Заказать реферат

Курсовая: Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина України (ID:41087)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина України (Код работы:41087)

Информация о работе Раздел: Конституционное право
Вид работы: Курсовая
Объем: 40 стр.
Цена: 100 грн.
Код работы (ID): 41087
Добавлена: 08.01.2010
Просмотров: 1630
СодержаниеЗМІСТ

Вступ...........................................................................................................................4
Розділ 1
Конституційно-правовий механізм реалізації прав і свобод
людини та громадянина
1.1 Поняття та структура конституційно-правового механізму
реалізації прав і свобод людини та громадянина .................................................6
1.2 Юридичні елементи механізму реалізації прав і свобод ..........................12
Розділ 2
Гаранти здійснення прав, свобод і законних інтересів
людини та громадянина
2.1 Політичні гарантії як політичні умови та засоби, що забезпечують
здійснення основних прав і свобод людини та громадянина ....................................18
2.2 Економічні, соціальні, ідеологічні та юридичні гаранти як важливий
елемент механізму за¬безпечення їх реалізації ............................................................26
2.3 Процес практичного втілення можливості та необхідності
в дійсність, умови і чинники такого процесу ....................................................33
Висновки ...................................................................................................................36
Перелік використаних джерел ................................................................................38
ЛитератураПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р.
2. Про уповноваженого Верховної Ради Украши з прав лю¬дини»: Закон України від 23 грудня 2005 р. // Відомості Вер¬ховної Ради України. — 2006. - № 20. - Ст. 99.
3. Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. Кримінально-виконавчий кодекс України. – К.: Істина. – 2008. – 440 с. – С. 5-168.
4. Цивільний кодекс України.-К.:Кондор, 2008.-430с.
5. Алексеев С.С. Теорія госсударства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Юрид. лит., 1998. – С. 486.
6. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової правової бази //Політична думка. – 2007.-№ 1.-.12-17.
7. Волвенко П.В. Пряма дія Конституції України як фундаментальна гарантія прав та свобод людини та громадянина //Вісник Запорізького університету. Сер. Юридичні науки.-2004.-№2.-С.66-69.
8. Головатий С. Захист прав людини через ефективний доступ до правосуддя та системи юридичних послуг // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 2. – 2006. – С. 5-17.
9. Дзьобань О.П. До питання про осмислення сутності правової держави // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 9. – 2005. – С. 23-30.
10. Задорожня Г. Специфіка державного захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні //Право України.-2008.-№1.-С.28-30.
11. Захаров Є.В. Проблеми конституційного гарантування прав людини та основоположних свобод //Стратегічні пріорітети.-2008.-№2(№7).-С.37-42.
12. Карташкин В.А. Международн. защита прав человека.-М.:Дело, 2007.-398с.
13. Колодій А.М. Права людини і громадянина України.-К.: Юрінком Інтер, 2004.-336с.
14. Крупчан О. Окремі напрями та форми реалізації приватних прав фізичних осіб як пріорітет розвитку правової держави в Україні //Юридична Україна.-2008.-№3.-С.45-51.
15. Куц Ю. Реалізація прав людини і націй //Юридичний вісник.-2002.-№1.-С.82-85.
16. Лисенков С. Способи правової регламентації і реалізація суб’єктивних прав //Юридичний журнал.-2006.-№4.-С.93-95.
17. Матвієнко А. Методи та форми конституційно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина //Юридична Україна.-2004.-№12.-С.25-28.
18. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципів законності в Україні //Право України.-2008.-№6.-С.14-18.
19. Мінюков А. Теоретичні та історично-правові засади забезпечення органами державної влади прав і свобод людини і громадян України //Право України.-2007.-№5.-С.15-19.
20. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность.-М.:Норма-Инфра, 2004.-338с.
21. Наулік Н.С. Український омбудсман – елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 1. – 2005. – С.109-115.
22. Олійник А.Ю. Роль центральних органів виконавчої влади України у забезпечені конституційних свобод //Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ України.-2008.-№3.-С.26-35.
23. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посіб. для студ. вищ. навч. зал. /О.В.Філонов, В.М.Суботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – К.: Знання, 2006. – 216 с.
24. Права громадян України /Упорядк. П.П. Орленко.-К.:Оріони, 2008.-282с.
25. Права людини в Україні – 2007. Доповідь правозахисних організацій. /Заг. ред.: Є. Захарова. – Х.: Фоліо, 2008. – 332 с.
26. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні / За заг. ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. – К.: Юридична думка, 2007.-424с.
27. Путрайліс І.І. Правові проблеми ефективності реалізації міжнародно-правових стандартів прав людини в законодавстві України //Часопис Київського університету прав.-2005.-№3.-С.164-167.
28. Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні і захист прав людини: суди загальної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 9. – 2005. – С.12-22.
29. Савенко М. Конституційний Суд і омбудсмен у державному механізмі захисту прав та свобод людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. - № 1. – С. 68-83.
30. Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина //Право України.-2006.-№4.-С.36-39.
31. Стефанчук Р. Принципи та гарантії здійснення особистихнемайнових прав фізичних осіб //Юридична Україна.-2007.-№7.-С.48-57.
32. Чуйко З.Д. Конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 8. – 2006. – С.81-89.
Дополн. информацияРЕФЕРАТ
Курсова робота: 40 сторінок, 32 джерела літератури.
Конституційні права і свободи людини та громадянина потребують ефективних механізмів їх реалізації, без яких само існування і законодавче закріплення прав і свобод стає правовою фікцією. Ефекти
ПродавецТатьяна Савлук
Примечание от продавца работы № карточки Приватбанк 6762 4620 3945 0801
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Гарантії прав і свобод людини і громадянина

