Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

Соціальна ефективність ідеалізованих моделей адміністративно-командної системи, (Реферат, 30 стр.)

рефракцiйний метод розрахунку балансу кутового моменту атмосфери, (Разное, 30 стр.)

криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів, (Разное, 30 стр.)

Менеджмент, (Контрольная, 18 стр.)

Вступ 3 Теоретична частина 4 Сучасні підходи до оцінки результатів (наслідків) реалізації прийнятого управлінського рішення. 4 Оцінка етапів еволюції менеджменту. 6 Практична частина 15 Завдання 18. 15 Завдання 23. 16 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Моніторинг товарних ринків, (Курсовая, 38 стр.)

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Характеристика товару (послуги) 4 Розділ 2. Товарні межі ринку ікри 8 Розділ 3. Теоретичні межі ринку ікри 13 Розділ 4. Міскість релевантного ринку 18 Розділ 5. Оцінка ступеня концентрації релевантного ринку 21 Розділ 6. Аналіз конкурентних стратегій основних учасників ринку 29 Розділ 7. Висновки що до стану та перспектив розвитку конкуренції на ринку 33 Висновки 36 Список використаних джерел 38

Інтелектуальна власність, (Контрольная, 8 стр.)

Варіант 4 3 1. Суб’єкти авторського права 3 2. Поняття і ознаки винаходу 4 Список використаної літератури 8
2. Поняття і ознаки винаходу Винахід (рос. изобретение, англ. invention, нім. Erfindung f) - технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами винахід може отримати правову охорону від держави і стати об'єктом промислової власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент. Винаходом може бути пристрій, речовини, застосування пристроїв за новим раніше невідомим призначенням, штами мікроорганізмів, культура клітини рослин і тварин. Поняття «використання» у патентному праві має чітко визначений зміст. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: • виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт та інше введення його в цивільний обіг або зберігання такого продукту в зазначених цілях. • застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або внаслідок обставин це і так є очевидним. Одночасно з цим не визнається порушенням прав, що випливають з патенту на винахід, такі використання: • на основі права попереднього користувача; • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;.....

Психологія конфліктів, (Разное, 5 стр.)

Питання, (Контрольная, 43 стр.)

Ватикан как бывший полюс силы и его отношения с другими субъектами, (Контрольная, 34 стр.)

