru