Заказать реферат

Курсовая: Загальна декларація прав людини (ID:50159)

Смотреть похожие рефераты >>>

Тема работы

Загальна декларація прав людини (Код работы:50159)

Информация о работе Раздел: Право
Вид работы: Курсовая
Объем: 31 стр.
Цена: 90 грн.
Код работы (ID): 50159
Добавлена: 19.01.2011
Просмотров: 707
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ВІД 10 ГРУДНЯ 1948 РОКУ 5
1.1 Основні права і свободи, проголошені Декларацією прав людини 5
1.2 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 8
1.3 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 10
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 13
2.1. Поняття конституційних прав і свобод громадян України, їх стисла характеристика 13
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України// ВВР № 30, 1996. С.141
2. Бахмин В. И. Друга Всесвітня конференція по правах людини // Московський часопис міжнародного права. № 1. 1994. С. 150.
3. Годованець В.Ф. Конституційне право України : Конспект лекцій.- К.: МАУП, 2007.-216с.
4. Загальна теорія прав людини / Під ред. Е. А. Лукашевой. М., 1996. С. 69
5. Джонсон Г. Мандат Організації Об'єднаних Націй в області прав людини ,С.12.
6. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.- К.: Атика, 2004.-480с.
7. Кельман М. С. Теорія держави. - Львів, 2009.- 396 с.
8. Кельман М. С. Теорія права: Навч. посібник. — Тернопіль, 1998.- 293 с.
9. Котюк О. В. Основи держави і права. - К.: Вентурі, 1998.- 271 с.
10. Кравчук М. В. Теорія держави і права: Навчально-методичні матеріали для студентів Юридичного інституту ТАНГ. - Тернопіль: ТАНГ, 2000.- 361 с.
11. Конституційне право України: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.; За ред. Р.О. Стефанчука. - К.: Наукова думка; Прецедент, 2004.- 306 с.
12. Конституційне право України: Навч. посіб. / М.І. Панченко. - К.: Знання, 2005.- 296с.
13. Нерсесянц В. С. Права людини в історії політичної і правової думки // Права людини в історії людства й у сучасному світі. М., 1989. С. 25.
14. Лукашук И. И. Резолюции Генеральної Асамблеї ООН у практику судів держав // Держава і право. 1993. № 7. С. 121.
15. Міжнародне співробітництво в області прав людини: Документи і матеріали. М., 1993. С.139
16. Мюллерсон Р. А. Права людини: ідеї, норми, реальність. М., 1991. С. 27.
17. Основи конституційного права України : підручник / Авт. кол.: М.И. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер.) та інші; За ред. В.В. Копєйчиковаю-К.: Юрінком Інтер, 2006.- 288с.
18. Текст Загальної декларації прав людини // Чинне міжнародне право. Т. 2. М., 1996. С. 5-8.
19. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2008
20. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004.-423 с.
21. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В Дзера (керівник авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В Дзери, Н.С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-236 с
22. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2000
ПродавецЕлена Рабощук
Заказать


загрузка...

Похожие рефераты и курсовые работы:

 • Загальна декларація прав людини

  Зміст Вступ 2 1. Загальна декларація прав людини, історія створення 3 2. Основна ідея Загальної декларації про права людини 5 3. Концепція прав і свобод людини 8 Висновки 12 Список використаної літератури 13
 • Теорія прав людини

  Вступ 3 Розділ І. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика 5 1.1. Історія ідеї прав людини. Теорія трьох поколінь прав людини 5 1.2. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини 11 1.3. Система основних прав і свобод людини і громадянина 15 1.4. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини 20 Розділ ІІ. Загальнотеоретична характеристика змісту прав людини: загальне та особливе у правах людини 23 2.2. Відповідність Конституції України міжнародним стандартам в галузі прав людини 23 2.2. Особливості основних прав і свобод громадян в Україні, їх класифікація 24 2.3. Конституційні гарантії реалізації і захисту прав та свобод людини 27 Висновки 29 Список використаної літератури: 31
 • Стан прав людини в сучасній Україні

