Заказать реферат

Диплом: Творча робота над задачею ( методика математики) (ID:50371)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Творча робота над задачею ( методика математики) (Код работы:50371)

Информация о работе Раздел: Педагогика
Вид работы: Диплом
Объем: 69 стр.
Цена: 275 грн.
Код работы (ID): 50371
Добавлена: 24.01.2011
Просмотров: 3211
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження творчої роботи над задачою 8
1.1.Сутність і особливості процесу творчої роботи над простими математичними задачами в початковій школі 8
1.2 Психологічні особливості розвитку математичного мислення молодших школярів під час трорчої роботи з задачою 19
1.3. Творча робота над задачею 29
Розділ 2. Методика роботи над простими задачами на розкриття конкретного змісту арифметичних дій 43
2.1 Ступені і етапи роботи над задачами 43
2.2 Диференційований підхід і творча робота на ІІІ ступені опрацювання простих задач 50
Висновки 62
Список використаної літератури 64
Додатки 69
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Анкудинова Т.Г. Работа над текстовой задачей // Начальная школа, 1997, № 7.-с. 42-43.
2. Бантова М.О. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: Вища школа, 1982. - 288 с.
3. Басангова Р.Е. Стимулювання пізнавальної діяльності учнів в ході розв'язування задач // Поч. школа. - 1989. - №1. - С. 40-44.
4. Белова Е.С. Развитие диалога в процессе решения школьниками мыслительных задач // Вопр. психологии. - 1991. - №2. - С. 148-153.
5. Богданович М.Б. Методика розв'язування задач у початковій школі. - К.: Вища школа, 1990. - 234 с.
6. Богданович М.Б., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в поч. кл. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2001. - 368 с.
7. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі: Пос. для вчителя. - К.: Рад. школа, 1990. - 192 с.
8. Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. - М.: Просвещение, 1959. - 242 с.
9. Бородулько М.А., Стойлова Л.П. Обучение решению задач и моделирование // Начальная школа, 1996, № 8. - с. 26-31.
10. Братанки О. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку // Рідна школа. - 2000. - №11. - С. 49-52.
11. Василенко І.З. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: Просвіта, 1971. - 376 с.
12. Вікова та педагогічна психологія (О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.-К.: Просвіта, 2001.-416с.
13. Володько В.М. Індивідуалізація і диференціація навчання; понятійно-категоріальний аналіз // Пед. і психол. - 1997. - №4. - С. 9-17.
14. Волокитина М.Н. Очерки психологии школьников первого класса /Под ред. М.Смирнова. - М.: Учпедгиз, 1951. - 102с.
15. Газдун М.І. Як учити молодших школярів розв'язувати задачі // Поч. школа. - 1988. - №11. - С. 70-72.
16. Галузинский В.М. Индивидуальный подход в воспитании учащегося. - К.: Высшая школа, 1982. - 240 с.
17. Гільбух Ю.З. Діагностика мислительних здібностей // Рад. школа. - 1990. - №12. - С. 19-26.
18. Глушков И.К. Дифференцированная работа над задачами // Нач. школа. - 1985. - №2. - С. 34-35.
19. Глушков И.К. Составление задач по выражению // Начальная школа, 1995, №12.-с.50-55.
20. Гора Т., Логачевська С. Диференційований підхід до розв'язування текстових задач // Поч. школа. - 2002. - №1. - С. 17-22.
21. Гословська І.Г., Скворцова С.О. Формування позитивної мотивації навчання в молодших школярів на уроках математики //Наука і освіта, - 2000. - №6. - с.18-24.
22. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Просвещение, 1986. - 220 с.
23. Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання. - К.: Рад. школа, 1978. - 126 с.
24. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. - К.: Рад. школа, 1988. - 144 с.
25. Завізєна Н. Тлумачення індивідуалізованого навчання у психолого-педагогічній літературі // Рідна школа. - 1999. - №9. - С. 55-57.
26. Заїка А., Богданович М. Учням про задачу і процес її розв'язування // Початкова школа. - 2000. - № 11. - С. 28-29.