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Гарантій прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці 6 1.1. Становлення та розвиток ідеї гарантій прав і свобод людини та громадянина в теоретико-правовій думці України 6 1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина 11 2. Основні права людини і громадянина 14 3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 19 4. Відтворення гарантій прав і свобод людини та громадянина в Україні 27 4.1. Політичні гарантії 28 4.2. Економічні гарантії 30 4.3. Соціальні гарантії 33 4.4. Юридичні гарантії 34 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета і задачі курсової роботи полягають у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина. Основні задачі, які ставляться при написанні цієї курсової роботи: 1) визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та гро-мадянина; 2) конкретизація ролі та місця держави, права, суспільства і самої лю-дини, щодо гарантування прав і свобод людини та громадянина; 3) визначення сутності теоретичних засад гарантій прав і свобод люди-ни та громадянина. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища. Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадя-нина.
 • Правовий статус людини і громадянина в Україні

  Вступ / Розділ 1. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права / Розділ 2. Поняття і види основних прав, свобод та обов язків людини і громадянина в Україні / Розділ 3. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина / Розділ 4. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні / Висновки / Список використаної літератури1
 • Гарантії прав і свобод громадян

  Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.............................................................................................5 Розділ 2. Сутність, зміст та види гарантій прав і свобод людини і громадянина ..........................................................................................13 2.1 Поняття та основні види гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина...........................................................................................13 2.2 Гарантії реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина..........18 Розділ 3 Національні та міжнародні гарантії прав людини..............................20 Висновки...............................................................................................................26 Список використаних джерел...........................................................................28
 • Гарантії прав і свобод громадян

  Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.............................................................................................5 Розділ 2. Сутність, зміст та види гарантій прав і свобод людини і громадянина ..........................................................................................13 2.1 Поняття та основні види гарантій прав, свобод і обов’язків людини і громадянина...........................................................................................13 2.2 Гарантії реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина..........18 Розділ 3 Національні та міжнародні гарантії прав людини..............................20 Висновки...............................................................................................................26 Список використаних джерел...........................................................................28
 • ГАРАНТІЇ ПРАВ ОСОБИ

  Вступ 3 Розділ 1. Основні права людини і громадянина 5 Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина 9 Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина 14 Розділ 4. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод 20 Висновки 25 Список використаної літератури 28
 • Міжнародний механізм захисту прав людини

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.1. Поняття захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.2. Види захисту прав і свобод людини і громадянина 8 Розділ 2. Особливості міжнародно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина 12 2.1. Нормативно-правові міжнародні механізми 12 2.2. Інституційні механізми 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

  Вступ Розділ 1. Основні права людини і громадянина Розділ 2. Національний механізм захисту прав і свобод людини і громадянина Розділ 3. Уповноважений з прав людини в національному механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина Висновки Список використаної літератури
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Держава – гарант безпеки людини

  ПЛАН ВСТУП…………………………....……………………………………………с. 3 1. Правова держава, як гарант прав і свобод людини……с. 4 2. Поняття безпеки. Органи, що забезпечують безпеку людини в Україні…………………………………………………………...с. 6 3. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина в нашій державі……...….……………..с. 8 ВИСНОВКИ…………………………………………………...…………….с. 15 ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………….………...с. 16

©: 2011-2021 infoworks.ru