Заказать реферат

Диплом: Становлення та розвиток банківської системи України (ID:43500)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Становлення та розвиток банківської системи України (Код работы:43500)

Информация о работе Раздел: Банковское дело
Вид работы: Диплом
Объем: 135 стр.
Цена: 250 грн.
Код работы (ID): 43500
Добавлена: 05.05.2010
Просмотров: 935
СодержаниеВступ
1 Сутність банківської системи України, її становлення та розвиток
1.1. Сутність та призначення банківської системи
1.2. Функції та принципи побудови банківської системи в сучасних
умовах
1.3. Становлення та розвиток банківської системи України
1.4 Техніко-економічна характеристика об’єкта дослідження
2 Аналіз механізму функціонування банківської системи
2.1. Особливості обліку банківських операцій
2.2 Особливості функціонування банківської системи України
2.3 Аналіз пасивних операцій АКІБ „Укрсиббанк”
2.4 Аналіз активних операцій АКІБ „Укрсиббанк”
3 Шляхи удосконалення функціонування банківської системи України
3.1 Удосконалення функціонування банківської системи України з
використанням досвіду банків розвинутих країн
3.2 Удосконалення методики оцінки ризиків банківської діяльності
3.3 Перспективи розвитку банківської системи України
4 Охорона праці на об’єкті дослідження
Висновки
Література
Додатки
Литература1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996. - № 30. – С. 381-481.
2. Закон України “Про державний бюджет України 2005 року” №380-ІV // Офіційний вісник України, 2004. - № 478. – С. 35 – 38.
3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Офіційний вісник України, 2000. - № 43. – С. 31 – 58.
4. Закон України «Про Національний банк України» // Офіційний вісник України, 1997. - № 48. – С. 13 – 18.
5. Закон України „Про захист прав кредитора” // Офіційний вісник України, 1997. - № 49. – С. 11 – 14.
6. Закон України «Про охорону праці» // Офіційний вісник України, 2000. - № 41. – С. 21 – 27.
7. Андрущенко В.А. Банки и их роль в развитии регионов // Банковское дело. – 2003. - № 3. – с. 8.
8. Бакка М.Т. Охорона і безпека життєдіяльності лидини. – Житомир: Льонок, 1995. – 198 с.
9. Баратов А.Н. Пожарная безопасность. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 305 с.
10. Банківська діяльність / За ред.. Лаптева С.М. – К.: Професіонал, 2004. – 319 с.
11. Банківський менеджмент / За ред. О.А. Кириченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 440 с.
12. Банки и банковские операции: Учебник для ВУЗов / Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1991. – 304 с.
13. Банківське право України: Навчальний посібник / НБУ; Ред. Селіванов А.О.- К: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.- 384 с.
14. Банківський нагляд: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок"; Грушко В.І.; Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.
15. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 399 с.
16. Безклубий І.А. Банк як суб'єкт цивільного права // Часопис Київського університету права.- 2004.- № 4.- с. 70-78.
17. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Финансово-кредитная система государства. – К.: Сирин, 1997. – 224 с.
18. Бункина М.К. Деньги, банки, валюта. – М.: АО «Дис», 1994. – 172 с.
19. Васюренко О.В. Банківські операції. – К.: Знання, 2002. – 256 с.
20. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Академія, 2001. – 320 с.
21. Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси України. - 1999.- № 10.- c.100-109.
22. Вступ до банківської справи / За ред. Савлук М.І. – К.: Лібра, 1998. – 343 с.
23. Гомич А.А. Банківська справа. – К.: КНЕУ, 2004. – 213 с.
24. Горська О.В., Фащевська О.М. Роль банківської системи у структурному регулюванні економіки // Фінанси України.- 2003.- № 12.- с. 107-113.