27. Захарова А.М. Розвивальне навчання математики в початковій школі // Психол. і педагогіка. - 2000. - №1. - С. 21-27.
28. Истомина Н.Б., Шикова В.Н. Формирование умений решать задачи различными способами // Нач. школа. - 1985. - №9. - С. 50-54.
29. Калмыкова З.И. Пути развития продуктивного мышления школьников // Вопр. психологии. - 1978. - №3. - С. 143-148.
30. Король Я.А. Математика в початкових класах: Культура усного і писемного мовлення. - Тернопіль: Навч. книга - Богдан, 2000. - 160 с.
31. Король Я.А. Розв'язування текстових задач різними способами // Актуальні проблеми розбудови національної освіти. Ч. ІІІ. - К.-Херсон, 1997. - С. 76-78.
32. Корчевська О.П. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 112 с.
33. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Рад. Школа, 1989. - 386с.
34. Кочина Л., Листопад Н. Математика: навчальні програми для чотирирічної початкової школи // Поч. школа. - 2001. - №7. - С. 17-20.
35. Кубрак В.І. Організація і керівництво диференційованим навчанням // Поч. шк. - 1991. - №4. - С. 52-55.
36. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 356 с.
37. Максимов Л.К. Психологические особенности математического мышления школьников // Новые исследования в психологии. - №1. - М.: Педагогика, 1979. - С. 51-54.
38. Маркова А.А. Формирование мотивации обучения в школьном возрасте. - М.: Педагогика, 1983. - 124 с.
39. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Просвещение, 1972. - 204 с.
40. Махмутов М.И. Об индивидуализации обучения // Нар. образование. - 1964. - №2. - С. 12-18.
41. Моро М.Г., Пишкало А.М. Методика навчання математики в 1-3 класах. - К.: Рад. школа, 1979. - 376 с.
42. Мурачковский Н.И. Психологические аспекты организации дифференцированных форм работы на уроке // Сов. педагогика. - 1989. - №10. - С. 35-40.
43. Осинская В.Н. Формирование умственной культуры учащихся в процессе обучения математике. - К.: Рад. школа. - 1989. - 192 с.
44. Павліченко О.І. Питання методики дидактичних досліджень. - К.: Вища школа, 1992. - 157 с.
45. Пентегова Г.А. Развитие логического мышления на уроках математики // Нач. школа. - 2000. - №11. - С. 74.
46. Поляк Г.Б. Як навчати розв'язуванню задач у початковій школі. - К.: Освіта, 1952. - 194 с.
47. Рамендик Д.М. Стиль мышления и способ взаимодействия партнеров при совместном решении задач // Психологический журнал. - 1996. - №5. - С. 20.
48. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1997. - 416 с.
49. Савченко О.Я. Реформування змісту початкової освіти // Поч. школа. - 1996. - №1. - С. 4-8.
50. Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. - К.: Магістр-S, 1996. - 384 с.
51. Сорокин П.И. Занимательные задачи про математике. С решениями и методическими указаниями. Пос. для детей 1-4 кл. - М.: Просвещение, 1977. - 170 с.
52. Туркина В.М. Задачи в 1 классе // Начальная школа. - 1996. - № 9. - с.51-53.
53. Тягур Р.С. Ефективність системи диференційованого навчання // Поч. шк. - 1992. - №11-12. - С. 25-39.
54. Халуповский М.Д. Одна из форм краткой записи при решении задач // Начальная школа, 1993, № 12.- С.32-34.
55. Харишин О. Активізація розумової діяльності учнів //Початкова освіта - 2001. - №5. - с.4.
56. Царева С.Е. Виды работ с задачами на уроке математики // Нач. школа. - 1990. - №10. - С. 37-42.
57. Шадрина И.В. Использование графических схем при работе над текстовой задачей // Начальная школа. - 1995. - № 3. - С.39-61.
58. Шевченко А. Розв'язування задач різними способами // Поч. школа. - 2000. - №7. - С. 22-25.
59. Шипова Р.Н., Шипова Л.Р. О более полной реализации функций текстовых задач в практической деятельности // Начальная школа, 1995.- № 3. - С.77-80.
60. Шмырёва Г.Г. Дифференцированные задания при работе над ошибками в решении задач // Нач. школа. - 1986. - №2. - С. 34-35.
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток комбінаторного мислення на уроках математики в початкових класах

  ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Розвиток комбінаторного мислення на уроці математики у школі 10 1.1. Історичний аспект формування комбінаторного мислення на уроці математики 10 1.2. Теоретичний аспект формування комбінаторного мислення на уроці математики 18 Розділ 2. Формування комбінаторних умінь і навичок на уроках математики в початковій школі 24 2.1. Творча діяльність молодших школярів в процесі розв’язування задач з логічним навантаженням 24 2.2. Розвиток математичного мислення учнів засобами комбінаторики 29 2.2.1. Комбінаторні задачі як засіб розвитку математичного мислення учнів 31 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43 ДОДАТКИ 46
 • Виникнення математики як розвиток науки

  Вступ 3 1. Історія зародження й виникнення математики 4 2. Особливості розвитку математики у Вавилоні і Єгипті 8 3. Особливості розвитку грецької математики 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15
 • Реферат вища математика

  1. Предмет і методи математики 3 2. Зв’язок математики з природознавством і економікою 6 3. Характерні риси математичного моделювання 11 4. Роль математики на сучасному етапі розвитку суспільства 14 Список використаної літератури 17
 • Связь уроков математики с другими предметами в начальных классах.

  СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 4 1.1. Научное обоснование методики осуществления межпредметных связей на уроках математики в начальной школе 4 2. Опыт установления многосторонних связей математики с другими учебными предметами в начальной школе 6 3. Перспективы оптимизации осуществления связи уроков математики с другими предметами в начальных классах 10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14
 • Питання до державних екзаменів з методики викладання математики в початкових класах

  1. Поняття числа (натурального). Десяток, заподій виділення десятку в окремий концентр. Нумерація усна і письмова. Методика вивчення нумерації в межах 10. 2. Сотня. причини виділення сотні в окремий концентр. Нумерація усна і письмова. Додавання і віднімання в межах сотні. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій. 3. Тисяча. Причини виділення тисячі в окремий концентр. Нумерації, усна і письмова. Додавання і віднімання в межах тисячі. 4. Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел. Таблиця класів і розрядів. 5. Методика вивчення додавання і віднімання багатоцифрових чисел. 6. Методика навчання учнів розв'язуванню задач. Загальні питання роботи НАД задачею за етапами. 7. Поняття дробу. Методика ознайомлення учнів 3 (4 класів) з дробами. 8. Поняття величини: Загальні питання ознайомлення учнів початкових класів з величинами і їх вимірюванням. 9. Алгебраїчна пропедевтика в початковому курсі математиків. 10.Елементи геометрії в курсі математиків
 • Формування наукового світогляду на уроках математики у початкових класах

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Вплив уроків математики у початкових класах на формування наукового світогляду дітей 6 1.1.Збудження наукового світогляду дітей на уроках математики 6 1.2. Урок математики як одна з основ становлення світогляду школяра 11 Розділ 2. Формування наукового світогляду школярів на уроках математики при вирішенні задач Богдановича. 15 2.1 Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб 15 2.2 Психолого-педагогічні передумови використання задач у початковій школі 21 2.3. Стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці навчання математики 25 Висновки 67 Список використаних джерел 70
 • Контрольна з практичної психології

  Лабораторна робота № 1. 3 Методика Джекобса 3 Лабораторна робота № 2. 5 Оперативна пам'ять. 5 Лабораторна робота № 3. 6 Методика діагностики рівня соціальної фрустрації Л. І. Вассермана 6 (модифікація В. В. Бойко). 6 Лабораторна робота № 4. 9 Методика Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна. „Шкала самооцінки" 9 Лабораторна робота № 5. 11 Методика „Інтелектуальна лабільність" чи вміння переключатися. 11 Лабораторна робота № 6. 13 Тест зростаючої важкості (Методика Равена) (скорочений варіант). 13 Тест Равена - тест Інтелекту. 13 Використана література 15
 • Логіка і математика

  План ВСТУП 3 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЛОГІКИ Й МАТЕМАТИКИ 4 2. СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕМАТИКИ Й ЛОГІКИ 6 3. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ 8 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13
 • Связь уроков математики с другими предметами в начальных классах

  Содержание Введение 3 1.Математика как учебный предмет 4 2.Предмет методики преподавания математики 7 3.Взаимосвязь математики с другими предметами 10 Заключение 12 Список литературы 13
 • Контрольна робота з психології творчості

  ЗМІСТ 1. Теорія психології мистецтва Л.С. Виготського 3 2. А. Маслоу про творчу особистість та проблему самоактуалізації 4 3. Проблеми діагностики креативності 6 4. Психологічний погляд на генезис обдарованості 9 5. Фантазія і творча діяльність 10 6. Дитячий малюнок як творчість 13 7. Натхнення і творча криза 15 8. Можливості і використання психодіагностичного тесту “Будинок. Дерево. Людина.” 17 9. Творчість і сублімація 18 Список використаної літератури 22

©: 2011-2022 infoworks.ru