Заказать реферат

Диплом: Українська національна культура: соціологічний аналіз сучасних вимірів в українському суспільтстві (ID:50070)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Українська національна культура: соціологічний аналіз сучасних вимірів в українському суспільтстві (Код работы:50070)

Информация о работе Раздел: Социология
Вид работы: Диплом
Объем: 103 стр.
Цена: 500 грн.
Код работы (ID): 50070
Добавлена: 11.01.2011
Просмотров: 1077
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
7
1.1. Поняття та соціальна сутність національної культури
7
1.2. Особливості розвитку культури у сучасному
українському
суспільстві 19
1.3. Ціннісні орієнтації молоді в сучасному українському
суспільстві 39
РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
49
2.1. Програма соціологічного дослідження 49
2.2. Методика проведення дослідження 53
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА
ТЕМУ «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА:
СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВИМІРІВ В
УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ» 59
3.1. Аналіз результатів соціологічного дослідження 59
3.2. Основні напрямки відродження національної культури у
сучасному українському суспільстві 80
ВИСНОВКИ 93
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 100
ДОДАТКИ 103
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балакірєва О. М. Трансформація ціннісних орієнтацій в
українському суспільстві // Український соціум – 2002. - №1.
2. Бацевич Ф. С., Словник термінів міжкультурної
комунікації. - Київ: - Довіра, 2007 р., – 205 с.
3. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях,
схемах, таблицях: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 140 с.
4. Городяненко В.Г. - Соціологія: підручник. - К. -
"Академія"., 2003 р.
5. Ґросеґер Беате. Візьми своє життя у власні руки // "Ї":
Незалежний культурологічний часопис. – 2007. – ч. 46. –
Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n46texts/grosseger.htm
6. Дані моніторингового дослідження Інституту соціології
НАН України. Наведено за: Куценко, О. Україна в
трансформаційних процесах: Quo vadis? // Соціологія:
теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С. 27.
7. Дані щорічних опитувань Українського Центру
економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова.
Наведені за: Резнік О. Соціальна леґітимація української
державності: методологічні і методичні проблеми вивчення
// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. –
С. 57.
8. Дослідження інституту психології ім. Г. С. Костюка. Звіт
„Психилого-педагогічні засади гуманізації впливу
інформаційного простору на підлітків та молодь”, 1996,
1998.
9. Здравомислов А. Г. Потребности. Интересы.
Ценности. – М.: Политиздат, 1986.
10. Київський міжнародний інститут соціології : офіційний
сайт [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kiis.com.ua
11. Культурна трансформація сучасного українського
суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції, Київ, 4-5 червня 2009 р. – К.:
ДАКККіМ, 2009. – Ч. 2. – 300 с.
12. Левковська Н. Динаміка ціннісних орієнтацій молоді //
Політичний менеджмент. - 2006. - № 1 (16). - C.85-93
13. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений //
Социс – 1998. - №5.
14. Магун, В., Руднев, М. Жизненные ценности населения
Украины: сравнение с 23 другими европейскими странами
// Вестник общественного мнения. – 2007. – № 3, 4. Пор.:
Головаха Є., Горбачик, А., Паніна, Н. Україна та Європа:
результати міжнародного порівняльного соціологічного
дослідження. – К., 2006.
15. Мазурок П. Державні заходи щодо регулювання
диференціації доходів населення і зниження бідності //
Україна: аспекти праці. - 2004, - №6. - С.21-25.
16. Мигович І. Ціннісні орієнтації населення Закарпаття за
умов суспільної трансформації // Політичні читання. – 1994.
- №3.
17. Мини Г., Чечетина И. Молодежь в зеркале социологии
– Рига: „ЛИЕСМА”, 1980.
18. Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Аналіз і
рекомендації / За ред. Ю.Бестерс–Дільґер. – К., 2008. – С.
354.
19. Молодежь Украины: ожидания, ориентации,
поведение – К.: Наукова думка, 1993.
20. Нестеров Л.И. Опросы общественного мнения,
проводимые Інститутом Гэллапа //Экспресс-информация.
Серия: Методологияизучения общественного мнения. –
Выпуск. 6. – М.: НИИ статистики ГК СРСР по статистике,
1990. – С. 104 – 107.
21. Оссовский В. А. Ценности профессиональной
деятельности: опыт социологического исследования – К.:
Наук. думка, 1986.
22. Панина Н.В. Технология социологического
исследования: Учебное пособие. - К.: Институт
социологии НАН Украины, 1997. – 259 с.
23. Попок А. Національно-культурне відродження українців
у Росії на межі ХХ–ХХІ ст. // Визвольний шлях. – 1998. – №
2.
24. Русин М. Ю., Огородник І. В., Історія української
філософії, Київ: - Академвидав, - 2008 р., - 624 с.
25. Ручка А. А. Ценностный подход в социологии – К.:
Наук. думка, 1988.
26. Социологический справочник. / Под общ. ред.
Воловича В. И. – К.: 1990.
27. Соціальні трансформації: міжнародний і вітчизняний
досвід / монографія В.М. Новіков та ін. - НАН України. Ін-т
економіки НАНУ, 2003. - 253 с.
28. Соціально-професіональні орієнтації студентства
(соціологічне дослідження) // Вісник Київського ун-ту ім.
Т.Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. –
1999. – Вип. 7.
29. Титма М. Х. Социально-профессиональная ориентация
молодежи – Таллин: Ээсти раамат, 1982.
30. Україна в 2005–2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно–
політичного та соціальноеконо мічного розвитку:
Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. – К.: НІСД, 2009. –
655 с.
31. Україна в 2006 році: внутрішнє і зовнішнє становище та
перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К., 2007. – С.
138.
32. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посіб.
для самост. вивч. дисципліни / Р.М. Вечірко, О.М. Семашко,
В.В. Олефіренко та ін.; — К.: КНЕУ, 2003. — 367 с. С. 224-
237.
33. Українське суспільство у соціологічному вимірі:
проблеми теорії та практики монографія / А.М.
Маковецький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. —
Чернівці: Рута, 2008. — 208 с.
34. Филлиппов Ф. Р. От поколения к поколению:
социальная подвижность – М.: Мысль, 1989.
35. Фролова Н. Дослідження психологічного механізму
трансформації в системі ціннісних орієнтацій молоді //
Молода нація. – 1997. - №7.
36. Яворська, Г. Дискурс та ідентичність // Богомолов О.,
Данилов С. та ін. – К., 2005. – С. 80–101
37. Національний інститут стратегічних досліджень -
http://www.niss.gov.ua/
38. Дані сайту www.dcz.gov. uа.
Дополн. информацияВ роботі проведено реальне соціологічне дослідження,
дипломний проект має інформативну практичну частину. Більш
детально про роботу можна дізнатися за телефоном
093-629-60-74. Наталя.
ПродавецНаталья Печенюк
Примечание от продавца работы Тел.: 093-629-60-74
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Контрольна з культури

