Заказать реферат

Курсовая: Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства (ID:8053)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства (Код работы:8053)

Информация о работе Раздел: Финансовый менеджмент
Вид работы: Курсовая
Объем: 71 стр.
Цена: 85 грн.
Код работы (ID): 8053
Добавлена: 02.11.2005
Просмотров: 5155
Просмотр
«Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства»
СодержаниеВступ 4
1. Теоретичні основи побудови системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємств 6
1.1. Сутність системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 6
1.2. Основні складові системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 15
1.3. Автоматизовані системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 20
2. Дослідження системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства ТОВ „...” 27
2.1. Дослідження підсистем інформаційного забезпечення про стан зовнішнього середовища 27
2.2. Дослідження підсистем інформаційного забезпечення про стан внутрішнього середовища 38
2.3. Дослідження автоматизованих систем інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю 46
3. Удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 50
3.1. Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства за рахунок впровадження автоматизованих інформаційних систем 50
3.2. Розробка концепції автоматизованої системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю 52
Висновки 57
Література 60
Додатки 63
ДОДАТОК А 63
ДОДАТОК Б 65
ДОДАТОК В 66
ДОДАТОК Г 67
ДОДАТОК Д 68
ДОДАТОК Е 70
ДОДАТОК Ж 71
Литература1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV.
2. Закон України “Про інформацію”.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.
6. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд”, СП „АДЕФ-Украина”, 1996. – 534 с.
7. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.
8. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора: Навч. посіб. —К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. - 132 с.
9. Економіка виробничого підприємництва. Навчальний посібник./ За ред. Й.М. Петровича. 3-тє вид., випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405 с.
10. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
11. Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / П.П. Лисак / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна.. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
12. Інформаційний потенціал системи управління підприємством: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / І.І. Новаківський / Нац. ун-т "Львів. політехніка".. — Л., 2002. — 20 с. — укp.
13. Інформаційні системи в менеджменті: Навчальний посібник / А.Є.Батюк, З.П.Двуліт, К.М.Обельовська, І.М.Огородник. Л.П.Фабрі. –Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, „Інтелект-Захід” 2004. –520 с.
14. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.
15. Організація управління малими та середніми підприємствами з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02 / Г.В. Чумаченко; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 1999. — 20 с. — укp.
16. Петров М. В Информационные технологии как инструмент управления финансового директора. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
17. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. –К.: Скарби, 2003. -238 с.
18. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160с.
19. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
20. Тарасенко Т.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник. -3-тє видання, перероблене. –Львів: „Новий Світ - 2000”, 2004. -344 с.
21. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001
22. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с.
23. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.
24. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.
25. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 2002. -496 с.
26. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.
27. Швиданенко Г. О., Олексюк О. І. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 192 с.
28. Тришанков Л. Записки доброго автоматизатора или руководителю, обдумывающему компьютеризацию своего бизнеса. М:”Корпоративный менеджмент”, 2001.
ПродавецInfoWorks.com.ua
Примечание
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Управління фінансовою діяльністю підприємства(І частина)

  1.Поняття та суть управління фінансовою діяльністю. 2 2. Задачі управління фінансовою діяльністю підприємств 16 3. Методи управління фінансовою діяльністю підприємств. 25 Список використаної літератури 40
 • "Управління фінансовою діяльністю підприємства (на прикладі ЗАТ УІСК ""Інвестсервіс"")"

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління фінансовою діяльністю підприємства 5 1.1. Зміст та мета управління фінансовою діяльністю підприємства 5 1.2. Фінансові механізми управління фінансовою діяльністю підприємства 10 1.3. Особливості управління фінансовою діяльністю у галузі страхування 15 РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансового стану та фінансової діяльності підприємства на прикладі страхової компанії УІСК „Інвестсервіс” 43 2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 43 2.2. Аналіз величини і складу власного капіталу 60 2.3. Аналіз величини і складу страхових резервів як основної складової позичкового капіталу 63 РОЗДІЛ 3. Напрямки підвищення ефективності фінансового забезпечення страхової діяльності підприємства 80 3.1. Державне регулювання фінансової діяльності страховика 80 3.2. Оптимізація структури страхових резервів 87 3.3. Шляхи вдосконалення системи планування та контролю фінансової діяльності страхової компанії 89 ВИСНОВКИ 95 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 100 ДОДАТКИ 102
 • Управління фінансовою діяльністю підприємств банківської сфери

