Заказать реферат

Курсовая: Реальна заробітна плата та її динаміка в Україні (ID:23944)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Реальна заробітна плата та її динаміка в Україні (Код работы:23944)

Информация о работе Раздел: Политэкономия
Вид работы: Курсовая
Объем: 38 стр.
Цена: 45 грн.
Код работы (ID): 23944
Добавлена: 22.04.2008
Просмотров: 1617
Просмотр
«Реальна заробітна плата та її динаміка в Україні»
СодержаниеВСТУП 2
1. ПОНЯТТЯ СУТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5
1.1. ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5
1.2 ПОНЯТТЯ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 10
2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ 12
2.1. СУЧАСНИЙ СТАН РІВНЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 12
2.2. ТЕМПИ РОСТУ РЕАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 16
3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 23
3.1. ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ПО РЕФОРМУВАННЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 23
3.2. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 26
3.3. ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 29
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
Литература1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 14.
2. Кодекс законів про працю України Затверджується Законом N 322-VIII ( 322а-08 ) від 10.12.71 // ВВР, 1971, додаток до N 50, ст. 375 )
3. Закон України „Про оплату праці” від 24 березня 1995 року // ВВР вiд 29.03.1995 № 13,
4. Закон України „Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 року // ВВР вiд 10.07.1993 № 29,
5. Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року // ВВР вiд 25.09.1999 - № 37,


6. Бевз В.П., Павленко Ю.И. Система социальной защищенности отдельных групп населения.-К.: Знание, 2005.-20с.
7. Бондар І. Конституційні гарантії соціально-трудових прав народу України // Праця і зарплата.-2004.-№15.-С.11.
8. Григорук А.А., Палюх М.С., Литвин Л.М., Літвінова Т.Д. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Григорука А.А., Палюха М.С. - Тернопіль, 2002. - 304 с.
9. Економічна теорія: (Політекономія): Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 581 с.
10. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. — М., 1999. — С. 447.
11. Конвенції та рекомендації, прийняті Міжнародною Організацією Праці, 1965—1999. Том П. — Міжнародне бюро праці. — Женева, 1999. — С. 1231.
12. Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. - М., 2003.
13. Мескон М., Альберт М., Хедуори Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М., 2002. - 702с.
14. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн./ За ред. Ю.В.Ніколенка. - К.: Либідь, 2002. - 272 с.
15. Паламарчук В.М. Економічні перетворення і соціальна безпека: Монографія.-К.: НІСД, 2003.-64с.
16. Платонов О.А. Социальная политика: цели, приоритеты и система показателей на международном и национальном уровнях // Труд за рубежом.-2004.-№1.-С.67-87.
17. Словарь международного права (С.Б. Бацанов, Г.К. Ефимов, В.И. Кузнецов и др.). — 2-е изд., пере-раб. и доп. — М., 1996. — С. 189.
18. Словарь по трудовому праву / Отв. ред. проф. Ю.П. Орловский. — М., 1998. — С. 214.
19. Теренс М.Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки / Пер. з англ. О.Перепадя.-К.: Основи, 2002.-237с.
20. Трудове право України: Підруч. / За ред. Н.Б.Болотіної, Г.І.Чанишевої. — К., 2000. — С. 108.
21. Фишер Л. Факторы безопасности в Европе – социальные, экономические, экологические // Голос Украины.-2005.-№32.-С.2.
22. Чапська І. Майновий стан громадян у суспільстві, що трансформується // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.-2005.-№3.-С.63-75.
23. Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. с англ. К.: Основи, 1997. С. 179.
24. Статистичні дані Міністерства економіки Про підсумки економічного та соціального розвитку України http://www.me.gov.ua/
25. http://www.oon.com.ua –Ukraine business & economу. Статистичний сайт.
26. www.stat.gov.ua - 2006
Дополн. информация2829
ПродавецИНФО-ЦЕНТР
Примечание от продавца работы Получить дополнительную информацию о работе можно, связавшись с нами по телефонам: (044)599-39-56; (044)2-235-235; 8-050-3-310-310; или E-mail: [email protected], [email protected]
ПросмотрПросмотреть работу перед покупкой
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Економіка та організація

  1. Суть і функції розподільних відносин 2 2. Заробітна плата: її суть і зміст. Теорії заробітної плати 4 3. Номінальна і реальна заробітна плата. Індексація заробітної плати 7 Література 9
 • Реальна заробітна плата

  Вступ / Розділ 1. Cуть заробітної плати в Україні / Розділ 2. Динаміка змін доходів населення України в перехідний період / Розділ 3. Необхідність удосконалення заробітної плати в Україні / Висновки / Список використаної літератури / Додатки
 • Заробітна плата працівників Полтавської області

