Заказать реферат

Банк учебных материалов для подготовки рефератов по различным предметам:

Последние поступления:

алгоритми та пристрої ,,фібоначчієвої’’ арифметики цілих чисел великого діапазону, (Разное, 30 стр.)

Менеджмент туризму, (Контрольная, 35 стр.)

Завдання 1: Ґрунтуючись на матеріалах і досвіді виробничої діяльності охарактеризувати системний характер внутрішніх змінних організації (на прикладі конкретного турпідприємства), розкрити сутність зв'язків між внутрішніми змінними, цілі і структуру туристичного підприємства. Визначити ступінь їх оптимальності, виходячи з сучасних умов туристичної діяльності в Україні. Визначити напрямки вдосконалення. 3 1. Аналіз внутрішніх змінних підприємства 3 1.1. Визначте коректність усвідомлення місії турпідприємства в контексті розвитку національної туріндустрії 3 1.2. Охарактеризуйте оптимальність і динамічність цілей діяльності підприємства: 4 - ринкових (економічних) 4 - суспільних 4 1.3. Визначте співставність структури і завдань функціонування підприємства 5 1.4. Дайте оцінку сучасності технологій, що використовуються в діяльності підприємства 7 1.5. Охарактеризуйте рівень усвідомлення і реалізації управлінських ролей керівниками підприємства 8 1.6. Дайте оцінку оптимальності кадрового забезпечення функціонування підприємства. 8 2. Запропонуйте шляхи оптимізації внутрішнього середовища підприємства. 11 Завдання 2. Інвестиційне середовище туристичної діяльності: складові і значення для розвитку туристичної індустрії країни (Україна). 13 Проаналізуйте інвестиційне середовище туристичної діяльності (на прикладі України) за рекомендованим планом: 13 1. Інвестиційне середовище туристичної діяльності 13 1.1. Культура, рівень освіти, відношення населення до туристичної та інвестиційної діяльності 13 1.2. Загальна характеристика економіки, місце і значення туристичного сектору 15 1.3. Аналіз законодавчої бази та державного регулювання інвестиційної діяльності в країні 18 1.4. Вплив політичної ситуації в країні на розвиток туристичної та інвестиційної діяльності 21 2. Аналіз реальної інвестиційної забезпеченості та потреб туристичної індустрії країни 21 3. Економічні фактори стимулюючі і обмежуючі інвестиції в туристичну галузь країни 24 4. Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій в країні 26 5. Аналіз ефективності та перспективи стимулювання інвестицій в туристичну галузь країни 26 Список використаних джерел 32

Операційний менеджмент, (Контрольная, 19 стр.)

1.Логістика в операційному менеджменті 3 Узагальнювальна характеристика операційної системи 3 Висновок 10 2. Особливості операційного менеджменту первезень туристів залізничним транспортом 11 Висновок 14 3. Структурно-логічна схема операційної системи Вашої професійної діяльності 16 Висновок 18 Список літератури 19

Податкова система, (Контрольная, 14 стр.)

1. Класифікація податків 3 2. Збір на обов‘язкове соціальне страхування 7 Література 14

Контрольна робота з психології управління, (Контрольная, 20 стр.)

1. Які основні елементи належать до внутрішньої структури управління? 3 2. Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні 5 3. Чим колегіальні форми прийняття управлінських рішень відрізняються від індивідуальних? 11 4. За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? 15 5. Які основні види комунікацій існують в організації? 16 Список використаної літератури 20

Оцінка застави банківського кредитування, (Реферат, 28 стр.)

ВСТУП 2 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 2. РИНКОВА ТА НЕРИНКОВА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 6 3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА ТА ЇХ ОСНОВНІ ЗАСАДИ 11 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 20 ВИСНОВКИ 25 ЛІТЕРАТУРА 27

Управління на підприємстві (ресторан), (Контрольная, 20 стр.)

Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 5 2. Сутність функцій управління 6 3. Принципи управління на підприємтві 13 4. Удосконалення управління на підприємтсві 15 Висновки 19 Перелік літератури 20 Додаток №1

правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції, (Разное, 30 стр.)

поліаміни – маркери злоякісного росту і мішень для протипухлинної терапії, (Разное, 30 стр.)

педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення, (Разное, 30 стр.)

оцінка якості машинного перекладу, (Разное, 30 стр.)

методи і моделі обгрунтування відмовостійких структур авіаційного обладнання і авіоніки, (Разное, 30 стр.)

метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення, (Разное, 30 стр.)

математичний опис та комп'ютерний аналіз протонно-хімічного та хеміосмотичного механізмів енергетичного спряження, (Разное, 30 стр.)

математична модель та метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення правильних многокутників з урахуванням похибок початкових даних, (Разное, 30 стр.)

клініко-епідеміологічні особливості токсокарозу в сучасних умовах та оптимізація лікувальних заходів, (Разное, 30 стр.)

знанняорієнтовані методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на підприємствах авіаційного профілю, (Разное, 30 стр.)

ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні, (Разное, 30 стр.)

взаємодія турбулентного примежового шару з в’язко-пружним покриттям змінної товщини, (Разное, 30 стр.)

агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу україни, (Разное, 30 стр.)

загрузка...©: 2011-2022 infoworks.ru