  Вступ Розділ 1 Теоретичні основи аналізу управління фінансовою діяльністю комерційного банку 1.1. Розвиток комерційних банків в Україні та показники їх фінансової діяльності 1.2. Економічний зміст фінансової діяльності комерційного банку, її інформаційне та правове забезпечення 1.3.Система показників, що характеризують ефективність управління фінансовою діяльністю комерційного банку Розділ 2 Аналіз фінансової діяльності комерційного банку (на прикладі АТ “Індекс - банк”) 2.1. Аналіз структури та динаміки активів, зобов’язань і капіталу банку 2.2. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану комерційного банку 2.3. Рейтингова оцінка фінансової діяльності АТ “Індекс - банк” Розділ 3 Основні шляхи вдосконалення управління фінансовою діяльністю комерційного банку 3.1 Напрямки посилення фінансової стабільності комерційних банків в Україні 3.2 Реорганізація та реструктуризація комерційних банків Висновки Список використаних джерел Додатки
 • Управління фінансовою діяльністю підприємства

  Доклад до диплома - 6 стор. Реферат до диплома - 1 стор. Роздаточний матеріал - 6 стор. Дипломна робота містить 112 сторінок, 26 таблиць, 18 рисунків, список літератури з 45 найменувань та 2 додатків. ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Зміст і напрями фінансової діяльності на підприємстві 6 1.2 Показники фінансової діяльності підприємства 14 1.3 Роль фінансової діяльності в забезпеченні функціонування підприємства 27 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 35 2.1 Сутність та задачі управління фінансовою діяльністю підприємства 35 2.2 Планування фінансової діяльності підприємства 50 2.3 Організація фінансової діяльності підприємства 57 РОЗДІЛ III. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 65 3.1 Вдосконалення планування фінансової діяльності підприємства на основі бюджетування 65 3.2 Прийняття управлінських рішень в сфері фінансової діяльності підприємства 78 3.2 Вдосконалення контролю за фінансовою діяльністю підприємства 89 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106 Додатки 110
 • Удосконалення управління інформаційним забезпеченням готельного комплексу

  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади побудови системи інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємств готельного господарства 5 1.1. Сутність системи інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства 5 1.2. Облік як інформаційна база управління основною діяльністю готелю 10 2. Аналіз сучасного стану управління інформаційним забезпеченням готельного комплексу „...” 18 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу 18 2.2. Аналіз фінансової звітності підприємства як основа інформаційного забезпечення управління готельним комплексом 20 2.3. Інформаційне забезпечення та управління фінансовими результатами готельного комплексу 26 3. Удосконалення управління інформаційним забезпеченням готельного комплексу 34 3.1. Автоматизація обліково-аналітичних робіт в управлінні діяльності підприємства 34 3.2. Впровадження автоматизованих системи інформаційного забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства 37 Висновки 43 Література 46 Додаток А. Баланс (ф.1) та Звіт про фінансові результати (ф.2) готелю за 2004 рік 48 Додаток Б. Показники ліквідності, платоспроможності, ділової активності і рентабельності готельного комплексу в 2002-2004 рр. 51 Додаток В. Основні характеристики управлінського обліку 52 Додаток Г. Методика визначення фінансових результатів 53 Додаток Д. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 54
 • Управління фінансовою діяльністю підприємства

  Вступ 4 1. Теоретичні основи організації фінансів підприємства 6 1.1 Економічна сутність та організація фінансів підприємств 6 1.2. Особливості управління фінансами на підприємстві 10 1.3 Нормативно-правове забезпечення фінансові політики підприємства 29 2. Аналіз та оцінка процесу управління фінансовою діяльністю АЕП «Чернігівобленерго» 40 2.1 Фінансово –економічна характеристика діяльності підприємства 40 2.2 Склад та структура активів та джерел їх формування 43 2.4 Оцінка ефективності фінансової діяльності 67 підприємства 67 3. Шляхи вдосконалення системи управління фінансами на АЕП «Чернігівобленерго» 80 3.1 Напрямки підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства 80 3.2 Модель оцінки напрямків підвищення 85 ефективності управління фінансами підприємства 85 3.3 Засоби підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства 95 Висновок 101 Список літератури 104 Додатки 110
 • Управління фінансовою діяльністю страхової компанії