  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти заробітної плати як соціально-економічної категорії 5 1.1. Заробітна плата як соціально-економічна категорія 5 1.2. Функції заробітної плати 6 Розділ 2. Дослідження основних показників заробітної плати в Полтавській області 9 2.1. Аналіз динаміки та структури заробітної плати в Полтавській області 9 Розділ 3. Пропозиції щодо збільшення рівня заробітної плати Полтавської області 12 Література 141.1. Заробітна плата як соціально-економічна категорія Заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої си¬ли, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві. Під час визначення заробітної плати як ціни робочої сили не¬обхідно враховувати єдину міру оплати праці, критерієм якої є реальна вартість життя працівника та його сім'ї. Як ціна робочої сили заробітна плата формується на ринку праці і с зовнішньою відносно підприємства. Як елемент ціни виробництва заробітна плата має визначатися часткою у створеній підприємством вартості. Під час формуван¬ня частки заробітної плати необхідно не допускати відшкодуван¬ня надлишкових затрат праці і забезпечувати її підвищення тіль¬ки у зв'язку зі збільшенням кількості випущеної продукції, ефективнішим використанням ресурсів, зростанням продуктив¬ності праці.
 • Заробітна плата: теоретичні концепції

  Вступ 1. Теоретичні засади заробітної плати 1.1 Основні теорії заробітної плати……………………………………. 4 1.2.Заробітна плата як форма розподілу за результатами праці………. 10 1.3. Заробітна плата як об’єкт конкуренції на ринку праці……………. 16 2. Механізм державного регулювання заробітної плати в Україні і світі…………………………………………………………………………. 20 2.1 Міжнародний досвід застосування соціальних стандартів щодо оплати праці………………………………………………………………………… 20 2.2. Методи матеріальної мотивації в країнах Заходу. ………………….. 3. Удосконалення організації заробітної плати в Україні: перспективи розвитку 3.1 Проблеми і перспективи оплати праці в Україні…………………….30 2.1 Особливості регулювання мінімальної заробітної плати в Україні... 37 Висновок Список літератури Додаток 1
 • Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні

  Сутність поняття «мінімальна заробітна плата» 3 Проблеми в питаннях мінімальної заробітної плати в Україні. 3 Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 4 Перспективи встановлення мінімальної заробітної плати в Україні 6 Список використаної літератури 8
 • Заробітна плата: поняття, сутність, характеристика

  Вступ 3 Розділ 1. Поняття та сутність заробітної плати 5 1.1. Поняття “заробітна плата” та визначення сутності оплати праці 5 1.2. Структура та елементи заробітної плати 8 1.3. Форми і системи заробітної плати 12 Розділ 2. Характеристика форм та функцій заробітної плати 16 2.1. Дослідження форм і систем заробітної плати 18 2.1.1. Відрядна або поштучна заробітна плата 18 2.1.2. Тарифна система заробітної плати 19 2.1.3. Преміальна система заробітної плати 20 2.1.4. Система Скенлона 21 2.1.5. Система участі у прибутках 22 2.2. Заробітна плата та доходи населення 23 2.2.1. Зміна реальної заробітної плати і фактори, що на неї впливають 24 2.2.2. Структура доходів та їх використання. 26 Розділ 3. Проблеми і перспективи регулювання оплати праці в Україні 28 Висновки 32 Список використаних джерел 34
 • Заробітна плата її форми та функції

  ВСТУП 3 Розділ 1. Суть заробітної плати та її функції 4 Розділ 2. Форми і системи оплати праці 8 Розділ 3. Заробітна плата в Україні у трансформаційних період 24 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 2
 • Контрольна менеджмент організації

  Зміст 1. Загальна характеристика ринку праці 3 2. Основні моделі ринку праці 4 3. Сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата 6 Список використаних джерел 9
 • Мікроекономіка контрольна

  1. Заробітна плата і фактори, що визначають її рівень. Реальна заробітна плата та методи визначення її динаміки. 3 Задача 1 15 Ціна даного товару зменшується з 20 до 18 грн., внаслідок чого обсяг попиту зростає від 45 до 55 одиниць. Розрахуйте пряму еластичність попиту на товар. Ціна іншого товару зменшується від 15 до 12 грн., внаслідок чого попит на даний товар зменшується від 55 до 45 одиниць. Розрахуйте перехресну еластичність попиту. Чи є інший товар взаємозамінюючим до даного? Задача 2 16 Знайдіть графічно оптимальний набір товарів для споживача, якщо він витрачає на два товари 48 грн., ціни товарів РХ = 8 грн., РУ = 12 грн., а крива байдужості задається рівнянням У=6/Х, де Х та У - кількості товарів у одиницях. Список використаної літератури 18
 • Заробітна плата, її форми та системи

  Вступ 3 Розділ I. Економічна природа заробітної плати в умовах становлення ринкових відносин в Україні. 5 1.1. Сутність оплати праці, її основні системи і форми 5 1.2. Заробітна плата – основна форма опдати праці 14 Розділ II. Економічні закони динаміки та функції заробітної плати 19 Розділ III. Шляхи удосконалення оплати праці 26 Висновки 30 Список використаної літератури 33

©: 2011-2021 infoworks.ru