Тема: Ватикан как бывший полюс силы и его отношения с другими субъектами 3 РОБОТА №1 3 1. Збір та систематизація інформації 3 2. Сутнісний аналіз 4 3. Аналіз за законами діалектики 4 4. Аналіз за суб’єктами 5 РОБОТА №2 7 1. Встановлення ПЧК 7 2. Вірогідні суб’єкти взаємодії міжнародних інтересів 7 3. Вірогідні об’єкти міжнародних інтересів 7 4. Сфери міжнародник інтересів суб’єктів 7 5. Об’єктні сфери інтересів, що взаємодіють 7 6. Безпосередні суб’єкти міжнародних інтересів, що взаємодіють 8 7. Класифікація та кваліфікація міжнародних інтересів суб’єктів по відношенню до визначених об’єктів. 8 8. Квантифікація міжнародних інтересів 8 9. Спектри міжнародних інтересів, що взаємодіють 9 10. Взаємозв’язок об’єктів інтересів в даному ПЧК. 9 11. Визначення центру взаємодії міжнародних інтересів 9 12. Виділення проблемної ситуації 9 13. Класифікація проблемної ситуації 10 14. Аналіз збігу та протиріч міжнародних відносин 10 15. Виділення коаліцій та протиборств 10 16. Інтенсивність взаємодії міжнародних інтересів 12 РОБОТА №3. 13 1. Обмеження ПЧК. 13 2. Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища. 13 3. Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів. 13 4. Уточнення принципів зовнішньополітичної діяльності суб’єктів в даному періоді їх життєдіяльності: їх відповідність стану та зовнішньополітичним стереотипам суб’єктів. 13 5. Реконструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК. 13 6. Формулювання основних тезисних положень концепцій суб’єктів, орієнтованих на дану сферу зовнішньополітичної взаємодії. 14 7-8. Аналіз відповідності сучасних зовнішньополітичних доктрин акторів очікуванням груп тиску. 14 9. Визначення ролі безпосередніх та опосередкованих учасників зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 15 10. Характеристика публічно-політичних персон. 15 11. Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 15 12. Формулювання цілей-ідеалів і цілей-діяльності акторів зовнішньополітичної взаємодії. 15 13. Формулювання кінцевих цілей-ідеалів суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії. 16 14. Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів. 16 15. Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ. 16 16. Визначення протиріч у МВ та ступені їхньої формалізованості. 16 17. Визначення основ стратегічних зовнішньополітичних цільових програм акторів. 17 18. Аналіз комунікаційних каналів суб’єктів МВ. 17 19. Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків. 17 РОБОТА №4 18 1. Обмеження ПЧК. 18 2. Співставлення обмеженого ПЧК з ЦВМІ, якого було встановлено у роботі №2. 18 3. Встановлення суб’єктного складу зовнішньополітичної взаємодії. 18 4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій. 18 5. Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу. 19 6. Встановлення просторово-часових і суб’єктних рамок центру докладання сил суб’єктів МВ. 19 7. Розстановка сил у ЦДС. 19 8. Визначення ресурсів сторін у ЦДС. 19 9. Визначення потенціалу сторін. 20 10. Визначення потужності суб’єктів (М). 20 11. Визначення відносної могутності суб’єкта. 20 12. Визначення ступеню позитивного впливу суб’єкта МВ (К11). 21 13. Визначення престижу суб’єкта МВ (К10). 21 15. Оцінка реально застосованих сил суб’єктів у ЦДС. 21 16. Оцінка інтенсивності існуючої протидії сторін. 21 17. Визначення співвідношення сил (Т). 21 РОБОТА №5 22 1. Обмеження ПЧК. 22 2. Визначення проблемної ситуації. 22 3. Виділення безпосередніх суб'єктів МВ. 23 4. Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів. 23 5. Характеристика МВ по виду. 23 6. Характеристика МВ за формою. 23 7. Характеристика МВ по колу учасників. 23 8. Характеристика МВ за часом здійснення. 24 9. Характеристика МВ по типах. 24 10. Загальний висновок. 24 РОБОТА №6 25 1. Обмеження ПЧК. 25 2. Виділення проблемної ситуації. 25 3. Визначення коаліційних груп. 25 4. Визначення сторін, що протидіють. 26 5. Кваліфікація ПС. 26 6. Виявлення конфліктної ситуації. 26 7. Визначення союзів і коаліцій. 26 8. Обмеження складу конфліктуючих сторін. 27 9. Обмеження просторово-тимчасових і об'єктивних рамок міжнародного конфлікту. 27 10. Визначення типу МК. 27 11. Визначення видових особливостей МК 27 12. Визначення фази, етапу розвитку і стадії МК. 27 13. Припущення про можливий розвиток і вирішення конфлікту. Визначення можливих засобів і шляхів вирішення конфлікту. 27 14. Визначення механізмів взаємозв'язку даної міжнародної ситуації з внутрішнім станом суб'єктів, іншими міжнародними конфліктами, глобальними-світовими процесами протиборства і конфронтації. 28 РОБОТА №7 28 1. Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації. 28 2. Введення поняття управління. 28 3. Тип управління. 29 4. Структура управління. 30 5. Організаційні форми управління 30 6. Механізм управління. 30 7. Функції управління. 30 8. Програмний метод управління 30 9. Аналіз обраного дослідником аспекту (політики держави) і виділення визначальних напрямків розвитку МВ. 31 10. Загальний висновок про характер управління в МВ. 31 РОБОТА №8 31 1. Збір і обробка інформації. 31 2. Аналіз зовнішньополітичної інформації. 32 3. Виявлення проблемної ситуації і її кваліфікація. 32 4. Формування цілей суб'єктів. 32 5. Побудова моделі конкретного міжнародного процесу. 32 6. Розробка переліку альтернатив (Х). 32 7. Визначення часових рамок реалізації альтернативи (темпорального часу) Tm1 та Tm2. 33 8. Прогноз альтернатив по відношенню до цілі (Q) та прогнозування наслідків реалізації альтернатив (Qtm1 та Qtm2). 33 9. Формування критерію вибору альтернатив (Y). 33 10. Визначення преференцій Z. 33 11. Визначення ймовірності досягнення цілі за кожною з альтернатив (V). 33
1. Збір та систематизація інформації Хронология становления Ватикана, в качестве полюса силы с точки зрения автора, такими основными тезисными утверждениями: - В современном виде возник 11 февраля 1929 года на основании заключённых правительством Б. Муссолини Латеранских соглашений. - Согласно Апостолическим конституциям «Regimini Ecclesiae Universae» (1968) и «Pastor Bonus» (1988) администрация католической церкви и Ватикана состоит из нескольких ведомств. - В 2002 году Иоанн Павел II восстановил жандармерию. - В 2007 году Святым Престолом были установлены дипломатические отношения с Саудовской Аравией....

50 Правил спілкування., (Разное, 3 стр.)

Площади Санкт-Петербурга, (Реферат, 18 стр.)