  1. Культура, визначення, походження 3 2. Матеріальна духовна культура співвідношення між ними. 4 3. Національна культура 5 4. Цивілізація та її риси 5 5. Трипільська культура 7 6. Антична культура Греції 8 7. Антична культура Риму 9 8. Візантійська культура 10 9. Романська культура 11 10. Готична культура 12 11. Ренесанс 13 12. Бароко в культурі 15 13. Просвітництво 16 14. Авангардна культура 18 15. Модерн в культурі в Європі та Україні 19 Перелік використаної літератури 23
 • Українська культура ХХ століття

  ПЛАН Вступ.........................................................................................................................3 1. Культура України на початку ХХ століття......................................................5 2. Культурне піднесення 20-х років......................................................................8 3. Культура України в період сталінського тоталітаризму...............................11 4. Українська культура другої половини ХХ сторіччя......................................14 Висновки..................................................................................................................16 Список використаної літератури...........................................................................
 • Конспект з культурології

  Тема 1. Предмет і завдання культурології. Основні концепції культурології. 3 Тема 2. Культура первісного суспільства 5 Тема 3. Культура Стародавнього світу. Витоки української культури. 6 Тема 4. Культура античного світу 10 Тема 5. Середньовічна культура Візантії, Західної Європи та України-Руси 12 Тема 6. Культура епохи Відродження і Реформації 16 Тема 7. Західноєвропейська культура XVII – XVIII ст. Культура Козацько-гетьманської держави 17 Тема 8. Західноєвропейська та українська культура ХІХ століття 22 Тема 9. Західноєвропейська та українська культура ХХ століття 26 Список використаної літератури 29
 • Політична культура українського суспільства в регіональному вигляді