  Вступ 3 Розділ 1. Особливості управління фінансовою діяльністю страхування 6 1.1. Організація фінансової діяльності страховика 6 1.2. Умови забезпечення фінансової стійкості страховиків 18 1.3. Оцінка платоспроможності страховика 29 1.4. Активи страховика та особливості їх організації з урахуванням специфіки страхової діяльності 33 Розділ 2 „Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю страхової компанії ВАТ УСК “__” 45 2.1 Характеристика страхової компанії ВАТ УСК “__”, як суб'єкта страхового ринку 45 2.2 Аналіз основних показників страхової діяльності 51 2.3 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів 53 Висновки 56 Література 60
 • Система обліку витрат виробництва Стандарт - кост

  Зміст Вступ. 3 Розділ І. Теоретичні основи організації управління витратами на підприємстві 5 1.1 Загальні засади організації управлінського обліку на підприємстві як інформаційної бази для управління фінансовою діяльністю підприємства 5 1.2. Організація системи управління витратами на підприємстві 9 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ “ГАЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД ІМ.В.Ф.МАЗУРКЕВИЧА” 15 2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства 15 2.2 Оцінка системи управління витратами на підприємстві 24 Розділ ІІІ. Визначення пріоритетних напрямків та можливих шляхів удосконалення системи управління витратами 38 ВИСНОВКИ 47 Список використаної літератури: 50 Додатки 53 Метою курсового дослідження є аналіз теоретичних та практичних аспектів використання в системі управління фінансовою діяльністю методів управлінського обліку «стандарт кост». Об‘єктом дослідження виступає виробниче підприємство ВАТ “Галіївський маслозавод ім. В.Ф.Мазуркевича”.
 • Фінансова стійкість

  ВСТУП 3 1. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ 7 1.1 Фінансова стійкість в системі фінансового менеджменту 7 1.2 Інституційне середовище формування фінансової стійкості підприємства 14 1.3. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення управління фінансовою стійкістю підприємства 29 2. ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 45 2.1 Поточна практика управління грошовими потоками та вплив на формування фінансової стійкості 45 2.2 Розрахункова політика підприємства та вплив на формування фінансової стійкості підприємства 58 2.3 Оцінювання вартості клієнта для ВАТ „...” та використання результатів при організації розрахунків із партнерами та формування фінансового забезпечення 65 3. ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ, ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 79 3.1 Поточна практика фінансування потреби у капіталі та взаємозалежність із фінансовою стійкістю підприємства 79 3.2 Оптимізація структури капіталу та узгодження із потребами управління фінансовою стійкістю підприємства 83 3.3 Розробка процедур інтеграції показників фінансової стійкості до системи BSC та організація впровадження 97 ВИСНОВКИ 105 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 108 ДОДАТОК А БАЛАНС 117 ДОДАТОК Б ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 119 ДОДАТОК В ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 121 ДОДАТОК Г ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 123
 • Управління фінансовою стійкістю підприємства

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансовою стійкістю підприємства 7 1.1. Фінансова стійкість як якісна характеристика функціонування підприємства 7 1.2. Методи аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства 12 Розділ 2. Дослідження стану фінансової стійкості ВАТ "Корюківська фабрика технічних паперів" 33 2.1. Аналіз показників фінансової стійкості ВАТ "КФТП" 33 2.2. Проблеми управління фінансовою стійкістю об’єкту дослідження 68 Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів управління фінансовою стійкістю підприємства 75 3.1. Розробка заходів щодо підвищення фінансової стійкості підприємства 75 3.2. Перспективи розвитку управління фінансовою стійкістю підприємства 82 Висновки 96 Список використаної літератури 99 Додатки 102

©: 2011-2020 infoworks.ru