  Вступ 3 1. Права та свободи людини в сучасній Україні 3 1.1. Класифікація прав людини 3 1.2. Гарантії забезпечення прав людини 6 2. Забезпечення прав людини – основа діяльності Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 11 3. Дотримання та захист прав громадян України за кордоном 21 Висновки 24 Література 25
 • Проблема обмеження прав людини

  Вступ 3 1. Поняття та зміст прав людини 5 2. Взаємозв’язок прав людини і громадянина 10 3. Обов’язок як обмеження прав людини 18 4. Проблема мети обмеження прав людини 19 5. Сучасні підходи до проблеми меж обмежень прав і свобод людини в умовах особливих правових режимів 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30
 • Основні права людини

  Вступ 3 Розділ І. Історія становлення і розвитку прав людини 5 1.1. Історія ідеї прав людини. 5 1.2. Теорія трьох поколінь прав людини. 8 Розділ ІІ. Основні права людини 11 2.1. Основні права людини і громадянина. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. 11 2.2. Система основних прав і свобод людини і громадянина. 15 2.3. Система прав дитини. 22 Розділ ІІІ. Механізми забезпечення та захисту основних прав людини 24 3.1. Система гарантій прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі 24 3.2. Соціально-правовий механізм забезпечення (реалізації, охорони та захисту) прав людини. 27 3.3. Міжнародний захист прав людини. 31 Висновки 33 Список використаної літератури 35
 • Захист прав людини в праві ЄС

  Вступ 2 1. Правове оформлення захисту прав людини в Європейському Союзі (ЄС) 3 2. Система захисту прав людини у рамках Ради Європи 9 3. Європейський суд з прав людини та процедура звернення до цієї інстанції 17 4. Співвідношення правової регламентації захисту прав людини ЄС і Ради Європи 21 5. Захист прав людини в рамках євроінтеграції України 26 Висновки 33 Список використаних джерел 34
 • Міжнародний механізм захисту прав людини

  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.1. Поняття захисту прав і свобод людини і громадянина 5 1.2. Види захисту прав і свобод людини і громадянина 8 Розділ 2. Особливості міжнародно-правового захисту прав і свобод людини і громадянина 12 2.1. Нормативно-правові міжнародні механізми 12 2.2. Інституційні механізми 18 Висновки 27 Список використаної літератури 29
 • Міжнародний захист прав та свобод людини

  "ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД 7 1.1. Історичний процес виникнення, розвитку і вирішення проблем прав і свобод людини і громадянина 7 1.2 Проблеми забезпечення прав людини у правовій системі України: ретроспективний аналіз 14 1.3. Міжнародні механізми прав людини і основних свобод 19 РОЗДІЛ ІІ. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ 32 2.1 Основні універсальні міжнародно-правові акти у сфері прав і свобод людини 32 2.2 Місце Європейської Конвенції про захист основних прав та свобод людини 35 2.3 Система захисту прав і свобод людини в рамках Ради Європи 41 ВИСНОВОК 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56"
 • Загальна характеристика Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод і Протоколів до неї

  Вступ 2 Розділ І. Захист прав людини і її основоположних свобод в Європейському Союзі 4 Розділ ІІ. Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї 10 2.1 Формування змісту і процес прийняття Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 10 2.2 Характеристика основних норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Протоколів до неї та її контрольного механізму 14 2.3 Нова реформа - Протокол № 14 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 25 Висновки 27 Список використаних джерел 28
 • Захист прав людини у світлі європейських стандартів

  Вступ 3 1. Історико-правові аспекти становлення прав людини у світі та в Україні 5 2. Основні положення Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини 20 3. Порядок звернення до європейського суду з прав людини 26 Висновки 29 Література 31

©: 2011-2022 infoworks.ru