25. Грисюк Л.О. Вплив факторів зовнішнього серидовища на розвиток банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.7.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2003. - с. 281-285.
26. Грищенко Р. Структуризація та консолідація банківського сектору України // Вісник НБУ. – 2004. - № 4. – с. 4 – 8.
27. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л.Луціва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.
28. Гуцал І.С. Банківська система України сьогодня // Фінанси України. – 1999. - № 8. – с. 42 – 47.
29. Денисенко Г.Ф. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1999. – 367 с.
30. Дробязко А.А., Сушко В. Банки Украины. Обобщенный портрет по итогам 1 квартала 2004 года // Финансовые риски.- 2004.- № 2. – с. 5 – 8.
31. Дробязко А., Сушко В. Банки Украины. Обобщенный портрет по итогам 2004 года // Финансовые риски.- 2004.- № 3.- с. 55-76.
32. Євтух О. Розвиток банківської системи в умовах нової економіки // Вісник Національного банку України.- 2003.- № 7.- с. 64-68.
33. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 2000. – 391 с.
34. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності. – Львів, Новий Світ, 2001. – 320 с.
35. Калина А.В. Работа современного коммерческого банка. – К.: МАУП, 1997. – 224 с.
36. Карманов Є. Банківське право України: Навчальний посібник.- Х.: Консум, 2000. - 464 с.
37. Карчева Г.Т., Затварська О.О. Оцінка ефективності розвитку банківської системи України та шляхи її підвищення // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС, 2004.- с.34-39.
38. Качан О.О. Банківське право: Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Національна академія внутрішніх справ України.- К: Юрінком Інтер, 2000.- 288 с.
39. Клименко Т. Кредитна діяльність банків України // Економіка України. – 2000. - № 3. – с. 34-39.
40. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник / МАУП.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: МАУП, 2000. - 233 с.
41. Кочетков В.Н. Аналіз банковской деятельности. – К.: МАУП, 1999. – 192 с.
42. Краснов А.М. Организация работы по охране труда на предприятии. – К.: Проминь, 1990. – 298 с.
43. Кредитний ризик комерційного банку / За ред.. В.В.Вітлінського. – К.: Знання, 2000. – 252 с.
44. Ковальчук А.Т. Банківський кредит: правові засоби повернення.- К: Знання, 2001.- 150с.
45. Кочетков В.Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски: Учебно-методическое пособие.- К.: УФИМБ,1995.- 16с.
46. Лагутін В.Д. Гроші та грошовиф обіг: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1998. – 232 с.
47. Любунь О.С. Національний банк України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 351 с.
48. Майзенберг Ф. Анализ информации как средство достижения стратегических целей банка // Банковские технологии . - 2005. - № 1. - c. 40 – 43.
49. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - с.215-224.
50. Масленников В.В. Зарубежные финансовые системы. – М.: Элит-2000, 2004. – 286 с.
51. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. – В 2-х т. – М.: АО «Финстат-Информ», 1994. – Т.1 / Кн. 2. – 365 с.
52. Методические рекомендации к выполнению расчетных работ в дипломных проектах раздела «Охрана труда» для студентов всех специальностей и всех форм обучения / Сост. Г.Я. Невяжский, О.Н. Губарев, А.В. Северинов. – Харьков: РИО ХГЭУ, 1999. – 65 с.
53. Методические рекомендации к выполнению раздела «Охрана труда и окружающей среды» в дипломном проекте для студентов специальностей 7.050107, 7.050108, 7.050109, 7.050201 всех форм обучения / Сост. А.В. Северинов, О.Н. Губарев, И.Ф.Шевченко, О.Г. Балюк. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004. – 55 с.