Содержание Введение 2 1. Дворцовая площадь 3 2. Исаакиевская площадь 9 Заключение 15 Список литературы 16 Приложения 17

Использование интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики, (Курсовая, 37 стр.)

Содержание Введение 3 Глава 1. Использование Интернета для изучения и формирования общественного мнения 5 1.1.Эффективность проведения опросов и голосований в Интернете 5 1.2. Методики составления электронных анкет в Интернете 10 1.3.Статистические данные: готовность общества представлять правдивые данные в Интернет – пространстве 13 Глава 2. Практическое применение Интернета для изучения и формирования общественного мнения о деятелях политики 17 2.2. Становление феномена «блоггер». Самые известные в мире блоггеры 20 2.3. Личный блог, как инструмент саморекламы (на примере блоггера «Другой») 27 Заключение 31 Список использованной литературы 33

Агресивное поведение дошкольника, (Диплом, 72 стр.)

Оглавление Введение 3 Глава 1. Теоретические основы изучения агрессивности детей дошкольного возраста 6 1.1. Изучение детей дошкольного возраста 6 1.2. Проблема агрессивности в дошкольном возрасте 14 1.3. Формы и методы работы с детьми с проявлениями агрессивности 30 Глава 2. Опытно-поисковая работа по выявлению детей с агрессивным поведением и пути решения проблем 36 2.1. Методы исследования 36 2.2. Анализ полученных результатов 53 2.3. Рекомендации родителям 60 Заключение 66 Список использованных источников и литературы 68 Приложение 73

Самые необычные и оригинальные отели мира, (Курсовая, 31 стр.)

Содержание Введение 3 1. Самые оригинальные отели 2011 года 5 2. Самые романтичные отели в мире 14 3. Виды экстремального туризма 18 Заключение 24 Список литературы 27 Приложения 29

ЗАХИСТ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, (Курсовая, 39 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Поняття оплати праці та її структура 5 Розділ 2. Види регулювання заробітної плати 11 Розділ 3. Тарифна система оплати праці 20 Розділ 4. Гарантії та компенсації 30 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

Проблеми РПС, (Курсовая, 37 стр.)

Вступ................................................................................................................3
1. Оцінка економічної ситуації в Україні.....................................................5
2. Диференціація в розвитку продуктивних сил в сучасний період........16
3. Проблеми РПС...........................................................................................27
Висновки.........................................................................................................30
Список використаної літератури..................................................................32
Додатки...........................................................................................................34


Система органів екологічного управління, (Контрольная, 20 стр.)

І. Дайте відповідь на теоретичні питання:
1. Система органів екологічного управління.............................................3
2. Відповідальність за порушення законодавства про
охорону, використання тваринного світу..............................................7
II. Коротко розкрийте зміст правових понять і законодавчих положень......11
Задача...................................................................................................................18
Використана література......................................................................................20
1

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИННОЇ БАЗИ НА ВИРОБНИЧУ СТРУКТУРУ ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ, (Курсовая, 34 стр.)

ВСТУП 3 Розділ 1. Роль і значення Ужгорода в економіці Закарпатської області 5 Розділ 2. Господарська оцінка ресурсної бази Ужгородського регіону 7 Розділ 3. Господарський напрямок міста 11 Розділ 4. Екологічні проблеми міста 23 Висновки 27 ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 29 ДОДАТКИ 31

Контрольна робота інвестування, (Контрольная, 16 стр.)

1. Комерційні інвестиційні фонди та компанії в Укра'їні. 3 2. Типи проектного фінансування. Теорія інвестиційного портфеля. Види портфелів та їх взаємозв'язок. 6 Задачі 13 3. Компанія розглядає питання вкладення коштів в обладнання, вартість якого - 245 000 грн. Очікуваний прибуток - 90 000 грн. щорічно протягом трьох років. За три роки обладнання можна продати за 12 000 грн. Всі показники приводяться в поточних цінах. Процент на капітал 10%. В наступні три роки очікується інфляція на рівні 8%. Необхідно визначити термін окупності проекту, використовуючи: а) реальну ставку доходу; б) номінальну ставку доходу. 4. На фондовому ринку продається облігація за ціною 600 грн. Облігація випущена на три роки, до погашення залишилось два роки. Номінальна вартість облігації 1000 грн. Процентні виплати здійснюються щорічно за ставкою 5% до номіналу. Норма поточної дохідності з урахуванням ризику 6% на рік. Необхідно визначити поточну ринкову вартість облігації та її відповідність ціні реалізації. Література 16

Психологія управління, (Контрольная, 15 стр.)

1. Поняття про особистість як співробітника організації 3 2. Загальні правила поведінки під час ділового спілкування 9 Список використаної літератури 15
загрузка...©: 2011-2021 infoworks.ru