  Вступ 2 Розділ І. Політична культура та її особливості в українському суспільстві 5 1.1 Загальні засади політичної культури, її структура та функції 5 1.2 Політична культура українського суспільства в історичному огляді 17 Розділ ІІ. Регіональна політична культура українського суспільства 24 2.1 Регіоналізм та особливості регіональної політики 24 2.2 Політична культура, її регіональний вимір та особливості цього процесу в українському суспільстві 30 2.3 Аналіз регіонального рівня політичної культури українського суспільства 1995 – 2006 роки 49 Висновки 57 Список використаних джерел 60
 • Становлення національної свідомості та етнонаціональні відносини в Україні

  Розділ 1. Українська національна ідея в українській політичній думці радянських часів Розділ 2. Проблеми формування української нації в сучасних умовах Розділ 3. Етнонаціональна політика і перспективи етнонаціонального розвитку в україні Висновки Список використаних джерелРозділ 1. Українська національна ідея в українській політичній думці радянських часів Розділ 2. Проблеми формування української нації в сучасних умовах Розділ 3. Етнонаціональна політика і перспективи етнонаціонального розвитку в україні Висновки Список використаних джерел
 • Українська козацька держава Б.Хмельницького

  Вступ 3 1. Визвольна війна 1648-1652 рр. 4 2. Українська національна держава у 1648—1654 pp. 7 3. Перехід України під протекторат російського царя. Переяславський договір. 17 4. Українська держава у 1654—1657 pp. 24 Висновок 34 Список використаної літератури 35
 • Організація харчування туристів з США (на прикладі ресторану)

  Вступ 3 1. Етнічні особливості народу США 6 1.1. Формування національної кухні США та фактори, які вплинули на формування 6 1.2. Характеристика та аналіз туристичного потоку в Україну туристів з США 9 2. Особливості харчування туристів з США в Україні 17 2.1. Національні смаки та особливості національного харчування туристів з США 17 2.2. Національна українська кухня, як база харчування для туристів з США 20 2.3. Національна українська кухня, як предмет туристичного інтересу і пропозиції для туристів з США 26 2.4. Організація харчування туристів з США в ресторанному комплексі „Козацький стан” 30 Висновки 34 Список використаної літератури та джерел 36 Додатки 38-51
 • Духовна культура сучасного українського суспільства як об'єкт соцiологiчного аналізу

  Вступ 2 Розділ І. Культура як об'єкт соціології 4 1.1 Поняття культури у соціології 4 1.2 Основні категорії соціальної культури 13 Розділ ІІ. Духовна культура суспільства 14 2.1 Духовна культура як складова цивілізованого суспільства 14 2.2 Особливості духовної культури в процесі розвитку українського суспільства 20 Розділ ІІІ. Соціологічний аналіз духовної культури сучасного українського суспільства 23 3.1 Сучасне українське суспільство: духовний стан і розвиток 23 3.2 Українське суспільство та його духовна культура як об'єкт соціологічного аналізу 29 Висновки 38 Список використаної літератури 40
 • Українська національна революція середини ХVІІ ст. у контексті загальноєвропейського революційного процесу: здобутки і втрати

  Вступ Розділ І. Поразка антифеодальної боротьби в Німеччині Розділ ІІ. Утворення республіки Об’єднаних провінцій як головне надбання Нідерландської буржуазної революції Розділ ІІІ. Англійська буржуазна революція як провісник нового періоду європейської історії Розділ ІV. Українська національна революція середини ХVІІ ст.: поразка чи перемога? Висновок Список джерел і літератури
 • Організація харчування туристів з Італії

  Вступ 3 1. Етнічні особливості народу Італії 5 1.1. Формування національної кухні Італії та фактори, що вплинули на її формування 5 1.2. Характеристика та аналіз туристського потоку в Україну туристів з Італії 9 2. Особливості харчування туристів з Італії в Україні 13 2.1. Національний смак та особливості національного харчування туристів з Італії 13 2.2. Національна українська кухня як база харчування для туристів з Італії 19 2.3. Національна українська кухня як предмет туристичного інтересу та пропозиції для італійців 24 2.4. Організація харчування туристів з Італії в підприємствах громадського харчування м. Києва 28 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

©: 2011-2022 infoworks.ru