54. Методические рекомендации по профилактике переутомления при работе с видеотерминалами. - М.: Инс-т гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, 1988. – 198 с.
55. Мовсесян А., Лиман А. Мировой опит реорганизации банкивских систем // Банковское дело в Москве. – 2002. - № 2. – с. 14 – 18.
56. Морозов Ю.В. Банковская система – пути и перспективы развития // Деньги и кредит. – 1997. - № 8. – с. 34 – 41.
57. Мрочко М.С. Удосконалення банківського законодавства – шлях до створення ефективної банківської системи України // Фінанси України. – 1999. - № 6. – с. 106-110.
58. Мусієць Т.В. Розвиток національної банківської системи як шлях інтеграції України до ЄС // Актуальні проблеми економіки. - 2003.- № 6. - с. 27-34.
59. Операції комерційного банку / За ред.. Р.Р. Коцовської. – К.: Алеута, 2004. – 502 с.
60. Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. – К.: Либра, 1994. – 402 с.
61. Основи банківської справи / За ред.. Кулік А.Є. – К.: КНЕУ, 2004. – 305 с.
62. Основи економічної теорії. За ред. Гальчинського. – К.: Вища школа, 1995. – 471 с.
63. Основи економічної теорії. За ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1998. – 464 с.
64. Основні показники діяльності банків України на 1 грудня 2004 року // Вісник НБУ. – 2005. - № 1. – с. 66 – 67.
65. Поллард А.М. Банковское право США. - М.: Инфра-М, 1992. – 339 с..
66. Патрікац Л. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України // Вісник НБУ. – 2004. - № 1. – с. – 38 – 43.
67. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. – 2004. - № 4. – с. 44 – 48.
68. Петренко Т. Природа риска банкротства коммерческого банка // Банковские технологии . - 2005.- № 1.- c.10-14.
69. Попов П.Н. Швейцарський стиль банковской системи // Деньги и кредит. – 2003. - № 3. – с. 45 – 49.
70. Практикум з охорони праці / Під ред. В.Ц.Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 348 с.
71. Саченко І. Реєстрація банків: проблеми нового законодавства // Вісник НБУ. - 2005. - № 1.- с. 14-34.
72. Старинський М. Проблеми правового визначення поняття "банк" // Юридична Україна.- 2004. - № 5. - с. 28-31.
73. Сухонос В.В.(мол.) Правовий аспект банківської діяльності з точки зору формування постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 8.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2003.- c.125-128.
74. Тігіпко С. Л. Напрями розвитку банківської системи України: проблеми вибору і впровадження // вісник НБУ. – 2004. - № 6. – с. 5 – 7.
75. Тігіпко С. Л. Сучасна Україна: шляхи, форми, проблеми реформування банківської системи // Вісник НБУ.- 2003.- № 4. - с. 2-7.
76. Тігіпко С.Л. Стратегічні завдання розвитку банківської системи України в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Української академії банківської справи.- 2003.- № 2.- с. 3-8.
77. Тігіпко С.Л. Державне регулювання банківської конкуренції: проблеми теорії та практики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 9.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2004.- с.7-14.
78. Управління ризиками: Для слухачів програми МІМу "МВА для фахівців фінансового сектору".- Київ, 2001.- 161с.
79. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління грошовою позицією. // Вісник НБУ. 1997. - №5. – с.34.
80. Чернадчук В.Д. Щодо бюджетних повноважень Національного банку України // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7. - с.84 - 88.
81. Шлапак О. Основні тенденції і проблеми в діяльності банків України // Вісник НБУ. – 2003. - № 6. – с. 2 – 5.
82. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен, 2001. – 224 с.
83. http://www.ukrsibbank.com
ПродавецЛюдмила Кучеренко
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Розвиток банківської системи в Україні

  ЗМІСТ ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 1.1 Історичний розвиток банківської системи в дореволюційні та радянські часи 8 1.2 Становлення та розвиток сучасної банківської системи України 12 РОЗДІЛ 2 ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНИ 2.1 Банківська система – основна ланка фінансово-кредитної системи 15 2.2 Розвиток банківського сектору в Україні 18 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29
 • Становлення та розвиток банківської системи України

  Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку банківської системи України, її становлення та розвиток 1.1. Сутність та призначення банківської системи 1.2. Функції та принципи побудови банківської системи в сучасних умовах 1.3. Становлення та розвиток банківської системи України Розділ 2. Аналіз механізму функціонування банківської системи 2.1. Аналіз активних операцій комерційного банку „Приватбанк” 2.2. Аналіз пасивних операцій комерційного банку „Приватбанк” 2.3. Аналіз комісійних послуг комерційного банку „Приватбанк” Розділ 3. Шляхи удосконалення функціонування банківської системи України 3.1. Удосконалення функціонування комерційного банку „Приватбанк” з використанням досвіду банків розвинутих країн 3.2. Удосконалення методики оцінки ризиків комерційного банку „Приватбанк” 3.3. Перспективи розвитку банківської системи України Висновки та рекомендації Список використаної літератури Додатки
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування банківських систем 6 1.1 Поняття та сутність банківських систем 6 1.2 Характеристика основних елементів банківської системи України 13 1.3 Становлення та розвиток банківських систем зарубіжних країн 16 2. Аналіз діяльності банківської системи України 25 2.1 Основні фінансові показники діяльності банків України 25 2.2 Вплив Національного банку України на розвиток і динаміку банківської системи 34 2.3 Проблеми розвитку банківської системи України 42 3. Перспективи розвитку банківської системи України 48 3.1 Основні тенденції розвитку комерційних банків України 48 3.2 Перспективи розвитку банківської системи України в контексті її інтеграції в світовий економічний простір 60 Висновки 77 Література 82 Додаток А. Структура національного банку України станом на 01.01.2006 р. 86 Додаток Б. Основні показники діяльності банків України в 2001-2006 рр. 87 Додаток В. Динаміка дотримання банками України економічних нормативів, 2006 рік 108
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 8 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ 15 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 15 2.2. Розвиток банківського сектору України 19 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 24 3. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 28 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
 • Банківська система як інфраструктурний елемент сучасної ринкової економіки

  Вступ 3 1. Теоретичні засади побудови банківської системи 5 1.1. Банківська система та її економічні основи 5 1.2. Особливості побудови банківської системи 10 2. Сучасний стан банківської системи України та проблеми її розвитку 16 2.1. Грошово-кредитна політика НБУ на сучасному етапі 16 2.2. Розвиток банківського сектору України 23 2.3. Регулювання діяльності банків та нагляд за їх діяльністю 29 3. Основні шляхи забезпечення стабільного та ефективного розвитку банківської системи України 31 Висновки 42 Список використаних джерел 44
 • Банківська система: структура принципи побудови функції (39 питання)

  Вступ 3 1. Становлення банківської системи України 4 2. Структура банківської системи України 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Банківська система України

  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5 1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5 1.2. Структура сучасної банківської системи 8 2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 16 2.1. Аналіз ставок по кредитам та депозитам 16 2.2. Види банківських послуг 24 2.3. Рейтинг найбагатших банків України 31 3. Шляхи розвитку банківської системи України в умовах фінансової кризи. 34 Висновки 37 Список використаних джерел 38
 • Банківська система України, її структура і роль у розвитку економіки

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. Теоретико – методологічні засади функціонування сучасної банківської системи 5 1.1. Сутність банківської діяльності та її значення в розвитку ринкової економіки 5 1.2. Сучасна банківська система: суть та структура 12 1.3. Функціонування банківських систем зарубіжних країн 24 РОЗДІЛ 2. Аналіз банківської системи України на сучасному етапі розвитку 29 2.1. Структура та характеристика банківської системи України 29 2.2. Аналіз фінансової діяльності банківської системи 36 2.3.Здійснення контролю та регулювання банківської діяльності у країні 50 РОЗДІЛ 3. Напрями розвитку банківської системи України 54 3.1. Вплив монетарної політики НБУ на діяльність банків 54 3.2. Підвищення капіталізації та реструктуризація банківської системи 73 ВИСНОВКИ 90 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 94 Додаток А. Статистичні дані щодо розвитку банківської системи України станом на 01.01.2005 року 102
 • Банки та їх функції в умовах ринку, структура банківської системи в Україні

  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 4 1.1. ПОНЯТТЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 4 1.2. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 6 РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 12 2.1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФУНКЦІОНУВАННІ 12 БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 12 2.2. КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ЇХ СТРУКТУРА 16 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23
 • Банківська діяльність України

  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 5 1.1. Поняття банківської системи України та її елементи 5 1.2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду 9 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 17 2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України 17 2.2. Аналіз діяльності Національного банку України 20 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 26 3.1. Аналіз діяльності комерційних банків 26 3.2. Вплив іноземного капiталу на банківський ринок 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 ДОДАТКИ

©: 2011-2021 infoworks.ru